Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση
 • Γέροντας Απ., Οι «εσωτερικές αναθέσεις (in-house transactions- αναθέσεις) στο δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων κατά τη νοµολογία του ΔΕΚ, Εφηµ. ΔΔ, Μάιος – Ιούνιος 2008, τεύχος 3, 390
 • Δέγλερης Π., Δίκαιο Προµηθειών και Υπηρεσιών του Δηµοσίου, Κωδικοποιηµένη Νοµοθεσία, εκδόσεις Σάκκουλα, 2008
 • Τροβά Ε., Το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων στον τοµέα της άµυνας, Εφηµ. ΔΔ, Μάιος – Ιούνιος 2008, τεύχος 3, 411
 • Auber E., Les collectivités locales: «quasi-sujets» de droit communautaire, LPA, 2008, nº 72, 9 avril, 3-6
 • Bernard E., Manquement d’Etat et transposition des directives « marchés publics », CJCE, 21 févr. 2008, aff. C-412/04, Commission / Italie, Europe, nº 4, avril 2008, 22-23
 • Boulouis N., La sous-traitance des marchés publics, étendue et protection, Conclusions sur CE 26 septembre 2007, Département du Gard et de la Société d’ Aménagement et d’ Equipement du Département du Gard, RFDA, nº 2, mars- avril 2008, 277-286
 • Boyk J.: Modernisierung des Kartellvergaberechts? WuW, 5/Mai 2008, 519
 • Brambring S/Vogt M.: Ausschreibungspflicht kommunaler Grundstücksverträge, NJW 26/2008, 1855-1859
 • Caley G., La fourniture des services postaux face au droit communautaire des marchés publics (CJCE, 18 décembre 2008), LPA, 2008, nº 88-89, 1er -2 mai, 9-18
 • Cassia P., Droit administratif français et droit de l’Union européenne, (1er juillet-31 décembre 2007), RFDA, nº 2, mars- avril 2008, 365-373
 • Champ d’application de la directive 2004/17 «secteurs exclus», CJCE, 10 avril 2008, aff. C-393/06, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH, CM-AAP, nº 6, juin 2008, 22-24
 • Eckert G., Marchés publics, protection des salariés et liberté de prestation de services, CJCE, 3 avr. 2008, aff. C-346/06, Dick Rüffert c/Land Niedersachen, CMP-AAP, nº 5, mai 2008, 18-20
 • Hilson C., Going local? : Law, localism and climate change, European law Review 2008, nº 2, April, 194-210
 • Kaflèche G., La modification des directives « recours » en matière des marchés publics: Une boule de cristal pour le contentieux des contrats publics, Europe, nº 4, avril 2008, 4-9
 • Kan A., Staatliche Finanzierung der deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk-anastalten,C-337/06, EWS 5/2008, 189-191
 • Keßler J./Dahlke A. Tariftreueerklärung für EU-auslandsässige Unternehmen nach Nds. LvergabeG verstösst gegen Entsenderichtlinie/Dienstleistungsfreiheit – ‘Rüffert’, EWS 6/2008, 247-248
 • Koninck C., European public procurement law: the European public procurement directives and 25 years of jurisprudence by the court of Justice of the European Communities: texts and analysis, Kluwer Law International, 2008
 • Lafaix J.-F., La nouvelle directive «recours» ou l’esquisse d’une exigence de «sanction adaptée», CMP-AAP, nº 4, avril 2008, 6-12
 • Lasalle J., Recours en annulation et exception d’illégalité, TPICE, 21 mai 2008, aff. T-495/04, Belfass c/Conseil, Europe, nº 7, juillet 2008, 7-8
 • Modalités de passation de marchés publics, CJCE, 10 avr. 2008, aff. C-393/06, Ing. Aigner, Europe, nº 6, juin 2008, 19-20
 • Moderne F., Faut-il réajuster les règles ?, Note sous l’ arrêt 26 sept. 2007, Département du Gard, RFDA, nº 2, mars- avril 2008, 281-286
 • Offres de marchés anormalement basses, CJCE, 15 mai 2008, aff. C-147/06 et 148/06, SECAP SpA, Europe, nº 7, juillet 2008, 15
 • Pietri J.-P., Principe du contradictoire et droit au respect des secrets d’affaires, CJCE, 14 février 2008, aff. C-450/06, Varec SA c/Etat belge, CMP-AAP, nº 4, avril 2008, 31
 • Simon D., Qualification du contrat «in house», CJCE, 8 avr. 2008, aff. C-337/06, Commission / Italie, Europe, nº 6, juin 2008, 20
