Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση
 • Duffy-Meunier A., La Cour des comptes : une institution sous double influence, RFFP 109/2010, 125-168
 • Ρόβλιας Ν., Μεντή Φ., Τα Δηµόσια Έργα στην κρίση των δικαστηρίων. Δεύτερος τόµος Νοµολογίας, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2010
 • Σολδάτος Δ., Δηµόσια έργα: Κωδικοποιηµένη Νοµοθεσία σε κινητά-διάτρητα φύλλα - Ερµηνεία – Νοµολογία, εκδόσεις Δηµόπουλος Α., 2010
 • Μαραγκού Γ., Προγραµµατικές συµβάσεις και προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ΘΠΔΔ, 2/2010, 129
 • Οικονόµου Μ., Καββαδά Δ., Δηµόσιες Συµβάσεις και ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωµάτων του ανθρώπου, ΤοΣ, 3/2009, 583
 • Comba M., Treumer St., The in-house providing in European law, Copenhagen, DJØF Publishing, 2010
 • Eliasson G., Advanced public procurement as industrial policy, New York, Springer, 2010
 • Brakalova M.,Keine Pflicht zu Vergabeverfahren bei kommunalen Bauaufträgen – Ηelmut Müller Gmbh/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, EυΖW 9/2010, 340-342
 • Βraun C., Rückforderung von europäischen Zuwendungen bei Vergaberechtsverstößen, NZBau, 5/2010, 279-282
 • Βurgi M., Streitbeilegung unterhalb der Schwellenwerte durch “Vergabeschlitungsstellen”: Ein Vorschlag zur aktuellen Reformdiskussion VergabeR 3/2010, 403-414
 • De Waele H., The transposition and enforcement of the Services Directive: a challenge for the European and the National legal orders, EPL, n°4, December 2009, 523-538
 • Gabriel M., Neues zum Ausschluss von Bietern und Bietergemeinschaften wegen Mehrfachbeteiligungen: Einzelprüfung statt Automatismus NZBau, 4/2010, 225-227
 • Gartz B., Das Ende der “Ahlhorn”-Rechtsprechung, NZBau, 5/2010, 293-297
 • Georgopoulos A., The new Defense Procurement Directive enters into force, PPLR, n°1, 2010, NA1-NA3
 • Gerrit B., Rugenberger Dammbruch oder: Keine vergaberechtlichen Grenzen für Interkommunale Kooperationen? VergabeR 2010, 306 - 309
 • Ghijsen P., Schoonen J., Explaining non-compliance with European Union Procurement Directives: a multidisciplinary perspective, JCMS, n°2, March 2010, 243-264
 • Hausmannn F. /Mutschler-Siebert, Nicht mehr als eine Klarstellung – Interkommunale Kooperationen nach dem EuGH-Urteil Stadtreinigung Hamburg, VergabeR 3/2010, 427-432
 • Höfler, H., Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, NZBau, 2/2010, 73-78
 • Hübner A., Das Ende der “unverzüglichen” und uneingeschränkten Rügeobliegenheit (107 Abs. 3 Satz 1 Nr. GWB) – (zugleich Anmerkung zu EuGH, Urteile vom 28.1.2010-Rs. C-406/08- Uniplex und Rs. C-456/08 – Kommission/Irland), VergabeR 3/2010, 414-420
 • Karayigit M., The notion of services of general economic interest revisited, EPL, n°4, December 2009, 575-595
 • Jennert C., Staat oder Markt: Interkommunale Zusammenarbeit im Spiegel des EG-Vergaberechts, NZBau, 3/2010, 150-153
 • Kerber M., The Galileo project put to the test of European competition and public procurement law, Intereconomics, n°2, March-April 2010, 105-113
 • Kotsonis T., The role of risk in defining a services concession contract : Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha) v. Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (C-206/08) (WAZV), PPLR, n°1, 2010, NA4-NA12
