Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση
 • Παλιού Ε., Η αρχή του ανταγωνισμού στην ενωσιακή ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010
 • Δημητρακόπουλος Ι., Έννομο συμφέρον για αίτηση ακυρώσεως αναθέσεως δημόσιας συμβάσεως που έχει συναφθεί, ΘΠΔΔ, 10/2010, 1011
 • Μηλιώνης Ν., Η διελκυστίνδα περί του φυσικού δικαστή επί του προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων, ΘΠΔΔ, 10/2010, 1001
 • Μητκίδης Χ., Οι αλλοιώσεις των δημοσίων συμβάσεων κατά την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η υπόθεση Pressetext, ΘΠΔΔ, 10/2010, 1017
 • Σαμπάνης Γ., Επιλεγμένα ζητήματα από την εναρμόνιση της Οδηγίας 89/665/ΕΚ στην Αυστρία, στη Γερμανία και την Ελλάδα: Μια σύντομη συγκριτική επισκόπηση, ΘΠΔΔ, 10/2010, 1037
 • Συνοδινός Χ., Η προσωρινή δικαστική προστασία κάτω από τα οικονομικά κατώφλια, ΘΠΔΔ, 10/2010, 1023
 • Χρυσανθάκης Χ., Απαιτήσεις του ανάδοχου δημοτικού έργου που αναλήφθηκε στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης (γνωμ.), ΘΠΔΔ, 10/2010, 1042
 • Bailey S., Valkama P., Anttiroiko A.-V., Innovations in financing public services: country case studies, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010
 • Bauer B., Benefits of green public procurement [on-line], Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2010
 • Laure M., L’unité des contrats publics (préface de Pierre Delvolvé), Paris, Dalloz 2010
 • Braconnier S., L’autonomie contrastée du contentieux des contrats publics d’affaires (réflexions sur l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique), RDP, mars-avril 2010, n°2, 327-348
 • Brenet F., Le droit des marchés publics, victime de la grippe A ?, CMP, n° 6, juin 2010, 6-11
 • Clamour G., Marchés passés par les concessionnaires de travaux publics, CMP, n° 6, juin 2010, 19-20
 • Delelis P. et Pellous A.( sous la direction de S. Braconnier), Contenieux des contrats publics : quel référé choisir ?, CMP, n°8-9, août – septembre 2010, 42-43
 • Dreyfus J. –D., Le service public régional de formation professionnelle face au code des marchés publics, AJDA, 5 juillet 2010, n° 23, 1323 - 1327
 • Dubois C. - Engelen S., L’attribution et le contentieux des marchés publics communautaires, Journal de droit européen 2010, v. 18, n. 165, janvier, 1-6
 • Eckert G., Délégations de service public et droit communautaire: une conciliation délicate (à propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er avril 2009, CUB et Kéolis), RDP, janvier-février 2010, n°1, 217-232
 • Frilet M., Lager F., Public procurement issues in the European Union, EBLR, n° 3, 2010, 399-412
 • Gaudemet Y., Pour une nouvelle théorie générale du droit des contrats administratifs: mesurer les difficultés d’une entreprise nécessaire, RDP, mars-avril 2010, n°2, 313-326
 • Glatt J.-M., La frontière entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice, AJDA, 5 avril 2010, n°12, 686 - 690
 • Kauff-Gazin F., Service public de secours, CJUE, 3e ch., 29 avril 2010, aff. C-160/08, Commission c /Allemagne, Europe, n°6, juin 2010, 23
 • Liéber S.-J. et Botteghi D., Chronique générale de jurisprudence administrative francaise, AJDA, n°12/2010, 664-675
 • LLorens F. et Soler- Couteaux P., Critères, sous – critères, pondération, méthode de notation: où en est-on ?, CMP, n°8-9, août – septembre 2010, 1-2
 • Maillet S. et Camy J-C, Les marchés publics informatiques ont enfin leur CCAG, CMP, n°8-9, août – septembre 2010, 7-11
 • Meister M., Du respect de l’avis de marché par le pouvoir adjudicateur, CJUE, 4e ch., 25 mars 2010, aff. C-423/07, Commission c/Espagne, Europe, n°6, juin 2010, 21
 • Rodrigues S., Bernard-Glanz C., Levi L., Chronique des marchés publics dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, RMCUE, juin 2010, 395-406
 • Simon D., Obligation de transparence en cas de modification d’une concession de service public, CJUE, 13 avril 2010, aff. C-91/08, Wall AG c/Ville de Francfort-sur-le-Main, et Frankfurter Entsorgungs-und Service (FES) GmbH, 21-22