 • Vincent-Jones P., The new Public Contracting: Regulation, Resposiveness, Relationality, The Modern Law Review, Vol 71, No 2, 320-321
 • Wiedmann A., Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen nur an tariflohnzahlende Unternehmen verstösst gegen Richtlinie 96/71 /EG, EuZW Vol 19, N 10 2008, 308-310
 • Yannakopoulos C., L’apport de la protection de la libre concurrence à la théorie du contrat administratif, RDP, nº 2, mars-avril, 421-452
 • Zimmer W., Effet utile de la directive «recours», CJCE, 3 avr. 2008, aff. C-444/06 ; Comm. CE c/Royame Espagne, CMP-AAP, nº 5, mai 2008, 28-30
 • Μπώλος Α., Αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και ισχύς δεδικασμένου απόφασης εθνικού δικαστηρίου, εν όψει της απόφασης ΔΕΚ C-119/2005 (Lucchini SpA), Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, 2008, 580
 • Bartosch A., Die private Durchsetzung des gemeinschaftlichen Beihilfenverbots, EuZW, 2008, 235
 • Bovis C., How should services of general interest be financed: Does the relation between state aids and market forces reveal a link with Public Private Partnerships?, EPPPL, Volume 2, Number 3. 2007, 153-173
 • De Ridder P., The Regional State Aid Maps for 2007-2013: Less and better targeted regional aid, Competition Policy Newsletter, 2008, 13
 • Fabre G., Crevel-Sander D., L’arrêt BUPA du TPI du 14 février 2008 et la mise en œuvre des principes posés dans l’arrêt Altmark, European Law Network, no 3/2008, 3
 • Gundel J., Die Rückabwicklung von nicht notifizierten, aber schließlich genehmigten Beihilfen vor den nationalen Gerichten Vorgaben für die Bewehrung des Durchführungsverbots, EWS, 2008, 161
 • Heidenhain M., Echo zum Aufsatz Bartosch in EuZW 2008, 235, EuZW 2008, 324
 • Huber S., Universitäre Drittmittelforschung und EG-Beihilfenrecht, EuZW, 2008, 171
 • Koenig C., Paul J., Die Parameter für die EG-beihilfenrechtliche Bewertung von Grundstücksgeschäften der öffentlichen Hand, EWS, 2008, 113
 • Koenig C., Vorbeck P., Europäische Beihilfenkontrolle in der Daseinsvorsorge. Ein kritischer Zwischenruf zum Monti-Paket, ZEuS, 2008, 207
 • Kurcz B., Vallindas D., Can general measures be … selective? Some thoughts on the interpretation of a state aid definition, CMLR, Volume 45, 2008, 159
 • Lange Werner K., Die Anwendung des europäischen Kartellverbots auf staatliche Eingriffe in das Marktgeschehen, EuR, 2008, 3
 • Lessenich C., Koska M. and Marinas N., The new Commission Notice on the recovery of unlawful and incompatible State aid, Competition Policy Newsletter, 2008, 8
 • Lykotrafiti A., Low Cost Carriers and State Aids: A Paradox? Reflections on the Ryanair/Charleroi case, EStAL, 2008, 214
 • Mehta J., State aid and Procurement in PPPs – Two faces of a single coin?, EPPPL, Volume 2, Number 3. 2007, 141-152
 • Mortensen F., Altmark, Article 86(2) and Public Service Broadcasting, EStAL, 2008, 239
 • Nicolaides Ph., Incentive effect: Is State Aid Necessary when Investment is Unnecessary?, EStAL, 2008, 230
 • Rojo de la Viesca J., Lemoigne B., EU competition policy and aid for the outermost regions, Competition Policy Newsletter, 2008, 18
 • Sauter W., Services of general economic interest and universal service in EU law, European Law Review, 2008, 167
 • Winter J., Case C-88/03, Portuguese Republic v. Commission, Judgment of the Grand Chamber of 6 September 2006, [2006] ECR I-7115, CMLR, Volume 45, 2008, 183
 • Wissel H., Becker D., Inadmissible State Aid in the Case of Tripartite Legal Relationships According to European and German Law, EStAL, 2008, 250
 • Kerry E., Κλιματικές αλλαγές. Πόσα γνωρίζουμε, Εκδόσεις Πολύτροπον, 2008
 • Βασιλάκος Ν., Το νέο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και οι πιέσεις του στον ελληνικό ενεργειακό τομέα, Energy Point, Μάρτιος 2008, 10-16