 • Linditch F. , Conseil des communes et régions d’Europe : projet de rapport (critique) sur l’évolution de la passation des marchés publics, CMP, n° 5/2010, Mai 2010, 3 - 4
 • Llorens F. et Soler – Couteaux P., La vente de terrains, la concession de travaux publics et le marché public de travaux: la vision de la CJUE (à propos de l arrêt Helmut Muller), CMP, n° 5/2010, Mai 2010, 1 – 2
 • Marx, F.- Hölzel. F., Viel Lärm um wenig! Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 11. 6. 2009 – C-300/07, NZBau, 1/2010, 31-34
 • McGowan D., Does the future possibility of private capital being held in a public company prevent the application of Teckal ? Sea Srl v. Comune di Ponte Nossa (C-573/07), PPLR, n°1, 2010, NA13-NA16
 • Rapp L., Quasi-régie, quasi-régime, AJDA hebdo, L’Actualité juridique, Droit administratif 2010, n° 11, 29.03.2010, 588-595
 • Roman – Sequense B., Comment évaluer les offres dans les marchés publics de prestations de service juridique?, CMP, n° 5/2010, Mai 2010, 39 – 40
 • Schotten T., Praxisrelevante Einzelfragen bei der Ausschreibung von Grundstücken mit städtebaulichem Bezug, VergabeR Sonderheft 2a, 344-351
 • Telles P., Competition dialogue in Portugal, PPLR, n°1, 2010, 1-32
 • Vavra M.: Die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen, VergabeR Sonderheft 2a, 351-361
 • Vila J-B.: Recherches sur le rôle de l’amortissement pour rationaliser la rémunération du cocontractant (Cas des délégations de services publics et des partenariats public – privé), CMP, n° 5/2010, Mai 2010, 6 – 15
 • Wegener B.: Umweltschutz in der öffentlichen Auftragsvergabe NZBau, 5/2010, 273-279
 • Willenbruch, K.: Vergaberecht als Finanzierungshindernis? NZBau, 6/2010, 352-355
 • Zimmer W. : Un nouveau critère de la notion de marché public de travaux : l’intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur, CMP, n° 5/2010, Mai 2010, 18-20
 • Μεταξάς Α., Η ανάκτηση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων: Ο ρόλος του εθνικού δικαστή στο σύστηµα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, ΔΕΕ 8-9/2009, 903-909
 • Σωτηρόπουλος Γ., Οικονοµική κρίση και εταιρική διακυβέρνηση, ΕΕµπΔ 1/2010, 1-25
 • Ahlborn Ch./Piccinin D., The Application of the principles of restructuring aid to banks during the financial crisis, EStAL 1/2010, 47-64
 • Bartosch A., Materielle Selektivität und Europäische Beihilfenkontrolle, EuZW 1/2010, 12-17
 • Blanc D., Les fonds structurels européens : un modèle d’ intégration territoriale, RMCUE Février 2010, 87-90
 • Brandtner B./Beranger Th. /Lessenich Ch., Private State Aid Enforcement, EStAL 1/2010, 23-32
 • da Cruz Vilaca J.L., Material and geographic Selectivity in State Aid – Recent Developments, EStAL 4/2009, 443-451
 • Djkovic I., Comments on the new state aid law in Serbia in the Context of Serbia’s accession to the EU, EStAL 2/2010, 347-360
 • D’Sa R./Drake S., Financial penalties for failure to recover state aid and their relevance to state liability for breach of Union Law, EStAL 1/2010, 33-46
 • Filpo F., The Commission 2009 Procedural Reform from a Private Party Perspective: Two Steps forward, one step back?, EStAL 2/2010, 323-330
 • Grespan D., A busy year for State Aid Control in the field of Public Service Broadcasting, EStAL 1/2010, 79-98
 • Hancher L., Long-term Contracts and State Aid – A new application of the EU State Aid Regime or special cases?, EStAL 2/2010, 285-302