 • Zimmer W., Un an de droit communautaire de la commande publique, CMPAAP, juin 2010, n°6, 12-18
 • Pfromm R., Emissionshandel und Beihilfenrecht: eine Analyse der EG- beihilfenrechtlichen, Zulässigkeit einer entgeltfreien Zuteilung von Emissionszertifikaten durch die Mitgliedstaaten in Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG, Berlin, Duncker & Humblot, 2010
 • Jäger/Rumersdorfer, Jahrbuch - Beihilfenrecht 2010, Berlin, Berliner Wissenschaft Verlag, 2010
 • Adler E.- Kavanagh J., Note on judgement in Cases T-163/05, T-36/06, Bundesverband deutcher Banken eV v Commission, EStAL, 4/2010, 949-954
 • Bartosch A., Note on Judgment in Case T-156/04, EDF v Commission, EStAL, 3/2010, 679-682
 • Bergeau O., L’ adoption de measures de simplification de la procédure de contrôle des aides d’État, RMCUE, 2010, no 540, 472-477
 • Catti De Gasperi G., Making State Aid Control “Greener”: The EU Emissions Trading System and its Compatibility with Article 107 TFEU, EStAL, 4/2010, 785-806
 • Chérot J. Y., Le droit et la politique de concurrence au défi de la crise financière et économique, RFDA, 2010, no 4, 745-749
 • Coutrelis N., Note on Judgment in Case T-303/05, AceaElectrabel v Commission, EStAL, 3/2010, 685-687
 • Dony M., Aides d’ État, Journal de droit européen, 2010, nº 169, 146-153
 • Donat Ch., IÖPP zwischen Vergaberecht und EU-Beihilfenrecht, EuZW 21/2010, 812-817
 • Fouquet T., Chronique des aides publiques-2009, RMCUE, nº 538, 331-337
 • Fritze M./Heithecker J., Insolvenzplansanierung und EU-Beihilfenrecht, EuZW 21/2010, 817-820
 • Giraud A., Note on Judgment in Case C-1/09, CELF v SIDE, EStAL, 3/2010, 671-675
 • Haberkamm/Kühne, Steuerliche Maßnahmen im Lichte des Europäischen Beihilferechts, Seit EdF ein noch spannungsgeladenes Feld, EuZW 19/2010, 734-738
 • Herzog A., Note on Judgment in Cases T-94/08, T-189/08, Forum 187 and Carrefour v Commission, EStAL, 3/2010, 723-726
 • Idot L., Cabotage et condition d’affectation du commerce, Europe-Actualité du Droit de l’ Union Européenne, 2010, nº 8-9, 26
 • Idot L., Subventions accordées aux consommateurs et avantage, Europe-Actualité du Droit de l’ Union Européenne, 2010, nº 8-9, 26
 • Janik S.-Schatz B., Outcome Measurement and Evaluation in Public-Sector Aid Schemes against the Background of EU State Aid Law, EStAL, 3/2010, 637-648
 • Kaipenschif M.., Les aides publiques face à la crise, RFDA, 2010, no 4, 750-755
 • Koenig C.-Paul J., State Aid Screening of Hospital Funding Exemplified by the German Case EStAL, 4/2010, 755-770
 • Lembo S.- Stasi M L., Note on judgement in Case C-140/09, Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA v Presidenza del Consiglio dei Ministri, EStAL, 4/2010, 853-860
 • López López H., General Thought on Selectivity and Consequences of a Broad Concept of State Aid in Tax Matters, EStAL, 4/2010, 807-819
 • Marcus J. P., Aides aux enterprises affectées par la crise financière, La Semaine juridique, 2010, nº 34, 36-40
 • Martin-Ehlers An., Konvergenzen von Kartell- und Beihilfenrecht, EuZW 21/2010, 287-291
 • Mattera P., Aide au développement (le plan d’action de la Commission europeénne pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement [OMD]), RDUE, 2/2010, 351-353
 • Merola M., Regional Aid: Recent Trends and Some Historical Background – with special Focus on large Investment Projects, EStAL, 3/2010, 589-616
 • Metaxas A., Selectivity of Asymmetrical Tax Measures and Distortion of Competition in the TelecomsSector, EStAL, 4/2010, 771-783
 • Muñoz de Juan M.- Panero Rivas J. M.l., Note on judgement in Case C-135/07 P, Commission v Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, EStAL,4/2010, 871-880
 • Palmstorfer R.-Eilmansberger T., Employment Protection and State Aid, EStAL, 3/2010, 649-658
 • Peytz H.- Mygind T., Direct Action in State Aid Cases – Tightropes and Legal Protection?, EStAL, 3/2010, 617-627
