Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Δεν βρέθηκαν εγγραφές στην θεματική ενότητα που επιλέξατε.
Εκτύπωση
 • Δημόσιες Συμβάσεις

 • Braconnier S., Les recours ouverts aux tiers, AJDA, no 6/12.02.2011, 314-319
 • M. Bungenberg, Schwerpunkte der Vergaberechtspraxis, Wirtschaft und Wettbewerb, WuW, Heft 9, September 2011, 832-844
 • M. Burgi, Die Förderung sozialer und technischer Innovationen durch das Vergaberecht, NZBau, 10/2011, 577-583
 • G. Eckert, La réforme des dispositions financières du Code des marchés publics, Contrats et marchés publics, 10/2011, 19-22
 • Ama Eyo, Electronic auctions in European Union procurement: Reflections on the auction rules from the United Kingdom, Public Procurement Law Review, 1/2012, 1-17
 • Dr. Marc Gabriel, Dr. Andreas Schulz, Die Rechtsprechung des EuGH auf dem Gebiet des Vergaberechts in den Jahren 2010 und 2011, EWS, Heft 11/2011, 449-456
 • Rémi Grand, Les passerelles entre référés précontractuel et contractuel, AJDA, No 2/2012, 108-111
 • Grunenberg-Wilden, Höhere Hürden für In-House-Geschäfte-Verschärfung des Wesenlichkeits-kriteriums, Vergaberecht, Heft 2, März 2012, 149-156
 • A. Herrmann, Zur Notwendigkeit der Kausalität von Vergaberechtsverstoß und (drohendem) Schaden für den Erfolg des Nachprüfungsantrages, Zeitschrift für das gesamte Vergaberecht, 1/2011 (Januar), 2-13
 • Franz Josef Hölzl, der Konkurrent im Sicherheits - und Verteidigungsbereich, Vergaberecht, Heft 2, März 2012, 141-149
 • Romain Lauret, Seuils de publicité et de mise en concurrence: entre actualisation nécessaire et légalité douteuse, Contrats Publics, Février 2012 (no 118), 66-70
 • François Llorens et Pierre Soler-Couteaux, Des bonnes pratiques en matière de calcul des seuils, Contrats et Marchés Publics, no 3, Mars 2012, 1-2
 • M. Maci, Bid rigging in the EU public procurement markets: some history and developments, European Competition Law, v. 32, 8/2011, 406-413
 • Α.Ménéménis, Dossier contentieux des contrats publics, AJDA, no 6/12.02.2011, 308-309
 • Hans-P. Müller, Das dynamische elektronische Verfahren, NZBau, 2/2011, 72-75
 • Marie-Astrid Petiot et Phlippe Terneyre, Le nouveau marché public pour la realisation de prestations globales et complexes de performances énergétiques, AJDA, No 8/2012, 412-416
 • P. Pintat, Les marchés publics globaux après la réforme, Contrats et marchés publics, 10/2011, 37-41
 • Louis Renouard, Le contrôle du comptable sur les pieces justificatives en matière de marches publics, Contrats Publics, Avril 2012 (no 120), 74-77
 • B. Roman-Séquense, La dématérialisation des procédures des marchés publics, Contrats et marchés publics, 10/2011, 17-18
 • Dr. P.W.Schäfer, Eu-Vergaberecht 2010/11-zwischen Konsolidierung, Fragmentierung und Kohärenz, Zeitschrift für das gesamte Vergaberecht, 2a/2011 (Februar), 275-294
 • Ph. Terneyre, Contrats dans le domaine des communications électroniques, les cas d’exclusion de l’application du droit des marchés publics, AJDA, no 26/25.07.2011, 1469-1472 • Κρατικές Ενισχύσεις

 • Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων, Κρατικές ενισχύσεις - τα βασικά κανονιστικά κείμενα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, x,+374 σελ
 • Λεντζής Δ., Πράξεις δεκτικές προσφυγής στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης κρατικών ενισχύσεων, Αρμενόπουλος, 5/2012, 871-875
 • Σίνης Α., Ανταγωνισμός και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην ενέργεια, Ενέργεια & δίκαιο, 17/2012, 72-89
 • Σταματόπουλος Σ και Παπανικολάου Κ., Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με διαταγή πληρωμής, Ενέργεια & δίκαιο, 18/2012, 18-41
 • Ahlin J., Material Selectivity, a Less Fuzzy Concept? Judgment of the Court of 8 September 2011 (Case Note on C-279/08 P), EStAL, 4/2012, 847-856
 • Alterskjær B. and Lund R., E-14/10 Konkurrenten.no AS v EFTA Surveillance Authority Judgment of the EFTA Court of 22 August 2011 (E-14/10), EStAL, 4/2012, 965-972
 • Anestis P., State Aid and Antitrust Remedies: Anything in Common?, EStAL, 3/2012, 551-555
 • Bauer T., Chen F., Judgment of the Court of Justice of the European Union in Joined Cases C-465/09 P to 470/09 P of 9 June 2011, EStAL, 2/2012, 519-525
 • Becker T., Die parallele Prufüng beihilferrechtlicher Sachverhalte durch Kommission und nationale Gerichte – Entscheidungskompetenzen und-konflikte, EuZW, 19/2012, 725-730
 • Biegućki L., Forms of State Aid Authorities in Associated Countries of Central and Eastern Europe, EStAL, 3/2012, 567-572
 • Birnstiel A., Recovery of Unlawful State Aid: The Role of Member State Courts in State Aid Recovery Scenarios (Case Note on C-507/08 and C-304/09), EStAL, 3/2012, 645-650
 • Botti E., The Concept of “Serious Doubts”: When Discrepancies in National Legislation Lead to the Opening of a Formal Investigation Judgment of the Court of 27 October 2011 (Case C-47/10 P), EStAL, 4/2012, 943-948
 • Boudghene Y. and Maes S., Empirical Review of EU Asset Relief Measures in the Period 2008-2012, EStAL, 4/2012, 777-790
 • Brevern von D. & Grafunder R., No Clarity Provided – European Courts Review the Concept of Indirect State Aid, EStAL, 1/2012, 201-207
 • Craig P., de Burca G., EU LAW, Text, Cases and Materials (5th edition), Oxford University Press (OUP), 2011, clvii+1155 pp.
 • Dilley J., Comments on the France Télécom Case Judgment of the Court of 8 December 2011 (Case C-81/10 P), EStAL, 4/2012, 911-917
 • Downie G., Scope for Judicial Review of Information Injunctions in State Aid Cases Judgment of the Court of 13 October 2011 (Case Note on C-463/10 P and C-475/10 P), EStAL, 4/2012, 821-824
 • Farantouris N., Port Infrastructure and State Aids: In Search of a Coherent EU Policy, EStAL, 1/2012, 85-92
 • Fehringer S., Todaro Nunziatina & C. Snc, EStAL, 1/2012, 133-137
 • Forzano A. and Gattinara G., Non-Contractual Liability for Breach of Professional Secrecy in State-Aid Procedures: the General Court in Idromacchine Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 8 November 2011 (Case Note T-88/09), EStAL, 4/2012, 901-909
 • Giannakopoulos T., Safeguarding companies' rights in competition and anti-dumping/anti-subsidies proceedings, 2nd ed., Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. xxii+631 pp.