 • Βασιλάκος Ν., Το νέο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και οι πιέσεις του στον ελληνικό ενεργειακό τομέα, Energy Point, Μάρτιος 2008, 10-16
 • Κάπρος Π., Ενεργειακή Πολιτική σε συγκυρία αβεβαιοτήτων – 2007, Ενέργεια και Δίκαιο, 9/2008, 64-67
 • Βραχώλης Ι., Δεµερτζής Α., Ενεργειακή απόδοση κτιρίων, Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, Τ.Ε.Ε., τεύχος 2501/2008, 16-20
 • Βραχώλης Ι., Δεµερτζής Α., Ενεργειακή απόδοση κτιρίων, Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, Τ.Ε.Ε., τεύχος 2501/2008, 16-20
 • Κάπρος Π., Το νέο ενεργειακό τοπίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάγκη υλοποίησης ενεργειακών έργων στην Ελλάδα, Ενέργεια και Δίκαιο, 9/2008, 44-49
 • Κατσιµπάρδης Κ., Ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη: Ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Νόμος και Φύση, www.nomosphysis.org.gr 2008
 • Λελοβίτης Δ., Το πλαίσιο ρυθμιστικής συνεργασίας στην Κοινότητα: Ανάλυση και προοπτικές, Ενέργεια και Δίκαιο, 9/2008, 21-43
 • Νασιάκου Σ., Προνόμια φορέων κοινής ωφέλειας και ειδικότερα της ΔΕΗ, στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, Ενέργεια και Δίκαιο, 9/2008, 56-63
 • Οικονόµου Μ., Σχόλιο στις αποφάσεις ΔΕΚ C-463/04 και C-464/04 της 6ης Δεκεμβρίου 2007, Ενέργεια και Δίκαιο, 9/2008, 94-101
 • Πανάγος Θ., Το ζήτημα της αυτοδίκαιης μεταβίβασης διοικητικών αδειών σε περιπτώσεις συγχώνευσης και διάσπασης ανωνύμων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, Ενέργεια και Δίκαιο, 9/2008, 50-55
 • Παπαδηµητρίου Γ., Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, Νόμος και Φύση, www.nomosphysis.org.gr 2008
 • Παπαδόπουλος Μ., Η ηλεκτροπαραγωγή σε «σταυροδρόμι», Energy Point, Μάρτιος 2008, 22-26
 • Σίνης Α., Σχόλιο στην ΣτΕ Ε’ 3944/2006, Ενέργεια και Δίκαιο, 9/2008, 73-75
 • Τσανάκας Δ., Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενέργειας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες, Περ.Δικ. 2/2008, 191-198
 • Aalto P., The EU-Russian energy dialogue: Europe’s future energy security, Ashgate, 2008
 • Behrens A., Energy policy for Europe: identifying the European added-value, Centre for European Policy Studies, 2008
 • Caprile M., Monitoring progress towards Gender Equality in the Sixth Framework Programme: sustainable Energy Systems, EUR-OP, 2008
 • Condijts J., Suez-GDF : Le dossier secret de la fusion : enquête dans les coulisses du capitalisme à la française, Michalon, 2008
 • Conseil d’analyse économique (CAE), France, Gaz et électricité : un défi pour l’Europe et pour la France, Documentation française, 2008
 • Corazza C., La guerra del gas : i nuovi padroni dell’energia, i rischi per l’Italia e l’Europa, Il Sole 24 Ore Libri, 2008
 • Crisell M., International oil and gas: finance review 2008, Euromoney Yearbooks, 2008
 • Échange et coordination recherche-industrie (ECRIN), Hydrogène : énergie de demain ?, Omniscience, 2008
 • European Policy Forum, Joining-up Europe’s regulators: how national regulators in energy, financial services, pharmaceuticals and telecoms are coming together in European networks and agencies, European Policy Forum, 2008
 • European Union, European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources, COM Documents ; 2008/0019 final, EUR-OP, 2008
 • European Union, European Commission,Directorate-General for Energy and Transport, EU Energy and Transport in Figures, EUR-OP, 2008
 • European Union, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Nuclear illustrative programme: communication from the Commission to the Council and the European Parliament, EUR-OP, 2008