 • Porchia O., Aides d’ État en matière d’ environnement et compétences régionales, RAE 2007-2008/4, 2010, 761-774
 • Romão L. M., Note on Judgment in Case T-75/03, Banco Comercial dos Açores v Commission, EStAL, 3/2010, 691-701
 • Soltesz Ul., Von der Beihilfenkontrolle zur Neugestaltung des Marktes, WuW 7u.8/2010, 743-752
 • Stadlmeier S., Comment: State Aid for Airlines?, EStAL, 3/2010, 659-660
 • Stein R. M.- Thoms A., Note on judgement in Case C-89/08 P, Commission v Ireland and Others, EStAL, 4/2010, 835-842
 • Vajda QC C.-Stuart P., Effects of the Standstill Obligation in National Courts–all said after CELF? An English Perspective, EStAL, 3/2010, 629-636
 • Vesterdorf P., Capital Gains Taxation of Share Profits and EU State Aid Regulation, EStAL, 4/2010, 741-753
 • Ιμπραήμ Δ., Τα ταμπού της ελληνικής αγοράς ενέργειας (Σεπτέμβριος 2010), http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4183&lang=1&catpid=1
 • Μοιρασγέντης Σ., Εθνικό σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Προκλήσεις και εμπόδια, http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4176&lang=1&catpid=2
 • Μπουχάγιαρ Α. – Μπουχάγιαρ Κ., Ζητήματα συμβατότητας προς το Κοινοτικό Δίκαιο του σχεδίου Π.Δ. για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4159&lang=1&catpid=77
 • Κουράκης Ε., Σκιαγράφηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4127&lang=1&catpid=71
 • Συνοδινός Χ., Εξέλιξη του δικαίου της ενέργειας και ελληνική πραγματικότητα, http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4129&lang=1&catpid=71
 • Ηλιάδου Αικ., Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4139&lang=1&catpid=181
 • Agudo González J., An integrative approach at European level for wildfires: towards a Framework Directive, European energy and environmental law review 2010, v. 19, nO 2, April, 87-101
 • Alcaro R., Alessandri E., Engaging Russia: prospects for a long-term European security compact, European Foreign Affairs Review 2010, v. 15, nO. 2, May, 91-207
 • Baev P., Øverland I., The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and economic (ir)rationales and political stakes in mega-projects Ιnternational Affairs 2010, v. 86, nO 5, September, 1075-1090
 • Amineh M. Parvizi, Guang Yang, The globalization of energy: China and the European Union, Leiden The Netherlands, Boston: Brill, 2010
 • Mansour F., Zuwala J., An evaluation of biomass co-firing in Europe, Biomass & bioenergy 2010, v. 34, nO. 5, May, 620-629
 • Andoura S, Hancher L., Van der Woude M., Towards a European energy community: a policy proposal
 • Klemeš, Jiří., Sustainability in the process industry: integration and optimization, London: McGraw-Hill, c 2011
 • Γώγος Κ., «Έγκλημα» και τιμωρία: Η διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση μεταξύ δικαίου και πολιτικής, ΕφημΔΔ 4/2010, 426-437
 • Κατρούγκαλος Γ., Memoranda sunt Servanda? H συνταγματικότητα του νόμου 3845/2010 και του μνημονίου για τα μέτρα εφαρμογής των συμφωνιών με ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ, ΕφημΔΔ 2/2010, 151-163
 • Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου Δ./Θεοχαρόπουλος Λ., Στον «αστερισμό» των κρίσεων: Δημοσίας Διοικήσεως και Δημοσιονομικής Διαχειρίσεως, ΕφημΔΔ 3/2010, 274-289
 • Λαζαρέτου Θ./Γιανναγά Ν., Ο τόπος φορολόγησης του Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσίας. Ερμηνευτικές κατευθύνσεις από το Δ.Ε.Κ., ΔΦΝ 1452/2010, 1459-1468
 • Μαλαματάρης Χρ., Η φορολογική κυριαρχία των κρατών μελών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2010, 196
 • Μάλλιου Α., Η παροχή έννομης προστασίας σε περιπτώσεις έλλειψης παραβόλου ως στοιχείο του παραδεκτού ασκηθέντος ειδικού μέσου, με την ευκαιρία της με αριθμό 109/2008 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ΔΦΝ 1447/2010, 1091-1094
 • Μάλλιου Α., Η συνταγματικότητα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Ν. 3758/2009, σύμφωνα με την με αριθμό 1123/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ΔΦΝ 1449/2010, 1251-1259
