Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση
 • Μαρίνος Μ.-Θ., Δίκαιο Ανταγωνισµού, δίκαιο δηµοσίων διαγωνισµών και προστασία επιχειρηµατικών απορρήτων, ΘΠΔΔ, 1/2011, 1
 • Προβίδη Β., Προσυµβατικός Έλεγχος: Επισκόπηση νοµολογίας του ΣΤ’ Κλιµακίου ΕλΣυν (Α’ Εξαµήνου 2010), ΘΠΔΔ, 1/2011, 91
 • Amelung S., Die VOL/A 2009- Praxisrelevante Neuregelungen für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen, NZBau, 12/2010, Dezember 2010, 727-731
 • Aubert M., Broussy E. et Donnat F., Chronique de jurisprudence de la CJUE, AJDA, n° 28, 6 septembre 2010
 • Devillers P., Respect des règles de passation des marchés publics et octroi de subventions communautaires; CMP, n° 10, octobre 2010, 44-46
 • Eckert G., Extension de la jurisprudence « Telaustria » aux actes unilatéraux ; CMP, n° 12, décembre 2010, 35-36
 • Grand R., Pour la CJUE, la seule violation du droit des marchés publics implique une indemnisation, AJDA, n° 33, 11 octobre 2010
 • Llorens F. et Soler-Couteaux P., Commande publique et contrats publics : questions de mots et de fond, CMP, n° 2, février, 2011, 1-2
 • Llorens F. et Soler-Couteaux P., De l’onérosité et de l’intérêt économique direct comme critères des marchés publics, CMP, n° 1, janvier 2011, 1-2
 • Müller-Wrede M., Das Verhandlungsverfahren im Spannungsfeld zwischen Beurteilungsspielraum und Willkür, Vergaberecht, Heft 5, September 2010, 754- 761
 • Polster J., Der Rechtsrahmen für die Vergabe von Eisenbahnverkehrsleistungen, NZBAU, 11/2010, November 2010, 662-671
 • Röbke M., Voraussetzungsfreie Direktvergabe von SPNV-Leistungen möglich?, NZBAU, 11/2010, November 2010, 680-683
 • Schwintowski H.-P., Bieterbegriff- Suspensiveffekt und konkrete Stillhaltefrist im deutschen und europäischen Vergaberecht, Vergaberecht, Heft 6, November 2010, 877-890
 • Smith M., Inter-institutional Dialogue and the Establishment of Enforcement Norms: A Decade of Financial Penalties under Article 228 EC (now Article 260 TFEU), European Public Law, Vol. 16, Issue 4, December 2010, 547-570
 • Tobias A., Quod erat illustrandum: Die interpretative Konkretisierung primärrechtlich fundierter Vergabeverfahrensstandards auf dem unionsgerichtlichen Prüfstand, NZBau, 10/2010, Oktober 2010, 611-614
 • Wernicke S., Zwischen den Zeilen- Gedanken zu ungeschriebenen vergaberechtlichen Prinzipien des Gerichtshofs der Europäischen Union und der Europäischen Kommission, Vergaberecht, Heft 5, September 2010, 747-754
 • Ziekow J., Der Faktor Zeit bei der Vergabe: Schafft das vergaberecht Berechenbarkeit?, Vergaberecht, Heft 6, November 2010, 861-869
 • Ababou D., The General Court Confirms The Commission’s Economic Approach Of State Aids, EStAL, 1/2011, 149-152
 • Arhold C., The German Scheme on the Fiscal Carryforward of Losses – a “Selected” Case, EStAL, 1/2011, 71-79
 • Galante R., Arrêt « France e.a. c. Commission »: aides d’ État et declarations publiques sur la crédibilité et la solvabilité d’ une enterprise, Journal de droit européen, Novembre 2010, no 173, 275-276
 • Gilliams H., Stress Testing the Regulator: Review of State Aid to Financial Institutions after the Collapse of Lehman, ELR, 2011, issue 1, 3-25
 • Giolito C., Crise économique, aides d’ États et protection du consommateur, REDC, 3-4/2010, 509-527
 • Harrison D., The Judgment of the General Court in the DHL Leipzig-Halle Airport Case T-452/08, EStAL, 1/2011, 169-175