 • Jaeger Th., Vier Jahre Beihilfenreform – Eine Bilanz, EuZW 2/2010, 47-53
 • Jurimae K., Standing in State Aid Cases: What’s the State of Play?, EStAL 2/2010, 303-321
 • Koenig Ch./Fechtner S., The European Commission’s hidden asymmetric Regulatory Approach in the Field of Broadband Infrastructure Funding, EStAL 4/2009, 463-472
 • Luja R., Group Taxation, Sectoral Tax Benefits and De Facto Selectivity in State Aid Review, EStAL 4/1009, 472-487
 • Substance over Legal Form: Should (non-)incorporated businesses be considered comparable for fiscal state aid purposes?, EStAL 2/2010, 283-284
 • Martin-Ehlers A., Konvergenzen von Kartell- und Beihilfenrecht, EuZW 8/2010, 287-291
 • Nicolaides Ph., State Aid, Advantage and Competitive Selection: What is a normal market transaction?, EStAL 1/2010, 65-78
 • Peytz H./Mygind Th., Direct Action in State Aid Cases – Tightropes and legal protection?, EStAL 2/2010, 331-345
 • Pongérard-Payet H., Quelle action communnautaire à l’ égard des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d’ outre-mer ?, RMCUE Janvier 2010, 37-48
 • Rossi-Maccanico P., Community Review of direct Buisiness Tax Measures: Selectivity, Discrimination and Restrictions, EStAL 4/2009, 489-506
 • Salerno F.M., The restructuring of the Automobile Industry: A European solution for a European problem?, EStAL 1/2010, 99-103
 • Schuber J.M., Beihilfen im Agrarsektor, EuZW 3/2010, 92-96
 • Soltesz U./von Köckritz Ch., Der „vorübergehende Gemeinschaftsrahmen“ für staatliche Beihilfen – die Antwort der Kommission auf die Krise in der Realwirtschaft, EuZW 5/2010, 167-170
 • Tschäpe Ph., Kapitalverkehrsfreiheit und Privilegierung der Daseinsvorsorge, EWS 1-2/2010, 19-22
 • Weyd J., Das Zusammenwirken von Vergabe- und Beihilfenrecht am Beispiel öffentlichrechtlicher Personenverkehrdienste, EWS 5/2010, 167-175
 • Wielpütz D., Wenn der Staat bürgt – Finanzmarktkrise und Europäisches Beihilfenrecht, EWS 1-2/2010, 14-18
 • Zimmer D./Blaschczok M., Die Banken-Beihilfenkontrolle der Europäischen Kommission: Wettbewerbsschutz oder Marktdesign?, WuW 2/2010, 142-157
 • Καλλία – Αντωνίου Α., Eυρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο ανακύκλωσης απόβλητων: η εφαρµογή του στην Ελλάδα, http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4053&lang=1&catpid=1
 • Παπαδοπούλου Τ., Θεσµικό πλαίσιο φωτοβολταϊκών συστηµάτων, ΠερΔικ 2010, 108-110
 • Harvey D., Energy and the new reality. 1, Energy efficiency and the demand for energy services, London: Earthscan, 2010
 • Jones C., EU energy law., 3rd ed. Leuven: Claeys & Casteels, 2010
 • Hirman K., Energy (still) matters, International issues & Slovak foreign policy affairs 2010, v. 19, no. 1, 3-94
 • Högselius P., Kaijser A., The politics of electricity deregulation in Sweden: the art of acting on multiple arenas, Energy policy 2010, v. 38, no.5, May, [2245]-2254
 • Holslag J., China’s scepticism of clean energy champion Europe, The International Spectator 2010, v. 45, no1, March, 115-130
 • Martinsen D., Funk C., Linssen J., Biomass for transportation fuels: a cost-effective option for the German energy supply?, Energy policy 2010, v. 38, no.1, January, 128-140
 • Monforti F., Szikszai A., A Monte Carlo approach for assessing the adequacy of the European gas transmission system under supply crisis conditions, Energy policy 2010, v. 38, no 5, May, 2486-2498