 • European Union, European Commission, Directorate-General for Research, towards a post-carbon society: European research on economic incentives and social behaviour, EUR-OP, 2008
 • Ferone G., 2030, le krach écologique, Grasset, 2008
 • Guillemoles A., Gazprom : le nouvel empire, Les petits matins, 2008
 • Hamilton D., The wider Black Sea region in the 21st century: strategic, economic and energy perspectives, Center for Transatlantic Relations, Johns Hopkins University, 2008
 • International Atomic Energy Agency, Accident analysis for nuclear power plants with modular high temperature gas cooled reactors, IAEA, 2008
 • International Atomic Energy Agency, Managing the socioeconomic impact of the decommissioning of nuclear facilities, IAEA, 2008
 • International Atomic Energy Agency, Chernobyl: looking back to go forward: proceedings of an international conference, Vienna, 6-7 September 2005, IAEA, 2008
 • International Transport Forum, Economic Research Centre, Biofuels: linking support to performance, ECMT, 2008
 • Körber-Stiftung (Hamburg), Can the EU ensure Europe’s security? : 138th Bergedorf Round Table, September 28th-30th, 2007, Warsaw, Körber-Stiftung, 2008
 • Le Coq C., Common energy policy in the EU: the moral hazard of the security of external supply, Stockholm: Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS), 2008
 • Lesourne J., L’énergie nucléaire et les opinions publiques européennes, IFRI, 2008
 • Maugeri L., Con tutta l’energia possibile, Sperling & Kupfer, 2008
 • Moner-Girona, M., JRC: A new Scheme for the Promotion of Renewable Energies in Developing Countries: the renewable energy regulated purchase tariff, EUR-OP, 2008
 • Nag A., Biofuels refining and performance, McGraw-Hill, 2008
 • National Academy of Engineering (Washington, D.C.), Energy futures and urban air pollution: challenges for China and the United States, National Academy Press, 2008
 • Pellion A., Renouveler la production d’énergie en Europe : un défi environnemental, industriel et politique, Fondation Robert Schuman, 2008
 • Rojey A., Energie & climat : réussir la transition énergétique, Technip, 2008
 • Röser D., Sustainable use of forest biomass for energy : a synthesis with focus on the Baltic and Nordic region, Springer, 2008
 • Testa C., Tornare al nucleare? : l’Italia, l’energia, l’ambiente, Einaudi, 2008
 • Union Européenne, Commission Européenne, Deux fois 20 pour 2020 : saisir la chance qu’offre le changement climatique : Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Documents COM ; 2008/0030 final, EUR-OP, 2008
 • Union Européenne, Commission Européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, Documents COM ; 2008/0019 final, EUR-OP, 2008
 • Union Européenne, Commission Européenne, Progresser ensemble sur l’efficacité énergétique : Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la première évaluation des plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique exigée par la directive 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, Commission Européenne, Documents COM ; 2008/0011 final , EUR-OP, 2008
 • Union Européenne, Commission Européenne, Direction Générale de Communication, Combattre le changement climatique: l’Union Européenne ouvre la voie, EUR-OP, 2008
 • Union Européenne, Commission Européenne, Direction Générale de l’Energie et des Transports, Programme indicatif nucléaire, EUR-OP, 2008
 • Van Loo S., The handbook of biomass combustion and co-firing, Earthscan, 2008
 • Zillman D. N., Beyond the carbon economy: energy law in transition, Oxford University Press, 2008
 • Altmann F.-L., Die Energieversorgung als Zukunftsfrage (Südost) Europas, Südosteuropa-Mitteilungen 2008, v. 48, n. 3, 5-15
 • Bacher P., Prix du pétrole équivalent (PPE), prix du gaz équivalent (PGE) et coût du CO2 evité, Revue de l’énergie 2008, v. 59, n. 582, mars-avril, 94-99
