Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση
 • Γιαννακόπουλος Κ., Σχόλιο της απόφασης Conseil d’ Etat, Ass., 16.7.2007, Société Tropic Travaux Signalisation [Η προσφυγή τρίτων κατά διοικητικής σύμβασης και το διαχρονικό δίκαιο της νομολογίας], Ε.Δ.Δ., Ιούλιος-Αύγουστος 2007, τεύχος 4,482-492
 • Κανταρτζή Η., Η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της διεθνούς ανάπτυξης, Ε.Ε.Ευρ.Δ., τόμος 27, τεύχος 1, Ιανουάριος- Μάρτιος 2007, 77-101
 • Πατσιάδας Π., Το θεσμικό πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης λιμενικών υποδομών στον ελλαδικό χώρο, Ε.Ε.Ευρ.Δ., τόμος 27, τεύχος 1, Ιανουάριος- Μάρτιος 2007, 103-117
 • Τζίκα-Χατζοπούλου Α., Δημόσια ΄Εργα, Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και Νομολογία, τόμοι Α’ και Β’, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2007
 • Alfen H. W., Overview of the PPP public real estate market in Germany, EPPPLR, Volume 2, Number 2. 2007, 53-59
 • Alyanak S., An overview of the legal rules governing public procurement in Turkey, PPLR, Thomson Sweet and Maxwell, 2. 2007, 125-146
 • Public procurement system of Turkey towards full membership of the European Union, EBLR, 2007, v. 18, n. 1, 243-263
 • Aubry J.-B., Comparative approaches to the rise of contract in the public sphere, Public law, 2007, Spring, 40-57
 • Avarkioti F., The application of EU public procurement rules to “in- house” arrangements, PPLR, Thomson Sweet and Maxwell, 1. 2007, 22-35
 • Ax/Schneider: Auftragsvergabe, Schmidt (Erich), Berlin 2007
 • Bailey S.H., Judicial Review and tendering process, PPLR, Thomson Sweet and Maxwell, 1. 2007, NA11-NA20
 • Βattista J., The respect of state aid rules in PPPs, EPPLR, Volume 2, Number 2. 2007, 70-79
 • Βergère F. Bezançon X., Deruy L., Fiszelson R., Fornacciari M., Le guide opérationnel des PPP, Le Moniteur, 2007
 • Bourgain F., Carassus J., Colombard- Prout M., Partenariat public-privé et bâtiment en Europe: quels enseignements pour la France?, Presses de l’ ENPC, 2006
 • Bovis C., Judicial review of public private partnerships, EPPPLR, Volume 2, Number 2. 2007, 104-111
 • Bovis C., Elgar E., EU public procurement law, cop. 2007
 • Braconnier S., Le nouveau code des marchés publics, Achèvement d’un cycle ou amorce de futures évolutions ? JCP / La semaine juridique, Entreprise et affaires, 25 janvier 2007, hebdomadaire, No 4, 1120, pg. 32-45
 • Braconnier S., Morel J.- B., Regards sur les partenariats public-privé internationaux, Contrats et Marchés Publics, Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, no 3, mars 2007, 6-13
 • Brown A., Seeing through transparency: the requirement to advertise public contracts and concessions under the EC Treaty, PPLR, Thomson Sweet and Maxwell, 1. 2007, 1-21
 • Bungenberg M.: Schwerpunkte der Vergaberechtspraxis, WuW, 4/2007, 351
 • Button M., A practical guide to PPP in Europe, City and Financial Publishing, 2006
 • Clemens A./Dreesen : Vergaberechtliche Beurteilung der Rundfunkgebühren-finanzierung - Neue Entwicklung und Parallelen zum Beihilferecht, EuZW 4/2007, 107-109
 • Cossalter P., Les délégations d’activités publiques dans l’Union européenne, LGDG,Paris, 2007
 • European Union, European Commission, Directorate General for enterprise, Guide on dealing with innovative solutions in public procurement : 10 elements of good practice: Commission staff working document SEC(2007)280, Luxembourg: EUR-OP 2007