 • Jessen P. W., National State Aid Law Applied to State Aid Measures Affecting Trade Between Member States – The Danish Case, EStAL, 1/2011, 59-70
 • Kassow Jo., Beihilferechtliche Zulässigkeit staatlicher Förderankündigungen, EuZW 22/2010, 856-860
 • Köhler M., New Trends Concerning the Application of the Private Investor Test, EStAL, 1/2011, 21-33
 • Koimtzoglou I.- Dandoulaki G., Television francaise 1 SA (TF1) v Commission of the European Communities, EStAL, 1/2011, 139-145
 • Lienemeyer M.- Le Mouël L., The European Commission’s Phasing-Out Process for Exceptional Crisis-related Measures, EStAL, 1/2011, 41-48
 • Malavolti E.- Marty F., Analyse économique des aides publiques verses par les aéroports régionaux aux companies low cost, REDC, 3-4/2010, 529-558
 • Partsch P. E., Droit bancaire et financier européen, Journal de droit européen, janvier 2011, no 175, 15-20
 • Petzold H. A., Judgment of the Court of the European Union in Case C-210/09, Scott and Kimberly Clark, EStAL, 1/2011, 87-92
 • Psychogiopoulou E., The “Cultural” Criterion in the European Commission’s Assessment of State Aids to the Audio-Visual Sector, LIEI, 2010, vol. 37, issue 4, 273-291
 • Rodrigues S., Les services d’ intérêt (économique) general et le Traité de Lisbonne. Ou comment assumer pour l’ Union européenne et les États members une responsabilité commune à l’ égard des consommateurs, REDC, 3-4/2010, 679-697
 • Rumersdorfer B., If Faced with a Forced Landing, Fly as Far into the Crash as Possible (Remarks on the AUA-case), EStAL, 1/2011, 49-57
 • Schmidt-Koetters T.- Rademacher M., Appropriate Measures on Aid Schemes Including Firms in Difficulty (annotation to Joint Cases T-102/07 and T-120/07), EStAL, 1/2011, 155-159
 • Szyszczak E., The Survival of the Market Economic Investor Principle in Liberalised Markets, EStAL, 1/2011, 35-40
 • Von Bonin A.- Kadar M., Commission v Scott – How much freedom for the Commission in “Complex Economic Assessment” Cases?, EStAL, 1/2011, 105-111
 • Winkelhüsener/Volkert-Schmitz., Von der Automobiliindustrie zur Luftfracht: Strenge Prüfung der Erforderlichkeit von Ausbildungsbeihilfen durch die Kommision vom EuG als rechtmäßig erkannt, EuZW 23/2010, 897-899
 • Zimmer D.- Blaschczok M., The role of competition in European state-aid control during the financial markets crisis, ECLR, 2011, vol. 32, issue 1, 9-16
 • Bender C., “Effective competition” in telecommunications, rail and energy market, Intereconomics 2011, v. 46, nο. 1, January/February, 4-35
 • Pierre Bonnaure, le grand retour du nucléaire ? in Futuribles 2011, nο. 370, janvier, 31-44
 • Eikeland P., The third internal energy market package: new power relations among Member States, EU Institutions and non-state actors?, Journal of Common Market Studies 2011, v. 49, no. 2, March, 243-263
 • Schmitz A., Energy consumption and CO2 emissions of the European glass industry, in: Energy policy 2011, v. 39, no. 1, January, 142-155
 • Cabau E., EU energy law. v. 2, EU competition law and energy markets, ed. Christopher Jones, Leuven: Claeys & Casteels, 2011
 • Sørensen B., Renewable energy: physics, engineering, environmental impacts, economics and planning, Oxford: Academic Press, 2011.
 • Dimitroff T., Risk and energy infrastructure: cross-border dimensions, London: Globe Law and Business, 2011.