 • Bal J. - L., Les énergies renouvelables après le Grenelle de l’environement, Contrats Publics, n.78, juin 2008, 32-35
 • Barry J., Cool rationalities and hot air: a rhetorical approach to understanding debates on renewable energy, Global environmental politics 2008, v. 8, n. 2, May, 67-98
 • Bauby P., La notion d’intérêt général dans le domaine de l’énergie, Revue de l’énergie 2008, v. 59, n. 583, mai - juin, 161-169
 • Bauer J., Ownership unbundling: von Energienetzen und der europäische Schutz des Eigentums , Deutsches Verwaltungsblatt 2008, n. 8, 15. April, 483-492
 • Becker S., Die Objektnetzausnahme auf dem europarechtlichen Prüfstand : eine Bestandsaufnahme, Recht der Energiewirtschaft 2008, n. 4/5, 126-131
 • Belkin P., The European Union’s energy security challenges, Connections: the quarterly journal 2008, v. 7, n. 1, spring, 76-102
 • Bensebaa F., Les majors et la nouvelle stratégie énergétique de la Russie, Sociétal 2008, n. 59, janvier-février-mars, 12-15
 • Bensebaa F., Russie: l’arme énergétique?, Futuribles 2008, n. 337, janvier, 5-20
 • Bensebaa F., Les majors et la nouvelle stratégie énergétique de la Russie, Sociétal 2008, n. 59, janvier-février-mars, 12-15
 • Bourguignon D., Economie, géopolitique, environnement: le triple enjeu du gaz dans les relations UE-Russie, Revue de l’énergie 2008, v. 59, n. 583, mai - juin, 179-186
 • Bourguignon D., Quel rapport entre libéralisation du marché gazier et sécurité énergétique? : Comment Bruxelles tente d’assurer son approvisionnement en gaz naturel sur fond de tensions avec Moscou, Revue du Marché commun et de l’Union Européenne 2008, n. 516, mars, 178-185
 • Boute A., Improving the climate for European investments in the Russian electricity production sector. The role of investment protection law, Journal of Energy & Natural Resources Law 2008, v. 26, n. 2, May, 267-302
 • Boysen J., Erneuerbare Energien vor dem Durchbruch?: Energiesituation in Ostmittel- und Südosteuropa Osteuropa, 2008, v. 58, n. 4/5, 251-264
 • Cans C., Des hésitations du législateur aux perplexités du juge: du vent dans les branches du droit, Contrats Public, n.78, juin, 61-67
 • Chevalier J.-M., La présidence française: entre l’énergie et le climat, Revue de l’énergie 2008, v. 59, n. 582, mars - avril, 77-81
 • Cornot-Gandolphe S., Tempêtes sur les marchés charbonniers: quelles séquelles?, Revue de l’énergie 2008, v. 59, n. 583, mai - juin, 149-157
 • Denysyuk V., A la recherche d’une Communauté paneuropéenne de l’énergie: intégration de l’Ukraine dans la politique énergétique européenne, implications et contours, Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne 2008, n. 516, mars, 186-202
 • Derdevet M., Entre service public et concurrence européenne quinze ans de valse-hésitation énergétique française - et d’incompréhension mutuelle, Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne 2008, n. 516, mars, 169-177
 • Derdevet M., Europe-Etats-Unis: des divergences électriques assumées? Une perspective sur le fonctionnement et la régulation des marchés électriques de part et d’autre de l’Atlantique, Revue de l’énergie 2008, v. 59, n. 581, janvier-février, 17-24
 • Devezas T., Energy scenarios: towards a new energy paradigm, Futures 2008, v. 40, n. 1, February, 1-16
 • Drevet J.-F., Les enjeux de la mer Noire, Futuribles 2008, n. 339, mars, 67-71
 • Dupont A., The strategic implications of climate change, Survival 2008, v. 50, n. 3, June-July, 29-54
 • Eberlein B.,Escaping the international governance dilemma?: Incorporated transgovernmental networks in the European Union, Governance 2008, v. 21, n. 1, January, 25-52
 • Elhefnawy N., The impending oil shock, Survival 2008, v. 50, n. 2, April-May, 37-66