 • Möst D., Fichtner W., Renewable energy sources in European energy supply and interactions with emission trading, Energy policy 2010, v. 38, no 6, June, 2898-2910
 • Nguyen T., Hermansen J., Mogensen L., Fossil energy and GHG saving potentials of pig farming in the EU, Energy policy 2010, v. 38, no 5, May, 2561-2571
 • Papenkort K. , Wellershoff J., Der Energietitel im Vertrag von Lissabon : alter Wein in neuen Schläuchen, Recht der Energiewirtschaft 2010, no. 3, 77-83
 • Ryland E., Danish wind power policy : domestic and international forces, Environmental Politics 2010, v. 19, no 1, February, 80-85
 • Δαµασκηνός Ευ., Περί της συνταγµατικότητας της έκτακτης εισφοράς του Ν. 3758/2009. Σκέψεις µε αφορµή την µε αριθµό 18440/2009 απόφαση ΜΔΠρΑθηνών, ΔΦΝ 1434/2010, 96-104
 • Δουµουλάκης Β., Κριτική θεώρηση του θεσµού της επιχειρηµατικής αµοιβής, άρθρου 10 παρ. 1 ΚΦΕ, ΔΦΝ 1436/2010, 247-261
 • Θεοχαροπούλου Ελ., Ιδιαιτερότητες κατά την εφαρµογή των φορολογικών νόµων από τη Φορολογική Διοίκηση και τον Δικαστή, σε σχέση προς την εφαρµογή των διοικητικών νόµων, υπό το φως και της νοµολογίας ΣτΕ, ΑΕΔ, ΔΕΚ, ΔΦΝ 1440/2010, 531-556
 • Καραντάνα Α./Μιχελινάκης Β., Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος. Ο Ν. 2238/1994 (ΚΦΕ) όπως ισχύει µετά το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄/58.23.4.2010), Νοµική Βιβλιοθήκη 2010, 448
 • Μάλλιου Ασπ., Η απαλλαγή από το ΦΜΑ της αγοράς πρώτης κατοικίας και η τελολογική ερµηνεία των φορολογικών διατάξεων, µε αφορµή την µε αριθµό 3003/2008 απόφαση Συµβουλίου της Επικρατείας, ΔΦΝ 1435/2010, 188-191
 • Μαραγκού Γ., Προγραµµατικές συµβάσεις και προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ΘΠΔΔ 2/2010, 129-134
 • Μελάς Χρ., Η νέα φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων - νοµικών προσώπων. Κωδικοποίηση µετά και το Νόµο 3842/23-4-2010, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2010, 308
 • Μπάλτα Ευ., Ο έλεγχος διαχείρισης των οικονοµικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ΔΦΝ 1433/2010, 6-21
 • Μπάλτα Ευ., Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο ως µέσο σχεδιασµού του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΦΝ 1439/2010, 471-479
 • Μπάρµπας Ν./Μπάλτα Ευ., Συλλογή νοµοθεσίας δηµοσιονοµικού δικαίου (Προϋπολογισµός-Απολογισµός-Ισολογισµός - Ελεγκτικό Συνέδριο - Δηµόσιο Λογιστικό - Λογιστικό ΝΠΔΔ -Λογιστικό Δήµων και Κοινοτήτων- Δηµοσιονοµικός έλεγχος - Προσυµβατικός Έλεγχος - ΚΕΔΕ - Δηµόσια Δάνεια - Δάνεια µε εγγύηση Ελ. Δηµοσίου - Ευρωπαϊκό Δηµοσιονοµικό Δίκαιο), εκδ. Σάκκουλα 2010, σελ. ΧΙΙΙ+847
 • Παυλίδης Γ., Ο αµφιλεγόµενος θεσµός της «φορολογικής αµνηστίας» και η διεθνής εµπειρία, ΔΦΝ 1434/2010, 90-95
 • Σαββαΐδου Κατ., Οι συνταγµατικές φορολογικές αρχές που εφαρµόζονται σε περίπτωση επιβολής δηµοτικής φορολογίας, ΔΦΝ 1435/2010, 177-187
 • Σακελλαρίου Αρ., Οι αρχές για την ερµηνευτική προσέγγιση των διαδικαστικών προϋποθέσεων της δηµοσιονοµικής δίκης (σχόλιο σε ΕλΣυν Ολ. 727/2009), ΕφηµΔΔ 1/2010, 39-43
 • Barilari A., Les aspects fiscaux du développement local : le bon emploi des zones franches urbaines, RFFP 109/2010, 81-90
 • Les amnisties fiscales, RFFP 110/2010, 135-152
 • Bienvenu J.-J./Lambert T., Droit fiscal, 4e édition, Presses Universitaires de France - PUF 2010, σελ. 470
 • Bouvier M., Les finances locales, 13e édition, Systèmes, LGDJ 2010, 272
