Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση
 • Δέγλερης Π., Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου – Τόμος ΙΙ – Β’ έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 2009
 • Καραθανασόπουλος Ε.Α., Ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο – Συμβάσεις δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010
 • Μαραγκού Γ., Προγραµµατικές συµβάσεις και προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ΘΠΔΔ, 2/2010, 129
 • Μητκίδης Χ., Δημόσιες συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών – Ν. 3316/2005 Κατ’άρθρο ερμηνεία και νομολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010
 • Πουρναράς Ε., Η κοινοπρακτική σύμβαση στον κατασκευαστικό τομέα – Σειρά: Πραγματείες Αστικού Δικαίου (Διεύθυνση: Καθηγητής Παν. Παπανικολάου), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2010
 • Ράικος Δ., Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις, εκδόσεις Σάκκουλα, 2009
 • Σκουρής Β. – Τάχος Α., Διοικητική Νομοθεσία – Κώδικες – 10η έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 2010
 • Συνοδινός Χ. – Σαμπάνης Γ., Συμβάσεις του Δημοσίου – Προστασία κάτω από τα ευρωπαϊκά κατώφλια, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010
 • Kapellmann, K., Vergabe-und Vertragsordnung für Bauleistungen mit Vergabeverordnung, Beck 2010
 • O’Connor Β., Understanding EU Commission tenders : a practical guide, Antwerpen : Intersentia, 2010
 • Camous D.-A., L’arrêt Eurowasser marque-t-il la maturité de la jurisprudence communautaire en matière de concession?, AJDA, n°3/2010, 01.02.2010, 162-167
 • Clamour G., L’accès des personnes publiques à la commande publique, RFDA, n°1, janvier-février 2010, 146-155
 • Dreyfus J. D., L’émergence d’un droit commun de la commande publique en matière de procédures de recours, AJDA, n°3/2010, 01.02.2010, 148-150
 • Dreyfus J.-D., Peltier M., Le partenariat public-privé institutionnel face au droit communautaire, AJDA, n°2/2010, 25.01.2010, 105-110
 • Dubois C., Engelen S., L’attribution et le contentieux des marchés publics communautaires, JDE 2010, v.18, n°165, janvier, 1-6
 • Ηölzel F., Assitur! Die Wahrheit ist konkret, NZBau 12/2009, 751-755
 • Hübner A., Vorliegen eines Dienstleistungsauftrags oder einer Dienstleistungskonzession, EuZW 22/2009, 814-816
 • Jennert C., Staat oder Markt: Interkommunale Zusammenarbeit im Spiegel des EG-Vergaberechts, NZBau, 3/2010, 150-155
 • Lafaix J.-F., Réflexions sur la sanction des règles relatives aux procédures de passation des contrats publics, RFDA, n°1, janvier-février 2010, 85-97
 • Ingeborg D., Soziale und ökologische Kriterien in der Vergabepraxis, VergabeR Sonderheft 2a, 317-321
 • Losh A., Anmerkungen zum EuGH Urteil vom 10.09.2009, C-206/08, VergabeR 1/2010, 55-57
 • Meister M., Marchés publics de fournitures et intérêt à agir en manquement, CJCE, 15 oct. 2009, aff. C-275/08, Commission c/Allemagne, Europe, Actualité du droit communautaire, décembre 2009, n°12, 25
 • Marchés de services et concessions de services publics, CJCE, 10 sept. 2009, aff. C-206/08, Wasser, Europe, Actualité du droit communautaire, décembre 2009, n°12, 23-24
 • Marchés de services et concessions de services publics, CJCE, 15 oct. 2009, aff. C-196/08, Acoset SpA, Europe, Actualité du droit communautaire, novembre 2009, n°11, 26
 • Marchés publics de travaux et application temporelle des directives, CJCE, 15 oct. 2009, aff. C-138/08, Hochtief et Linde-Kca-Dresden, Europe, Actualité du droit communautaire, décembre 2009, n°12, 25-26
 • Ortner R., Wirtschaftliche Betätigung des Staates und Vergaberecht, VergabeR 6/2009, 850-857
 • Rodrigues S., la directive sur les marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité, Europe, Actualité du droit communautaire, novembre 2009, n°11, 4-8