 • Finon D., La hausse inéluctable des prix de l’électricité en France: faut-il corriger les effets de l’intégration du marché européen ?, Revue de l’énergie 2008, v. 59, n. 581, janvier-février, 5-16
 • Florin D., La filière éolienne: le jeu des acteurs, Futuribles 2008, n. 342, juin, 27-33
 • Fondation pour l’innovation politique (Paris), Indépendance énergétique de l’UE: l’enjeu de la mer Noire, Défense nationale et sécurité collective 2008, année 64, n. 1, janvier, 71-76
 • Guiheux A., le cadre juridique de l’éolien terrestre, Contrats Publics, n.78, juin 2008, 56-60
 • Haghighi S.S., Energy security and the division of competences between the European Community and its Member States, European Law Journal 2008, v. 14, n. 4, July, 461-482
 • Hess B., Faire face aux défis juridiques dans l’industrie de l’énergie, Journal du droit international 2008, v. 135, n. 2, avril-mai-juin, 497-505
 • Homan K., Klimaat, milieu, energie, Internationale Spectator 2008, v. 62, n. 5, mei, 257-296
 • Idot L., Concentrations dans le secteur énergétique, le manquement de l’Espagne dans l’affaire E.ON/Endesa est constaté, CJCE, 6 mars, aff. C-196/07, Commission c/Espagne, Europe – Revue Mensuelle Lexinexis Jurisclasser, mai 2008, 16
 • Kara M., The impacts of EU CO2 emissions trading on electricity markets and electricity consumers in Finland, Energy Economics 2008, v. 30, n. 2, March, 193-211
 • Karm E., Environment and energy: the Baltic Sea gas pipeline, Journal of Baltic studies 2008, v. 39, n. 2, June, 99-121
 • Kinsella S., Vertical integration: unbundling the energy sector, Annual proceedings of the Fordham Corporate Law Institute 2007, v. 34, 469-508
 • Korinman M., Russie: la nouvelle guerre froide?, Université de Marne-la-Vallée. Observatoire géopolitique des régions européennes (OGRE), Special Issue
 • Kroes N., Improving competition in European energy markets through effective unbundling, Fordham international law journal 2008, v. 31, n. 5, May, 1387-1441
 • Le Gall A., Droit de l’Energie, La Semaine Juridique – Édition Entreprise et Affaires, n° 7-8, février 2008
 • Locatelli C., Russie-Caspienne: la concurrence des voies d’exportation pour l’approvisionnement gazier de l’Europe, Revue du Marché commun et de l’Union européenne 2008, n. 517, avril, 267-270
 • Mabro R., On the security of oil supplies, oil weapons, oil nationalism and all that, OPEC Energy Review 2008, v. 32, n. 1, March, 1-12
 • Mateus A. M., How to integrate the European energy markets: a new vision, Annual proceedings of the Fordham Corporate Law Institute 2007, v. 34, 333-422
 • Mayen T., Eigentumsrechtliche Entflechtung der Energieversorgungsnetze, Recht der Energiewirtschaft 2008, n. 2, 33-45
 • Mitschang S., Die Belange von Klima und Energie in der Raumordnung, Deutsches Verwaltungsblatt 2008, n. 12, 15. Juni, 745-754
 • Monflier G., L’ éolien et le photovoltaïque entre domaine public et resources financiers, Contrats Publics, n.78, juin 2008, 36-41
 • Monflier G.et Charrel N., La Guide de l’achat public durable, un outil indispensable aux pouvoirs adjudicateurs, Contrats Publics, n.78, juin 2008, 70-72
 • Newbery D.M., Climate change policy and its effect on market power in the gas market, Journal of the European Economic Association 2008, v. 6, n. 4, June, p. 727-751
 • Noreng Ø., The case for euro oil trading, OPEC Energy Review 2008, v. 32, n. 1, March, 13-32
 • Palmas F., Turchia, Russia e sicurezza energetica europea, Rivista di studi politici internazionali 2008, anno 75, n. 1, gennaio-marzo, 80-102
 • Percebois J., The supply of natural gas in the European Union: strategic issues, OPEC Energy Review 2008, v. 32, n. 1, March, 33-53