 • Farley M., Directive 2004/18/ EC and the competitive dialogue procedure : a case study on the application of the competitive dialogue procedure to NHS LIFT, European public private partnership law review, Volume 2, Number 2. 2007, 60-69
 • Gabriel M., Anmerkung zu EuG, Urteil vom 18.4.2007, T-195/05 - Deloitte Business Advisory NV, VergabeR, 2007, 508-512
 • Gahdoun P.-Y., La liberté contractuelle des personnes publiques et la Constitution. Un aspect méconnu de la décision GDF du Conseil constitutionnel, RDP, NΓ 3, mai-juin 2007, 845-863
 • Germani A., The development in Italy of PPP projects in the healthcare, EPPPLR, Volume 2, Number 2. 2007, 87-95
 • Guillout Y.-R., Loiré Z., Réflexion prospective sur l’accord cadre, CP-ACCP, nΓ66, mai 2007, 37-40
 • Harmann D., Vantini A., Esposizione L., Ribeiro T.M., Madell T., Maltby N., Country reports (France, Italy, Portugal, Sweden, United Kingdom), EPPPLR, Volume 2, Number 2. 2007, 112-120
 • Hartmann D., Rechtsvergleich des deutschen und französichen Vergaberechts, Lexxikon Verlagsgesellschaft mbh 2007
 • Hebly J. (in cooperation with Natalia Lorenzo van Rooij), European public procurement: legislative history of the "classic" directive 2004/18/EC, Alphen/ Rijn: Kluwer Law International, 2007
 • IGD DEXIA, Partenariat public- privé: mode d’ emploi juridique et approche économique, La Documentation Française, 2006
 • IGD DEXIA, Partenariats public- privé: recueil des texts et de la jurisprudence applicables aux collectivités locales, La Documentation Française, 2006
 • IGD DEXIA, Les partenariats public- privé, leviers pour l’ investissement, l’ activité et l’ emploi, La Documentation Française, 2006
 • Kafleche G., «De minimis curat Europae consilium», à propos de la communication interprétative de la communication [sic] relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives "marchés publics du 23 juin 2006, Εurope, juillet 2007, 6-11
 • Kennedy-Loest C., Spreading contract work to ensure security of supply and maintain competition: issues under the EC directives, PPLR, Thomson Sweet and Maxwell, 2. 2007, 116-124
 • Knauff M., In-house-Geschäfte und europäisches Vergaberecht, in: EuZW 7/2007, 208
 • Kotsonis T., The definition of Special or exclusive rights in the Utilities Directive: leased lines or crossed wires?, Public Procurement Law Review, Thomson Sweet and Maxwell, 1. 2007, p. 68-94
 • Lafitte M., Les partenariats publics-privé, une clé pour l’ investissement public en France, Revue Banque, 2006
 • Lichère F., Martor B., Pédini G., Thouvenot S., Pratique des partenariats public-privé, Lexis Nexis, 2006
 • Linditch F., Quelles conséquences pratiques à propos de l’ admission du recours des candidats évincés contre les contrats publics, (CE ass., 16 juill. 2007), JCP / La semaine juridique, Entreprise et affaires, 27 septembre 2007, nΓ 39, 30-33
 • Eclairage sur la passation des marchés à procédure adaptée, Contrats et Marchés Publics, Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, no 6, juin 2007, 13-14
 • Procédures d’infractions en cours à la Commission, Contrats et Marchés Publics, Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, nΓ8-9, août-septembre 2007, 3-5
 • Lyonnet du Moutier M., Financement sur projet et partenariats public- privé, EMS, 2006
 • Maibaum T.: Handbuch des Vergaberechts, Kohlhammer 2007