 • Bouvier M., Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, 10e édition, Systèmes, LGDJ 2010, 320
 • Bouvier M., La LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l' Etat, 3e édition, Systèmes, LGDJ 2010, 272
 • Castagnède B., Lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale internationale : la nouvelle donne, RFFP 110/2010, 3-22
 • Cieutat B., L'évaluation par la Cour des comptes des aides des collectivités territoriales au développement économique, RFFP 109/2010, 109-114
 • Gutmann D., Les instruments non fiscaux de lutte contre l'évasion fiscale. Réflexions sur la responsabilité sociale des entreprises, RFFP 110/2010, 57-70
 • Kouevi A., La jurisprudence administrative et financière des interventions économiques des collectivités locales, RFFP 109/2010, 57-70
 • Meunier G., Les aides au développements économique local : constats opérés par les chambres régionales des comptes, RFFP 109/2010, 115-124
 • Owens J., Améliorer la transparence fiscale : état des lieux des travaux menés par l'OCDE, RFFP 110/2010, 91-102
 • Parini P., La Direction générale des finances publiques : une réforme emblématique, RFFP 110/2010, 153-160
 • Raponi D./Wiedow A., Pour une stratégie européenne contre la fraude fiscale (TVA), RFFP 110/2010, 121-134
 • Salvat B., La recherche du renseignement dans la lutte contre la fraude fiscale internationale, RFFP 110/2010, 103-120
 • Serlooten P., Droit fiscal des affaires, 9e édition, Dalloz - Précis 2010, 730
 • Αίθρα Μ.Ε., Η νοµική προστασία του τοπίου στο Διεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. N. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2010
 • Παπατόλιας Απ., H διαµεσολάβηση του συνηγόρου του πολίτη ως εγγύηση εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4104&lang=1&catpid=1
 • Κατσαρής Αγγ., Κλιµατική αλλαγή και περιβαλλοντικοί πρόσφυγες, http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4099&lang=1&catpid=1
 • Γκιζάρη - Ξανθοπούλου Α., Το ζήτηµα των ποινικών κυρώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΠερΔικ 1/2010, 24-32
 • Oberthür S., Pallemaerts M., The new climate policies of the European Union: internal legislation and climate diplomacy, Brussels, VUB Press, 2010
 • Pallemaerts M., The Aarhus convention at ten: interactions and tensions between conventional international law and EU environmental law, Groningen, Europa law publishing, 2010
 • Roger Ap., L’action environnementale extérieure de l’UE: les accord mixtes, Paris, L’Harmattan, 2010
 • Schomerus Th., Spengler L., Die Erweiterung der Ökodesign-Richtlinie – auf dem Weg zur Super-Umweltrichtlinie?, EurUP 2/2010, 54-61
 • Vinuales J.E., Legal techniques for dealing with scientific uncertainty in environmental law, Vanderbilt Journal of Transnational Law v.43, n.2o, 2010, 437-503
 • Giesberts L., Kleve G., Öffentlich-rechtliche Verantwortung und zivilrechtliche Haftung für Radonbelastung, EurUP 2/2010, 62-71
 • Sohnle J., Le droit international de l’environnement : 2005-2009 une toile d’araignée pour une grosse bête noire, Revue juridique de l’environnement 1/2010, 75-96
 • Gammenthaler N., Umsetzung und Auslegung des Artikel 6 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (RL 92/43/EWG) in Großbritannien, EurUP 2/2010, 72-81
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.