 • Pießkalla M.l, Die Kommissionsvorschläge zum “full ownership unbundling” des Strom- und Gasversorgungssektors im Lichte der Eigentumsneutralität des EG-Vertrags (Art. 295 EG), Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht : EuZW 2008, Jahrg. 19, n. 7, 199-204
 • Pintat P., Quatas d’ emissions de CO2 et collevtivité publiques, Contrats Publics, n.78, juin 2008, 42-46
 • Rahmouni A., Contribution à la réforme du secteur de l’énergie éléctrique : le cas du Maghreb, Revue de l’énergie 2008, v. 59, n. 583, mai - juin, 170-178
 • Rantrua S., Dossier Uranium, Marchés Tropicaux et méditerranéens 2008, n. 3241, 29 février, 5-7
 • Ravenel P., Sécurité juridique et garantie environnementale des marchés publics d’électricité « verte », Contrats Publics, n.78, juin 2008, 47-49
 • Ravetto P., Les collectivités territoriales et la production d’électricité d’origine renouvelable, Contrats Publics, n.78, juin 2008, 50-55
 • Raymundie O. et Matharan X., Réseaux de chauffage urbain et changement d’énergie, Contrats Publics, n.78, juin 2008, 73-78
 • Salerno F.M., Neutral networks : the paradox of unbundling in the European regulation of energy and telecommunications, European Competition Law Review 2008, v. 29, n. 8, 471-479
 • Scholtka B., Die Entwicklung des Energierechts seit Inkrafttreten des EnWG 2005, Neue Juristische Wochenschrift 2008, Jahrg. 61, n. 16, 1128-1133
 • Socor V., A Russian-led “OPEC for gas”? : Design implications, countermeasures, Lithuanian foreign policy review 2008, n. 20, 112-119
 • Vergat B., La qualité environnementale appliquée aux bâtiments publics, Contrats Publics, n.78, juin 2008, 68-69
 • Wallnöfer K., Vereuropäisierung der Energieregulierung, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2008, Jahrgang 22, April, 163-169
 • Wallnöfer K., Die Energiewirtschaft vor dem zweiten Umbruch? : Überlegungen zu den (neuen) Entflechtungsplänen der Kommission, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2008, Jahrgang 22, Januar, 13-20
 • Zachmann G., Electricity wholesale market prices in Europe: convergence? Energy Economics 2008, v. 30, n. 4, July, 1659-1671
 • Zimmermann C.F., Regulation of electricity markets at the EU level, European energy and environmental law review 2008, v. 17, n. 1, February, 12-22
 • Ασηµακοπούλου Ε., Η κοινοτική νομολογία περί φορολογίας εταιρειών: (Α) Οι διακρίσεις, ΧρΙΔ 2007, 1004-1014
 • Βινιέρης Β., Ερμηνεία των Συμβάσεων για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, Επιχείρηση 2007, 287-291
 • Θεοχαροπούλου Ε., Η φορολογία εισοδήματος από ηλεκτρονικό εμπόριο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2007
 • Καραβοκύρης Ι., Έννοια και φύση της καταλογιστικής πράξης, ΝοΒ 2007, 303-311
 • Μηλιώνης Ν., Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εθνική δηµοσιονοµική κυριαρχία, στον τόμο “Διοικητική Θεωρία και Πράξη-Διοίκηση και Κοινωνία”, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007, 245-268
 • Μπάλτα Ε., Προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας των δημοσίων συμβάσεων και προστασία του περιβάλλοντος [Σχόλιο σε ΕλΣυν Τµ.VI 55/2007], ΕφηµΔΔ 2007, 173-177
 • Μπάλτα Ε., Προς µία χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση: Ο ρόλος των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, ΕφηµΔΔ 2007, 124-128
 • Μπάρµπας Ν., Μια ακόμη καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΚ για την εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής αυτοκινήτων. Με αφορμή την απόφαση της 7ης Ιουνίου 2007 (Υπόθεση C-156/2004), ΔΕΕ 2007, 1141-1149
 • Μπουχάγιαρ Κ., Η αντιμετώπιση των φορολογικών διακρίσεων. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και συναλλαγές κρατών µελών-τρίτων χωρών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007, 667 σσ.