 • Martinelli L., Saracchi S., PPP and cold infrastructure: a comparison between different procedures, EPPPLR, Volume 2, number 2. 2007, 96-103
 • Marty F., Trosa S., Voisin A., Les partenariats publicprivé, La Découverte, 2006
 • Meisse E., Champ d’ application et procédure de passation, CJCE,18 janvier 2007, C-220/05, Auroux et a. c/ Cne de Roanne, JCP, Europe, Actualité du droit communautaire, no3, mars 2007, 18
 • Procédure de passation des marchés publics, JCP, Europe, Actualité du droit communautaire, no11, octobre 2007, 24
 • Champ d’ application de la directive 93/36/ CEE, CJCE, 14 juillet 2007, Medipac- Kazantzidis AE c/ Venizeleio- Pananeio (PE.S.Y.KRITIS), JCP, Europe, Actualité du droit communautaire, 2007, no8-9, août- juin, 22-23
 • Millet T., Quelques précisions sur la réglementation des marchés «in house», CP-ACCP, no63, février 2007, 62-66
 • Organisation for Economic Co-operation and development, Corruption dans les marchés publics : méthodes, acteurs et contre mesures , Paris: OCDE, 2007
 • Organisation for Economic Co-operation and development, Bribery in public procurement: methods, actors and counter-measures, Paris: OCDE, 2007
 • Organisation for Economic Co-operation and development, Integrity in public procurement: good practice from A to Z, Paris: OCDE, 2007
 • Pöcker M., Der EuGH, das Beihilferecht und die Prozeduralisierung, EuZW, 6/2007, 167-171
 • Rhodri W., Contracts awarded outside the scope of the public procurement directives, Thomson Sweet and Maxwell, 1. 2007, NA1-NA10
 • Rodrigues S., Chronique des marchés publics dans la jurisprudence communautaire, (1er juillet 2004-30 juin 2007), RMCUE, nΓ 510, juillet-août 2007, 463- 473
 • Salque C., Les contrats de partenariat public-privé (PPP): une innovation utile pour financer les projets ferroviaires?, JCP / La semaine juridique, Entreprise et affaires, 11 janvier 2007, hebdomadaire, no 2, 1053, 33-36
 • Schütte/Hörstkotte, Vergabe bei öffentlichen Aufträgen - Eine Einführung anhand von Fällen, Kohlhammer 2007
 • Trepte P., Public procurement in the EU : a practitioner’s guide, 2nd edition, Oxford University Press, 2007
 • Treumer S., Technical dialogue and the principle of equal treatment- Dealing with conflicts of interests after Fabricom, PPLR, Thomson Sweet and Maxwell, 2. 2007, 99-115
 • Wagner O., Kein Verwaltungsrechtschutz bei Unterschwellenvergaben, in: NJW-Spezial 7/2007, 309-310
 • Zimmer W., Convention d’aménagement, marché de travaux et concession de travaux, Contrats et Marchés Publics, Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, no2 février 2007, 13-15
 • De l’expansion continue du champ d’application des directives «marchés publics»;«Jean Auroux», suite et conséquences, Contrats et Marchés Publics, Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, no8-9, août-septembre 2007, 16-18
 • Effets sur un contrat conclu en violation des règles de passation, Contrats et Marchés Publics, Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, no10, octobre 2007, 30-32
 • Κατρούγκαλου Γ., Η επιρροή του κοινοτικού δικαίου στο Δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας, ΕΔΚΑ 2006, 241
 • Μπάλτα Λ. Κ., Κρατικές ενισχύσεις και αντισταθμιστικές παροχές υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος: ένας συσχετισμός σε διαρκή εξέλιξη, ΕΔΔ, 2006, 775