 • Rultmann F.- Hölzel F., Anmerkungen zum EuGH Urteil vom 10.09.2009. C-573/07, VergabeR 6/2009, 893-898
 • Pedersen K., Olsson E., Commission v. Germany : A new approach on in-house providing ?, PPLR, n°1, 2010, 33-45
 • Schabel T., Anmerkungen zum EuGH Urteil vom 15.10.2009, C-275/08, VergabeR 1/2010, 64-66
 • Schirvani F., Vergaberechtliche Relevanz von Öffentlichen – Privaten Partnerschaften nach der “pressetext Nachrichtenagentur” – Entscheidung des EuGH, VergabeR 1/2010, 21-30
 • Simon D., Contrats « in house », CJCE, 10 sept. 2009, aff. C-537/07, Sea Srl, Europe, Actualité du droit communautaire, novembre 2009, n°11, 24-26
 • Wagner V.-Bauer S., Grundzüge des zukünftigen Vergaberegimes in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, VergabeR 6/2009, 856-869
 • Σταυρίδου Σ., Το καθεστώς χρηματοδότησης των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, Δεκέμβριος 2009, τεύχος 11, 968-978
 • Bacon K., European Community Law of Sate Aid, second edition, Oxford University Press, 2009
 • Bartosch A., EU-Beihilfenrecht, Kommentar, Verlag C. H. Beck, 2009
 • Becker, F. / Mock S., Finanzmarktstabilisierungsgesetz, Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 2009
 • Heidenhain M., European State Aid Law, Handbook, Verlag C. H. Beck, 2010
 • Koenig Ch, Paul J., Traupel T., European State Aid Law, Verlag C. H. Beck, 2009
 • Lübbig, Th., Martin-Ehlers A., Beihilfenrecht der EU, 2. Auflage, Verlag C. H. Beck, 2009
 • Quingley C., European State Aid Law and Police, second edition, Oxford-Portland Oregon, 2009
 • Application de la jurisprudence « Deggendorf », Europe 11/2009, no 420, 30
 • Avantages fiscaux octroyés par une entité territoriale (1), Europe 11/2009, no 421, 31
 • Avantages fiscaux octroyés par une entité territoriale (2), Europe 11/2009, no 422, 31
 • Avantages fiscaux octroyés par l’ État, Europe 11/2009, no 423, 32
 • Coibion A., Dessy E., La réforme des services financiers en Europe un an après le début de la crise, Journal de droit européen No 161/2009, 194-203
 • Defalque L., Woog S., Compatibilité des aides apportées aux banques par les États membres de l’ Union européenne avec les règles du Traité CE, Journal des Tribaux No 6359/2009, 459-466
 • Dony M., Le contrôle communautaire des aides d’ État face à la crise financière, Journal de droit européen No 161/2009, 203-209
 • Financement partiel du passage à la TNT, Europe 12/2009, no 461, 28
 • Fines F., L’ autonomie locale et régionale dans la jurisprudence communautaire : l’ exemple du contenieux des aides publiques, Revue du Marché commun et de l’ Union européenne, no 533/2009, 645-648
 • Hentschelmann K., Das Beihilfedurchführungsverbot – Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB?, EWS 12/2009, 515 – 518
 • Idot L., Recevabilité des recours des salariés, Europe 10/2009, no 366, 18
 • Koenig Ch., Paul J., Ist die Krankenhausfinanzierung ein pathologischer Fall für EG-beihilferechtliche Transparenz- oder sogar für Entflechtungsmaßnahmen?, EuZW 23/2008, 844-848
 • Récupération de l’aide en cas de “faillite” du bénéficiaire, Europe 10/2009, no 367, 18-19
 • Restructuracion de l’industrie sidérurgique polonaise, Europe 10/2009, no 367, 20
 • Rigaux A., Restitution des aides, Europe 10/2009, no 368, 19-20
 • Βατάλης Κ., Συλλογή νομοθεσίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – 2010, εκδόσεις Σάκκουλας Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2010
 • Χ. Συνοδινός, Δίκτυα ενεργειακών -ιδίως ηλεκτρικών- υποδομών και προστασία περιβάλλοντος, ΠερΔικ 2009, 445-455
 • Γ. Θ. Θεοχαρίδης, Παρατηρήσεις στην ΕφΠ 133/2008 σχετικά με την αστική ευθύνη για ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο, ΕΕμπΔ 2009, 110-113