 • Gyarfas J., Recovery of State Aid in Corporate Groups and Post-Transfer, EStAL, 1/2012, 33-36
 • Gyarfas J., Looking for the beneficiary: State Aid Recovery after a share deal, ECLR, Vol. 33, 1/2012, 40-46
 • Held A.& Kliemann A., The 2009 Broadcasting Communication and the Commission’s Decisional Practice Two Years after its Entry into Force, EStAL, 1/2012, 37-47
 • Jaeger T., Taking Tax Law Seriously: The Opinion of AG Mazák in EDF, EStAL, 1/2012, 1-3
 • Jakovljević T., State Aid to Public Service Broadcasting in Croatia – Or the Way We Are EStAL, 3/2012, 573-584
 • Joris T., The Concept of an “Economic Unit” in State Aid Matters and the Deggendorf Principle, EStAL, 1/2012, 149-162
 • Kaczmarek C., Judgment of 13 September 2010 in France, France Télécom ao v Commission - Comments (Case Note on T-425/04, T-444/04, T-450/04 and T-456/04,13.09.2012, France, France Télécom and others v Commission), EStAL, 3/2012, 691-696
 • Kekelekis M., “Driving” Altmark in Land Transport, EStAL, 1/2012, 73-83
 • Klafki A., Der Vorübergehende Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen der EU-Kommisision in der Wirtscahfts-und Finanzkrise, seine Umsetzung in den Mitgliedstaaten und Schlussfolgerungen aus seiner Anwendung, EWS, Heft 12/2011, 497-507
 • Klotz R., 3. Speyerer Europarechtstage: Aktuelle Fragen des Europäischen Beihilferechts (26.-27.9.2011), EWS, Heft 11/2011, 464-467
 • Knorr A., Bellmann J. and Schomaker R., Subsidies in Civil Aircraft Manufacturing: The World Trade Organization (WTO) and the Boeing-Airbus Dispute, EStAL, 3/2012, 585-599
 • Koenig C., Schreiber K., Dennis S., European competition law in a nutshell, Berlin: Lexxion, 2011. xi+233 pp
 • Köhler M., Private Enforcement of State Aid Law – Problems of Guaranteeing EU Rights by means of National (Procedural) Law, EStAL, 2/2012, 369-387
 • Lang M., State Aid and Taxation: Recent Trends in the Case Law of the ECJ, EStAL, 2/2012, 411-421
 • Lang M., State Aid for the Coal Sector – Inevitable or Dispensable?, EStAL, 1/2012, 113-121
 • Lambertz K. – H. & Hornung M.,State Aid Rules on Services of General Economic Interest: For the Committee of the Regions the Glass is half-full, EStAL, 2/2012, 329-333
 • Laprévote F.C., Selected Issues Raised by Bank Restructuring Plans under EU State Aid Rules, EStAL 1/2012, 93-112
 • Liebach I., Interpretation and Application of Article 87(3)(c) EC and the Community Guidelines for State Aid in the Agricultural Sector Judgment of the Court of 2 December 2010 (Case Note on C-464/09 P), EStAL, 4/2012, 875-885
 • Linke B., Der Begriff des „angemessenen Gewinns“ bei Ausgleichsleistungen für DAWI im europäischen Beihilferecht am Beispiel des öffentlichen Personenverkehrs, EWS, Heft 11/2011, 456-460
 • Lipinsky J., “Fine-Tunings” Regarding the Assessment of Aid Schemes Judgment of the General Court of 14 July 2011 (Case note on T-357/02 RENV), EStAL, 4/2012, 833-844
 • López H., The “Territorios Históricos” 45% Tax Credits for Investments: Chronicle of an Aid Recovery Foretold, But When? Judgment of the Court of 28 July 2011 (Joined cases C-471/09 P to C-473/09 P), EStAL, 4/2012, 935-940
 • Lo Schiavo G., Aides d'État, Arrêt «Commission c. EDF»(commentaire), Revue du Droit de l'Union Européenne, 2/2012, 338-343
 • Luja R., Does the Modernisation of State Aid Control Put Legal Certainty and Simplicity at Risk?, EStAL, 4/2012, 765-767
 • Meij A., In Search of a Manifest Error: Dutch Complexities Between Certainties of the Law and Uncertainties of Economics?, EStAL, 3/2012, 547-550
 • Muñoz de Juan M.& Panero Rivas J. M., Locus standi and the Private Creditor Test after the Judgment of the General Court on Buczek Automotive v Commission, EStAL, 1/2012, 273-274