 • Σουρλίγκας Γ. Κ., Οι κρατικές ενισχύσεις στο κοινοτικό Δίκαιο και η εφαρμογή τους στον τομέα της ενέργειας, ΕΕΕυρΔ 2007, 37
 • Φαραντούρης Ν. Ε., Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2006
 • Antweiler C./Dreesen K.-P., Vergaberechtliche Beurteilung der Rundfunkgebührenfinanzierung- Neue Entwicklungen und Parallelen zum Beihilfenrecht, EuZW, 2007, 107
 • Αrhold Ch., Steuerhoheit auf regionaler oder lokaler Ebene und der europäische Beihilfenbegriff- wie weit reicht das Konzept von der nationalen Selektivität, EuZW 2006, 717
 • Arhold Ch., The Case Law of the European Court of Justice and the Court of First Instance on State Aids in 2006/2007 (Part 1), EStAL 2007, 151
 • Arhold Ch., The Case Law of the European Court of Justice and the Court of First Instance on State Aids in 2006/2007 (Part 2), EStAL 2007, 435
 • Bartosch A., Transalpine Ölleitung- still many questions to answer, EStAL 2007, 1
 • Bartosch A., Has it all been done in the proper way?, EStAL 2007, 143
 • Bartosch A., Possibly the beginning of a long and winding road, EStAL 2007, 433
 • Bartosch A., The Procedural Regulation in State Aid Matters- A Case for Profound Reform, EStAL 2007, 474
 • Bartosch A., Sozialer Wohnungsbau und europäische Beihilfenkontrolle, EuZW 2007, 559
 • Battista J., The Respect of State Aid Rules in PPPs, EPPPL 2007, 70
 • Becker T., Die Beihilfenkontrolle unter dem Einfluss der Verfahrensverordnung Nr. 659/ 1999/EG, EWS 2007, 255
 • Berghofer M., The new De Minimis Regulation: Enlarging the sword of Damocles, EStAL 2007, 11
 • Berschin F./Fehling M., Beihilferecht und Grundrechte als Motor für Wettbewerb im ÖPNV, EuZW 2007, 263
 • Boeshertz D./Icardi P., Poste Italiane: a market fee can fulfil the Altmark criteria, Competition Policy Newsletter 2007-Number 1-Spring, 121
 • Broche J./Chatterje O./Orssich I./Tosics N., State Aid for Films- a policy in motion?, Competition Policy Newsletter 2007-Number 1-Spring, 44
 • Chantiel F., Nouvelles précisions sur la responsabilité de l’ Etat en droit communautaire, RMCUE 2006, 609
 • Crome S./Dupuis C., Regional Investment Aid to the shipbuilding industry : How to deal with capacity increases?- Experience with the Volkswerft Stralsund and Rolandwerft Cases, Competition Policy Newsletter 2007-Number 1-Spring, 109
 • De Vreese L./Djelalian J.-C., Utilisation d’avancés remboursables pour aider la R&D : mise en ligne du régime belge en faveur du secteur aéronautique, Competition Policy Newsletter 2007-Number 1- Spring, 124
 • Dias P., State Aid in the broadcasting sector: two decisions regarding ad hoc Aid to public service broadcasters in Portugal and the Netherlands, Competition Policy Newsletter 2006- Number 3- Autumn, 86
 • Dias P./Antoniadis A., Increased transparency and efficiency in public service broadcasting: recent cases in Spain and Germany, Competition Policy Newsletter 2007, Number 2, 67
 • Dirkzwager- De Rijk S., Two Dutsch Cases on State Aid and soil rehabilitation, Competition Policy Newsletter 2007- Number 1-Spring, 130
 • Djelalian J.-C./Neale-Besson I., La Commission autorise le régime de soutien francais en faveur des programmes mobilisateurs pour l’innovation industrielle géré par l’Agence de l’innovation industrielle, Competition Policy Newsletter 2006-Number 3- Autumn, 77