 • Μπάλτα Ευ., Η σχέση μεταξύ ποινικής δίκης και νεότερης δημοσιονομικής δίκης υπό το φως της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, Σχόλιο στην ΕλΣυν 2351/2009 Τμ. IV, ΕφημΔΔ 2/2010, 183-189
 • Μπάλτα Ευ., Ο έλεγχος διαχείρισης των οικονομικών της Εκκλησίας, Σχόλιο στην ΕλΣυν Ολ. 753/2010, ΕφημΔΔ 3/2010, 291-298
 • Μπάλτα Ευ., Η άμεση φορολογία των επιχειρήσεων και των ιδιωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ισχύον παράγωγο δίκαιο, ΔΦΝ 1448/2010, 1171-1191
 • Μπάρμπας Ν., Η φορολογία εισοδήματος στον νέο φορολογικό νόμο (ν. 3842/2010), ΕφημΔΔ 2/2010, 132-141
 • Ρέππας Π., Φορολογία χαρτοσήμου. Ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, 5η έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2010, 1186
 • Συκιώτη Α., Τα φορολογικά εγκλήματα, Νομική Βιβλιοθήκη 2010, 232
 • Τσουρουφλής Α., Το φορολογικό δίκαιο στην έννομη τάξη. Μεθοδολογική ανάλυση των διασυνδέσεων του φορολογικού δικαίου με τους λοιπούς δικαιικούς κλάδους, Νομική Βιβλιοθήκη 2010, 144
 • Τσουρουφλής Α., Η ερμηνεία των διμερών διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη 2010, 146
 • Τσουρουφλής Α., Η ενδοομιλική τιμολόγηση. Transfer pricing, Νομική Βιβλιοθήκη 2010, 296
 • Φορτσάκης Θ./Φωτόπουλος Ι. (επιμ.), Φορολογική Νομοθεσία, 5η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη 2010, 1888
 • Φωτόπουλος Ι., Ο θεσμός του συνυπολογισμού στη φορολογία κληρονομιών, ΔΦΝ 1447/2010, 1095-1112
 • Χρυσόγονος Κ., Φορολογία και πολιτική αντιπροσώπευση, ΕφημΔΔ 2/2010, 142-150
 • Bouvier Μ., La sincérité budgétaire et comptable: un principe paradoxal ?, RFFP 111/2010, 169 - 176
 • Camdessus Μ., Réaliser l'objectif constitutionnel d'équilibre des finances publiques, La documentation française 2010, 58
 • Hertzog R., La sincérité des documents budgétaires : principe nécessaire, multiforme et inachevé, RFFP 111/2010, 139 - 150
 • Jean-Antoine B., Les normes constitutionnelles financières en droit français de 1789 à nos jours, LGDJ 2010, 608
 • Κυριτσάκη Ι., Το δικαίωμα στο περιβάλλον - Υπό το πρίσμα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σάκκουλα Εκδόσεις Α.Ε., Αθήνα, 2010
 • Μακρής Ι., Δασικό Δίκαιο, Σάκκουλα Εκδόσεις Α.Ε., Αθήνα, 2010
 • O. Le Bot, Η προστασία των ζώων στο Συνταγματικό Δίκαιο - Μελέτη συγκριτικού δικαίου, ΠερΔικ 2/2010, 228-257
 • Τσοκανάς Ν., Η πρόβλεψη διεθνοποιημένης αστικής ευθύνης από το δίκαιο της θάλασσας και οι προβλέψεις αστικής ευθύνης του Ι.Μ.Ο, http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4198&lang=1&catpid=1
 • Χατζοπούλου Ι., Νομοθετική προστασία των ακτών από την κοινοχρησία του αιγιαλού και της παράλιας στην ολοκληρωμένη παράκτια διαχείριση, http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=4193&lang=1&catpid=1
 • Marquina, A., Global warming and climate change: prospects and policies in Asia and Europe, Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010
 • Clément M., Droit européen de l’environnement : jurisprudence commentée, Bruxelles : Larcier, 2010
 • Piñon C., Climate change law and policy: EU and US approaches, Oxford : Oxford University Press, 2010
 • Schmidt-Räntsch An., Die Novelle 2010 des Europäischen Umweltmanagements EMAS – Eine Partnerschaft mit Unternehmen als strategisches Konzept zur Erfüllung von Umweltzielen, EurUP 3/2010, 123-128
 • Laskowski Silke R., Schlechte Zeiten für das Grundwasser - Was bringt die neue Grundwasserverordnung?, ZUR 449-450
 • Winter G., Alernativenprüfung und Natura 2000, Natur und Recht, 601-606
 • Balla/Müller/Lütmann/Uhl, Eurotrophierende Stickstofeinträge als aktuelles Problem der FFH - Verträglichkeitsprüfung, 616-625
 • Schoukens H., The Compatibility of “Temporary Nature” with European Nature Conservation Law, European Energy and Environmental Law Review, 106-131
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.