 • Berreta J., Automotive Electricity: electric drive, Chichester (UK): Wiley-ISTE, 2010
 • Boardman B., Fixing fuel poverty: challenges and solutions, London: Earthscan, 2010
 • Eckart E., Electricity and gas supply network unbundling in Germany, Great Britain and The Netherlands and the law of the European Union: a comparison, Antwerp etc. : Intersentia, 2010
 • Goldthau A., Witte J., Global energy governance: the new rules of the game, Washington, D.C. : Brookings Institution Press, 2010
 • Rossetti di Valdalbero D., The power of science: economic research and European decision-making: the case of energy and environment policies, Brussels: P.I.E. Peter Lang, 2010
 • Schubert R., Future bioenergy and sustainable land use, WBGU German Advisory Council on Global Change., Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. London: Earthscan, 2010
 • Smith Peter F., Building for a changing climate: the challenge for construction, planning and energy. London: Sterling, Va: Earthscan, 2010
 • Söderbergh B., Production from giant gas fields in Norway and Russia and subsequent implications for European energy security, Uppsala Universitet. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2010
 • Strachan P., Toke D., Lal D., Wind power and power politics: international perspectives, Abingdon : Routledge, 2010
 • Vertès A., Biomass to biofuels: strategies for global industries, Weinheim: Wiley-VCH, 2010
 • Weiss C., Bonvillian W., Sructuring an energy technology revolution Cambridge, Mass : MIT Press, 2009
 • Altvater, E., Die kapitalistischen Plagen: Energiekrise und Klimakollaps, Hunger und Finanzchaos Blätter für deutsche und internationale Politik 2009, v. 3, 45-59
 • Apergis N., Payne E. James, Coal consumption and economic growth: evidence from a panel of OECD countries, Energy policy 2010, v. 38, n°3, March, 1353-1359
 • Apergis Ν., Payne E. James, Renewable energy consumption and economic growth: evidence from a panel of OECD countries, Energy policy 2010, v. 38, n°1, January, 656-660
 • Balker A., Zalewski P., Turkey and the "New Europe": a bridge waiting to be built , Insight Turkey 2010, v. 12, n°1, 37-46
 • Bello V., Gebrewold B., A global security triangle: European, African and Asian interaction, Abingdon : Routledge, 2010
 • Bertolodi P., Energy supplier obligations and white certificate schemes: comparative analysis of experiences in the European Union, Energy policy 2010, v. 38, n°3, March, 1455-1469
 • Boiteau C., Le prix controversé du rachat de l’énergie éolienne ou l’énergie renouvelable à quel prix?, AJDA hebdo: L’Actualité juridique. Droit administratif 2009, année 65, n°38, 16 novembre, 2105-2110
 • Bunn D., Gianfreda A, Integration and shock transmissions across European electricity forward markets, Energy Economics 2010, v. 32, n°2, March, 278-291
 • Burgio G., Politique énergétique pour l’Europe, Bulletin européen 2010, 61e année, n. 716, janvier, 1-6
 • Di Maria C., Ferreira S., Lazarova E., Shedding light on the light bulb puzzle : the role of attitudes and perceptions in the adoption of energy efficient light bulbs, Scottish Journal of Political Economy 2010, v. 57, n°1, February, 48-67
 • Dotzauer E., Greenhouse gas emissions from power generation and consumption in a Nordic perspective, Energy policy 2010, v. 38, n° 2, February, 701-704
 • Engerer H., Horn M., Natural gas vehicles: an option for Europe, Energy policy 2010, v. 38, n°2, February, 1017-1029
 • Ferguson C., The long road to zero: overcoming the obstacles to a nuclear-free world, Foreign Affairs 2010, v. 89, n°1, January-February, 86-94
 • Knudsen O., Transport interests and environmental regimes: the Baltic Sea transit of Russian oil exports, Energy policy 2010, v. 38, n° 1, January, 151-160
 • Leung G., China’s oil use, 1990–2008: Energy policy 2010, v. 38, n°2, February, 932-944