 • Drzewoska A./Rojo de la Viesca J./Tari A., State aid to an electronics cluster in Poland : Assessing regional investment projects in the context of spatial agglomeration, Competition Policy Newsletter 2007- Number 1-Spring, 114
 • Fouquet T., Chronique des aides publiques- 2006, RMCUE 2007, 395
 • Frenz W./Kühl A., Die neuen Regionalbeihilfeleitlinien 2007-2013, EWS 2006, 536
 • Frenz W./Kühl A., Der neue Gemeinschaftsrahmen Forschung, Entwicklung und Innovation (FuEul), EuZW 2007, 172
 • Garcia Bermudez A./Galand C., Recent training aid cases in the car industry, Competition Policy Newsletter 2006-Number 3-Autumn, 104
 • Greb K./Kaelble H., Die beihilfenrechtliche Unwirksamkeit der De-facto Vergabe öffentlicher Aufträge über Marktpreis, WuW 2006, 1011
 • Herrmann v. C./Kruis T., Die Rückforderung vertraglich gewährter gemeinschaftsrechtswidriger Beihilfen unter Beachtung des Gesetzesvorbehalts, EuR 2007, 141
 • Hobbelen H./Harris V./ Dominguez I., The Increasing Importance of EC State Aid Rules in the Communications and Media Sectors , ECLR. 2007, 101
 • Hocine M./Jankovec B., Mutualité Fonction Publique : la France accepte les propositions de la Commission, Competition Policy Newsletter 2006- Number 3-Autumn, 82
 • Horacek R./Lantos Z., Commission approves aid to an innovative regional equity platform SMEs in the UK’s West Midlands to overcome market failure in risk capital, Competition Policy Newsletter 2007, Number 2, 70
 • Huez J.-M., Du nouveau dans le dossier des centres de coordination belges, Competition Policy Newsletter 2007, Number 2, 65
 • Jäger T., Ende der “Organisationsblindheit” der Gemeinschaft im Beihilfenrecht: keine automatische Selektivität regionaler Steuermassnahmen, Recht der Internationalen Wirtschaft 2007, 120
 • Jankovec B., “Groupements d’ intérêt economique fiscaux”: le régime fiscal francais de financement de certains biens d’équipement constitue une aide d’État, Competition Policy Newsletter 2007, Number 2, 55
 • Kessler J./Dahlke A., Der soziale Wohnungsbau in Deutschland im Lichte des europäischen Beihilfenrechts, EuZW 2007, 103
 • Kleiner T./Repplinger-Hach R., The new community framework for state aid for research and development and innovation, Competition Policy Newsletter 2007-Number 1- Spring, 3
 • Kleiner T., The new Framework for Research Development and Innovation, 2007-2013, EStAL 2007, 231
 • Koenig C./Wetzel J., Beihilfenrückforderung nach einer Neuvergabe der Betriebsführung, EuZW 2006, 653
 • Köster T./Molle A., Gilt das Privatgläubigerprinzip bei der Beihilfenrückforderung?, EuZW 2007, 534
 • Kutenicova E., Community rules on State Aid – a practical handbook, Competition Policy Newsletter 2007- Number 2, 1
 • Leisner W.-G., Das europarechtliche Beihilfenverbot in Art. 87 I EG, EuZW 2006, 648
 • Lienemeyer M., Clarification of the procedure for terminating rescue aid where the presentation of a restructuring plan does not justify the prolongationcomment on the decisions in case of rescue aid to CIT and Ottana, Competition Policy Newsletter 2007-Number 1- Spring, 127
 • Ludwigs M., Handlungsmöglichkeiten des Beihilfeempfängers im Rahmen der Dezentralisierung der Europäischen Beihilfenkontrolle, EWS 2007, 7
 • Mehta J., Tax Harmonisation and State Aid- A warning for the future?, EStAL 2007, 257
 • Met-Domestici, Aides d’ Etat, services publics et droit communautaire, AJDA no.34, Oct. 2006, 1881