 • Αργυρός Γ., Η µετανάστευση των εταιρειών και οι φόροι εξόδου σύµφωνα µε την πρόσφατη νοµολογία, ΕφηµΔΔ 6/2010, 841-847
 • Γερόντας Α., Το Μνηµόνιο και η δικαιοπαραγωγική διαδικασία, ΕφηµΔΔ 5/2010, 705-728
 • Μηλιώνης Ν., Η διελκυνστίδα περί του φυσικού δικαστή επί του προσυµβατικού ελέγχου των δηµόσιων συµβάσεων, ΘΠΔΔ 10/2010, 1001-1010
 • Gouthière B., Les impôts dans les affaires internationales, Francis Lefebvre 2010, 1182
 • Μélanges Robert Hertzog, Réformes des finances publiques et modernisation de l’administration, Economica 2010, 684
 • Tirard J.M., La fiscalité des sociétés dans l’UE, Groupe Revue Fiduciaire 2010, 836
 • Παπαγιάννης Γ., Η δασική νοµοθεσία, Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011
 • Γιαννακούρου Γ., Χωροταξική - πολεοδοµική νοµοθεσία - Τόµος Ι, Χωροταξικός & Πολεοδοµικός Σχεδιασµός, Αθήνα, 2011
 • Δούση Εµ., Η προστασία του περιβάλλοντος στη νοµολογία του διεθνούς δικαστηρίου µε αφορµή την απόφαση pulp mills http://www.nomosphysis.org.gr
 • Μυλωνόπουλος/Μοίρα, θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών - Θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου, ΠερΔικ 3/2010, 429-438
 • Μπάλιας Γ., Διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθµίσεις διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών, ΠερΔικ 3/2010, 439-450
 • Παπακωνσταντίνου Απ., Μη νόµιµος χαρακτήρας αποφάσεως του υπουργού πολιτισµού περί «αποδόµησης» αρχαίων ακινήτων µνηµείων στο γραµµατικό αττικής, γνωµοδότηση http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4213&lang=1&catpid=1
 • Τσεβρένης/Βαρθάλης, Ρύθµιση του περιβαλλοντικού κινδύνου ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού, ΠερΔικ 3/2010, 451-462 http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4234&lang=1&catpid=1
 • Cendra J., Distributional choices EU climate change law and policy: Towards a principled approach, The Netherlands, Kluwer Law International, 2010
 • Sack J., Umweltschutz - Strafrecht, 5 Auflage, Stuttgart, Kohlhammer, 2010
 • Scott Cato Μο., Environment and economy, Abingdon, Routledge, 2011
 • Roberts J., Environmental policy, Abingdon, Routledge, 2011
 • Gaßner/Kendzia, Atomrechtliche Staatshaftung und die Zustimmungsbedürftigkeit der 11. AtG-Novelle, ZUR 12/2010, 583-586
 • Glasbergen P., Understanding partnerships for sustainable development analytically: the ladder of partnership, Activity as a methological tool, Environmental Policy and Governance 1/2011, 1-13
 • Ekardt/Hennig, Artenschutz im Gentechnikrecht, Zugleich zu Problemen von Effektivität, Demokratie und Abwägung im Gentechnikrecht, Natur und Recht 2/2011, 176-183
 • Meitz Ch., Umfang und Verhältnis der Rechtsbehelfe von Umwelt- und Naturschutzvereinigungen, ZUR 12/2010, 563-569
 • Michler/Möller, Änderungen der Eingriffsregelung durch das BNatSchG 2010, Natur und Recht 2/2011, 81-90
 • Mossoux Y., Causation in the Polluter Pays Principle. European Energy and Environmental Law Review 12/2010, 279-294
 • Reidt Ol., Klimaschutz, erneuerbare Energien und städtebauliche Gründe, Baurecht 12/2010, 2025-2033
 • Shirvani F., New Public Management und die Instrumentendebatte im Umweltrecht, EurUP 6/2010, 267-273
 • Thyssen B., Berücksichtigung der Anforderungen des europäischen Umweltrechts bei Genehmigungsverfahren wasserbaulicher Projekte – ein (un-)kalkulierbares Risiko?, EurUP 6/2010, 258-267
 • Vallendar W., Erhebliche und nicht erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne des Habitat- und Artenschutzes, EurUP 1/2011, 14-17
 • Kohls M., Zulassung von Projekten in Natura-2000-Gebieten, Zur Frage der Betroffenheit prioritärer Lebensraumtypen und Arten nach § 34 Abs. 4 BNatschG, Natur und Recht 2/2011, 161-167
 • Schwarze/Schwindt/Weck-Hanneman/Raschky/Zahn/Wagner, Natural hazard insurance in Europe: Tailored responses to climate change are needed, Environmental Policy and Governance 1/2011, 14-30
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.