 • Nettesheim M., Das Energiekapitel im Vertrag von Lissabon, Juristenzeitung 2010, Jahrg. 65, n°1, 8. Januar, 19-25
 • Pock M, Gasoline demand in Europe [on-line]: new insight, Energy economics 2010, v. 32, n°1, January, 54-62
 • Poggi A., Florio M., Energy deprivation dynamics and regulatory reforms in Europe: evidence from household panel data, Energy policy 2010, v. 38, n°1, January, 253-264
 • Räty R., Carlsson-Kanyama A., Energy consumption by gender in some European countries, Energy policy 2010, v. 38, n°1, January, 646-649
 • Rühl C., Global energy after the crisis: prospects and priorities, Foreign Affairs 2010, v. 89, n°2, March-April, 63-75
 • Strandberg U., Special section: security, prosperity and community - Towards a Common European energy policy? Energy policy 2010, v. 38, n°3, March, 1227-1250
 • Victor D., Yueh L., The new energy order: managing insecurities in the twenty-first century, Foreign Affairs 2010, v. 89, n°1, January-February, 61-73
 • Zachariadis T., Forecast of electricity consumption in Cyprus up to the year 2030: the potential impact of climate change, Energy policy 2010, v. 38, n°2, February, 744-750
 • Γλύκου Ι., Κράτος και φορολογική ζωή. Μία ιστορική και θεωρητική προσέγγιση και η περίπτωση της Ελλάδας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2009
 • Δουμουλάκης Β., Η συνταγματική επιταγή της ουδετερότητας του φορολογικού δικαίου ως προς την επιλογή νομικής μορφής οργάνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ΔΦΝ 1425/2009, 1238-1253
 • Κλαουδάτου Μ., Κρατικός προϋπολογισμός. Προτάσεις για ένα μοντέλο αξιόπιστο και αποτελεσματικό, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2009
 • Μάτσος Γ., Το φορολογητέο κέρδος. Η λογιστική στο δίκαιο της φορολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2009
 • Μαυρομμάτη Α., Δανειακές συμβάσεις ΟΤΑ και προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΘΠΔΔ 2009, 1065-1072
 • Μούζουλας Σπ., Η απαλλαγή της διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων από τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, ΔΦΝ 1422/2009, 998-1015
 • Μπάλτα Ε., Δημοσιονομικός έλεγχος και συγκριτικό δίκαιο: σύγχρονες τάσεις, ΕφημΔΔ 4/2009, 542 – 555
 • Μπάλτα Ε., Η δημοσιονομική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το σύστημα των ίδιων πόρων [Σχόλιο σε: ΔΕΕ 15.12.2009, C-409/05, Επιτροπή/Ελληνική Δημοκρατία], ΕφημΔΔ 6/2009, 780 - 785
 • Chaabouni Ι., La protection des personnes soumises à des contrôles fiscaux et financiers, Bibliothèque de finances publiques et fiscalité, Thèses, LGDJ 2010, 496
 • Μπάλτα Ε., Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Πρόλογος: Νικόλαος Μπάρμπας), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2009
 • Μπάρμπας Ν., Φοροαποφυγή από νομικής και ηθικής άποψης, ΔΦΝ 1429/2009, 1541-1547
 • Μπάρμπας Ν., Νομική προσέγγιση των δανείων του Ελληνικού Δημόσίου, ΕφημΔΔ 6/2009, 848 – 858
 • Παπαδημητρίου Ε., Κανόνες ερμηνείας και εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων περί απαλλαγών από τον ΦΠΑ, ΔΦΝ 1420/2009, 838 -858
 • Παπαδημητρίου Σ., Η ανάγκη εξορθολογισμού των διοικητικών κυρώσεων στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, ΔΦΝ 1430/2009, 1606-1614
 • Σαββαΐδου Κ., Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2009
 • Σαββαΐδου Κ., Η ενημέρωση-πληροφόρηση των πολιτών και η δημόσια διαβούλευση των φορολογικών νομοσχεδίων, ως παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας της φορολογικής νομοθεσίας, ΔΦΝ 1427/2009, 1397-1417
 • Σκιαδάς Δ., Εποπτεία και Έλεγχος στη Δημοσιονομική Διακυβέρνηση, ΕφημΔΔ 4/2009, 519 - 529
 • António Carlos dos Santos, L’Union européenne et la régulation de la concurrence fiscale, Bruylant/LGDJ, Bruxelles/Paris 2009