 • Μπουχάγιαρ Κ., Η εναρμόνιση των περιβαλλοντικών φόρων στην ΕΕ και η νέα πρόταση Οδηγίας για τη φορολογία των αυτοκινήτων, ΔΕΕ 2007, 305-309
 • Barilari A. /Bouvier M., La LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l’Etat, 2e édition, L.G.D.J., Paris 2007, 231
 • Bouhadana I., Les commissions de finances des assemblées parlementaires en France: origines, évolutions et enjeux, L.G.D.J., Paris 2007, 420
 • Bouvier M., Réforme des finances publiques : la conduite du changement, Actes de la IIIe université de printemps de finances publiques du GERFIP, L.G.D.J., Paris 2007, 315
 • Gilles W., Les transformations du principe de l’unité budgétaire dans le système financier public contemporain, Dalloz, Paris 2007, 480
 • Lenaerts K./Bernardeau L., L’ encadrement communautaire de la fiscalité directe, Cahiers de droit européen 2007, 19-109
 • Thébault S., L’ordonnateur en droit public financier, L.G.D.J., Paris 2007, 408
 • Ασηµακοπούλου Ε., Η κοινοτική νομολογία περί φορολογίας εταιρειών: (Β) Οι συμβάσεις, ΧρΙΔ 2008, 89-96
 • Καραθανασόπουλος Ε., Η αγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο (ευθεία αγωγή-αδικαιολόγητου πλουτισμού-αποζηµιωτική), ΕΔΔΔΔ 2008, 27-54
 • Κουγέας Β., Οι αρχές του κοινοτικού προϋπολογισμού και η εφαρμογή τους στα στάδια της κατάρτισης, της έγκρισης, της εκτέλεσης και του ελέγχου. Από το εθνικό, στο κοινοτικό δηµοσιονοµικό σύστημα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008, 390
 • Κουγέας Β./Μπάλτα Ε., Ευρωπαϊκό Δηµοσιονοµικό Δίκαιο. Οι πηγές-πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008, 709
 • Κούρτης Γ., Διαδικασία προληπτικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Τιμητικό Τόμο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 125 χρόνια, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, 483-498
 • Μαυροµµάτη Α., Η δυναμική της αίτησης ανάκλησης στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον Τιμητικό Τόμο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 125 χρόνια, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, 661-675
 • Μηλιώνης Ν., Σχέσεις δικαστικού ελέγχου και ελεγκτικών κρίσεων στην κοινοτική έννομη τάξη. Με αφορμή την ΔΕΚ: Ismeri Europa Srl κατά Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 677-707
 • Μηλιώνης Ν., Στοιχεία ευρωπαϊκού δηµοσιονοµικού δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, 323
 • Μπάλτα Ε., Νοµιµοποίηση δαπανών ΟΤΑ [Σχόλιο σε ΕλΣυν Ολ. 2400/2007], ΕφηµΔΔ 2008, 329-335
 • Μπάρµπας Ν., Φορολογία εισοδήματος, γ΄ έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, 479
 • Μπάρµπας Ν., Στοιχεία δηµοσιονοµικού δικαίου, γ΄ έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, 314
 • Πιτσιλής Γ., Άμεση φορολογία των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κατάσταση και προοπτικές, ΧρΙΔ 2008, 364-371
 • Φορτσάκης Θ., Φορολογικό δίκαιο, γ΄ έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, 906
 • Bouvier M., Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, 9e édition, L.G.D.J., Paris 2008, 256
 • Bouvier M., Les finances locales, 12e édition, L.G.D.J., Paris 2008, 240
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.