 • Myhre J. W., Financing of CCS Demonstration Projects – State Aid, EEPR and NER Funding – An EU and EEA Perspective, European Business Law Review, 5/2012, 727-787
 • Naundrup Olesen K., Childcare and (Equal) Competition, EStAL, 3/2012, 557-565
 • Nicolaides P. and Rusu I.E., The Concept of Selectivity: An Ever Wider Scope, EStAL, 4/2012, 791-803
 • Nucara A., A(nother) missed opportunity? (Case Note on C-305/09), EStAL, 3/2012, 631-635
 • Oaba S., Hybridity before the Court: a Hard Look at Soft Law in the EU Competition and State Aid Case Law, ELR, 1/2012, 49-69
 • O’Dwyer U., Procedural Economy, but what Price Procedural Rights?, EStAL, 1/2012, 263-270
 • Orssich I., State Aid for Films and Other Audiovisual Works – Current Affairs and New Developments, EStAL, 1/2012, 49-55
 • Pastor Merchante F., On the Rules of Standing to Challenge State Aid Decisions Adopted at the End of the Preliminary Phase (Case Note C-83/09 P and C-148/09 P), EStAL, 3/2012, 601-610
 • Pesaresi N. and Mamdani G., Latest Developments in the Rules on State Aid for the Rescue and Restructuring of Financial Institutions in Difficulty, EStAL, 4/2012, 767-776
 • Plank R. And Walch J., State Aid Modernisation – How to make better use of EU taxpayers’ money?, EuZW, 16/2012, 613-616
 • Poli S., The Legal Standing of Private Parties in the Area of State Aids After the Appeal in Commission v. Kronoply/Kronotex, Legal issues of Economic Integration, 3/2012, 357-379
 • Prek M. & Lefèvre S., The Requirement of Selectivity in the Recent Case-Law of the Court of Justice, EStAL, 2/2012, 335-345
 • Psychogiopoulou E., State Aids to the Press: The EU’s Perspective, EStAL, 1/2012, 57-71
 • Rabinovici I., The Right to Be Heard in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, European Public Law, vol. 18, 1/2012, 149-173
 • Rossi-Maccanico P., Gibraltar: Beyond the Pillars of Hercules of Selectivity, EStAL, 2/2012, 443-448
 • Sauter W. & Gronden van de J., State Aid, Services of General Economic Interest and Universal Service in healthcare, ECLR, Vol. 32, 12/2011, 615-620
 • Schicho L, Aides d'État – mesures fiscals, Arrêt «Commission européenne (C-106/09 P) et Royame d’ Espagne (C-107/09 P) c. Government of Gibraltar et Royame-Uni de Grande-Bretagne et d’ Irlande du Nord»(commentaire), Revue du Droit de l'Union Européenne, 1/2012, 172-176
 • Schütte M., Revising the Rescue and Restructuring Aid Guidelines for the Real Economy – A Practitioner’s Wishlist, EStAL, 4/2012, 813-819
 • Sinnaeve A., What’s New in SGEI in 2012? – An Overview of the Commission’s SGEI Package, EStAL, 2/2012, 347-367
 • Soltesz U., Behilferecht: Ermessensfehler bei der Beurteilung von Regionalbeihilfen, EuZW, 17/2012, 666-672
 • Staviczky P.,Judgment of the Court of First Instance in Case T-376/07, Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities, EStAL, 1/2012, 215-220
 • Struckmann K. & Forwood G., If You Have Just One Shot – Aim Well: How to Make an Effective Complaint, EStAL, 1/2012, 291-292
 • Temple Lang J. The Gibraltar State Aid and Taxation Judgment – A “Methodological Revolution”?, EStAL, 4/2012, 805-812
 • Tomat F., The Preliminary Ruling of the Court of Justice on Preferential Taxation of Cooperatives and State Aid Rules, EStAL, 2/2012, 462-476
 • Ullerup Bach K., A Small Step Towards Stricter Practice in Cases of Breach of the Treaty under Article 108(2) TFEU? (Case note on C-331/09), EStAL, 3/2012, 667-674
 • Van der Wal G. and Van Heezik M.C., Case Note on Case T-533/10 R, DTS Distribuidora de Televisión Digital vs European Commission , EStAL, 3/2012, 683-688
 • Wendland von B., R&D&I-State Aid Rules at the Crossroads – taking Stock and Preparing the Revision, EStAL, 2/2012, 389-409
 • Wishlade F. G., The Merchants Of Venice or A Tale of Two Cities? EStAL, 2/2012, 503-515
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.