 • Bernaerts Y., La directive TVA 2010 et la jurisprudence de la Cour des Justice des Communautés Européennes, Anthemis, 2009
 • Crucis H.-M., Finances publiques, 2e édition, Montchrestien, Lextenso éditions, Paris 2009
 • Dussart V., La trésorerie locale en régime LOLF, RFFP 107/2009, 79-89
 • Gilbert G., Stratégies et instruments de relance par les finances publiques. Quatre questions, RFFP 108/2009, 27-39
 • Lambert A., La nouvelle gouvernance financière : une réponse à la crise ?, RFFP 108/2009, 85-89
 • Muzellec R., Finances publiques (Etat, Collectivités locales, Union européenne), Dalloz, Paris 2009
 • Prat M.-P., Le problème de la certification des comptes des collectivités locales. Un rôle nouveau pour les chambres régionales des comptes ?, RFFP 107/2009, 193-202
 • Saïdj L., L'influence de la LOLF sur les collectivités locales, RFFP 107/2009, 7-24
 • Καλαβρός Αλ., Προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών και ευθύνη κατά τον αστικό κώδικα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 9/2009
 • Τσάλτας Γρ.- Κατσιμπάρδhς Κ., Διεθνής κλιματική πολιτική. Ο δρόμος προς την Κοπεγχάγη, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα, 11/2009
 • Δίκαιος Ελ., Κλιματικές μεταβολές και δικαστική προστασία: Η υπόθεση massachusetts, v. epa του ανωτάτου ομοσπονδιακού δικαστηρίου (ΑΟΔ) των ΗΠΑ και η σημασία της για την Ελλάδα, http://www.nomosphysis.org.gr, 11/2009
 • Κάλλια - Αντωνίου Α., Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο ανακύκλωσης αποβλήτων: Η εφαρμογή του στην Ελλάδα, ΕΝΩΠΙΟΝ, 53/2009, 50
 • Τσιρίδης Π., Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δίκαιου στην Ευρώπη και η επικείμενη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, http://www.nomosphysis.org.gr, 11/2009
 • Becker Β., Das neue Umweltrecht 2010, C.H.Beck, 2010
 • Jarass H., Bundes-Immissionsschutzgesetz: BImSchG, Kommentar unter Berücksichtigung der Bundes-Immissionsschutzverordnungen,8.Auflage, C.H.Beck, 2010
 • Harris P., World ethics and climate change: from international to global justice, Edinburgh University Press, 2010
 • Smith P., Building for a changing climate: the challenge for construction, planning and energy, London; Sterling, Va : Earthscan, 2010
 • Philippopoulos-Mihalopoulos A., Absent Environments, Routledge-Cavendish, New York, 2009
 • Spannowsky W., Hofmeister A., Umweltrechtliche Einflüsse in der städtebaulichen Planung, Lexxion, Berlin 2009
 • Storm P., Umweltrecht 2. Auflage, C.H.Beck, 2010
 • Pernice-Warnke S., Effektiver Zugang zu Gericht - Die Klagebefugnis für Individualkläger und Verbände in Umweltangelegenheiten unter Reformdruck, Nomos, 2009
 • Brinktrine R., Das Recht der Biokraftstoffe, EurUP 1/2010, 2 – 12
 • Czybulka D., Biomasseerzeugung als Regelungsgegenstand des Naturschutz-, Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsrechts? EurUP 1/2010,13 – 24
 • Zimmermann Ch., Der Anspruch auf Zustimmung zu Klimaschutzprojekten im Lichte der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung EurUP 1/2010, 24 – 34
 • Caudal S., La domanialité publique comme instrument de protection de l’environnement, L’actualité juridique - Droit Administratif, No 42/2009, 2329
 • De Sadeleer N., Le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre: entre ambition et prudence, Revue de droit de l’ Union Européenne, 703
 • Rengeling H.-W., Harmonisierung und Systematisierung im Europäischen Stoffrecht, DVBL, 10/2009 , 605-614
 • Scheel B., Klimaschutz durch Umweltschutz- und Energiebeihilfen : neue Leitlinien der Europäischen Gemeinschaft, DÖV 13/09, 529
 • Versteyl A., Erweiterung der Klagebefugnis der Verbände durch den EuGH? : Auswirkungen auf das Anlagenzulassungsrecht , EuRUP 2009, 133 
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.