 • Meyer R., Ende gut, alles gut? –Zum Abschluss der Beihilfeprüfung der deutschen Rundfunkgebühren durch die europäische Kommission, EWS 2007, 341
 • Moltrecht E., Kommission eröffnet Beihilfekontrollverfahren gegen Frankreich wegen einer staatlichen Exportkreditgarantie für den Bau eines Kernkraftwerks in Finnland, EuZW 2007, 418
 • Neale-Besson I./ Djelalian J.-C., Premier cas d’application du nouvel encadrement communautaire des aides d’ Etat à la recherche au dévelopement et à l’innovation: l’ aide de l’Agence française de l’innovation industrielle au programme NeoVal, Competition Policy Newsletter 2007, Number 2, 60
 • Nicolaides P., Developments in Fiscal Aid: New Interpretations and new problems with the concept of selectivity, EStAL 2007, 43
 • O’Keeffe D./Branton J., State Aid and Urban Regeneration: A UK Perspective, EStAL 2007, 484
 • Papadias L./Riedl A./Westerhof J.-G., Public funding for broadband networks-recent developments, Competition Policy Newsletter 2006- Number 3- Autumn, 13
 • Pöcker M., Der EuGH, das Beihilferecht und die Prozeduralisierung, EuZW 2007, 167
 • Quardt G., Reduzierung des beihilferechtlichen Prüfungsmonopols der EU-Kommission auf eine Modellfunktion, EuZW 2007, 204
 • Renner-Loquenz B., State Aid in feed-in tariffs for green electricity, Competition Policy Newsletter 2006- Number 3-Autumn, 61
 • Rossi-Maccanico P., Commentary of State Aid Review of multinational Law Regimes, EStAL 2007, 25
 • Rossi-Maccanico P., State Aid Review of Business Tax Measures- Proposals for State Aid Control of direct Business tax Measures, EStAL 2007, 215
 • Rossi P., State Aid and preferential tax regimes for financial holdings –The Luxembourg’s Exempt 1929 Holdings Case, Competition Policy Newsletter 2006- Number 3-Autumn, 66
 • Schulze-Lauda A., Mögliche Rückzahlungspflicht des Salzgitter-Konzerns für vereinnahmte Beihilfen, EuZW 2007, 589
 • Schütterle P., New Romanian State Aid Procedure Legislation, EStAL 2007, 145
 • Simon Y., The Application of the Market Economy Investor Principle in the German Landesbanken cases, EStAL 2007, 499
 • Slocock B., EC and WTO Subsidy Control Systemssome Reflections, EStAL 2007, 249
 • Soltész U./Lutz G., Beihilfenrückforderung nach “Kvaerner Art”- Tatsächlich ein Erdrutsch?, EuZW 2006, 641
 • Spector D., L’ economie politique des aides d’ Etat et le choix du critère d’ appréciation, Concurrences, no. 2, 2006, 34
 • Stein M. R., Regionale Steuersenkungen auf dem Prüfstand des Beihilfenrechts - das EuGH- Urteil Portugal/Kommission (“Azoren”), EWS 2006, 493
 • Sühnel S., Der “Private Investor Test” im Beihilfenrecht, EWS 2007, 115
 • Toulemont B./Du Pasquier J., Actualité de l’impact des règles relatives aux aides d’ Etat sur le droit fiscal, LPA no. 242, Déc. 2006, 4
 • Tranholm- Schwarz B., New Guidelines on State Aid promoting risk capital investments in SMEs, Competition Policy Newsletter 2006-Number 3- Autumn, 19
 • Wägenbaur R., Welcher Mitgliedstaat zahlt am meisten Beihilfen?, EuZW 2007, 34
 • Wägenbaur R., Kommission setzt Reformplan für Beihilfen um, EuZW 2007, 641
 • Willemot B./Fort A., ECJ Judgement of 5th October 2006- Commission vs. France: A major step forward for the recovery policy, Competition Policy Newsletter 2007-Number 1-Spring, 101
 • Wood P.-D., Cuno vs. Daimler Chrysler, Inc: State Aids from an American Perspective, EStAL 2007, 3
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.