Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση
 • Αλεξίου Ν. – Αναστασόπουλος Δ. – Μιχαηλόπουλος Γ., Συµβάσεις ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, 2009
 • Μητκίδης Χ., Συµβάσεις Δηµοσίων Έργων – Ν. 3669/2008 – Κατ’ άρθρο ερµηνεία και νοµολογία, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2009
 • Τροβά Ε. – Σκουρής Π., Το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων, εκδόσεις Σάκκουλα, 2009
 • Δούβλης Β., Ανάθεση συµβάσεων δηµοσίων έργων µε ανοικτή διαδικασία δηµοπράτησης για την εγκατάσταση µονάδων αφαλάτωσης, Γνωµοδότηση, Αρµ 3/2009, 669-675
 • Μητκίδης Χ., Παρατηρήσεις σε ΕλΣυν Πρακτ Ολ 5ης Γεν Συν/04.03.2009 – Αµοιβές αναδόχων µελετητών δηµοσίων τεχνικών έργων, ΘΠΔΔ 8-9/2009, 993-997
 • Οικονόµου Μ., Το επιχειρηµατικό απόρρητο και τα δικαιώµατα άµυνας στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων κατά τη νοµολογία του ΔΕΚ, παρατηρήσεις στην απόφαση C-450/2006, 14.02.2008, Varec/Βέλγιο, ΘΠΔΔ 7/2009, 890-899
 • Παναγούλιας Κ., Σηµείωση στην απόφαση C-75/2008, 30.04.2009, Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Government – Οδηγία 85/337/ΕΟΚ. Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων στο περιβάλλον. Υποχρέωση δηµοσίευσης της αιτιολογίας αποφάσεως περί µη υποβολής σχεδίου σε εκτίµηση, ΠερΔικ 2/2009, 384-393
 • Arrowsmith S. – Kunzlik P., Social and environmental policies in EC procurement law: new directives and new directions, Cambridge University Press, 2009
 • Beth E., OECD principles for integrity in public procurement, Paris OECD, 2009
 • Allaire F., Dépasser le droit des marchés publics, AJDA, n°31/2009, 28.09.2009, 1696-1700
 • Apollis B., Organisation des personnes publiques et obligation de mise en concurrence: les « opérateurs dédiés » sauvés par les « contrats – maison »?, RFDA, n°4, juillet – août 2009, 759-765
 • Arrowsmith S., Priess, Friton P., Self-cleaning as a defence to exclusions for misconduct: an emerging concept in EC public procurement law?, PPLR n°6, 2009, 257-282
 • Ayache L., Passation des délégations de service public: existe – il une obligation d’allotir ?, AJDA, n°23, 29.06.2009, 1240-1244
 • Bernard E., Causes d’exclusion de la participation à un marché public, Europe Actualité du droit communautaire, n°7, juillet 2009, 13
 • Berthon G., Le régime de passation des concessions domaniales à la croisée des chemins, RFDA, n°3, mai – juin 2009, 483-495
 • Bode H., Zwingender Angebotsausschluss wegen fehlender Erklärungen und Angaben - Inhalt, Grenzen und Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausschlussgründe, VergaberR, 5/2009, 729-738
 • Bon J., Claeys A., Référé – suspension: une solution subsidiaire au référé précontractuel ?, CP-ACCP, n°89, juin 2009, 102-106
 • Boulouis N., L’approbation par la loi d’un avenant à un contrat de concession, RFDA, n°3, mai – juin 2009, 463-473
 • Cavallo R., Casalini D., Control over in-house providing organisations, PPLR, n°5, 227-240
 • Chahid – Nouraϊ N., Lazerges R., La résolution des litiges dans les contrats de partenariats, AJDA, n°35/2009, 26.10.2009, 1924-1931
 • Charrel N., Aubert R., Les contrats publics, instrument d’innovation, CP-ACCP, n°89, juin 2009, 87-91
 • Clifton M.-J., Ineffectiveness – The New Deterrent: Will the New Remedies Directive Ensure Greater Compliance with the Substantive Procurement Rules in the Classical Sectors?, PPLR, n°4, 165-183
 • Cochi V., La limitation dans le temps des DSP dans le domaine de l’environnement, CP-ACCP, n°90, juillet - août 2009, 87-90
 • Cochi V., Terrien G., L’actualité des contrats « in house », de prestations intégrées et de quasi – régie, CP-ACCP, n°89, juin 2009, 92-96
 • Marché public et contrat privé, CP-ACCP, n°92 octobre 2009, 75-78
 • De Campredon B., La publication des méthodes d’analyse des offres en question, CP-ACCP, n°91, septembre 2009, 79-82
 • Deliancourt S., « Juger l’administration mais aussi administrer », AJDA, n°25/2009, 13.07.2009, 1380-1382
 • Dossier: Directive Recours: quelle transposition?, CP-ACCP, n°91, septembre 2009, 35-70
 • Dossier: L’exécution financière des marchés publics, CP-ACCP, n°90, juillet-août 2009, 29-72
 • Dossier: Le nouveau CCAG-FCS: un outil de référence, CP-ACCP, n°92, octobre 2009, 25-72
 • Dossier: Le partenariat public-privé vecteur de la relance?, CP-ACCP, n°89, juin 2009, 33-84
 • Dreyfus J. - D., L’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des contrats de commande publique, AJDA, n°21/2009, 15.06.2009, 1145-1148
 • La suspension de l’exécution du marché d’assistance aux étrangers placés en rétention, AJDA, n°27/2009, 03.08.2009, 1492-1497
 • Le recours en déclaration de nullité est-il limité par l’indivisibilité des clauses contractuelles?, AJDA, n°35/2009, 26.10.2009, 1951-1952
 • Diehr M., «Vergabeprimärrecht» nach der An-Post-Rechtsprechung des EuGH: VergabeR 5/2009, 719-729
 • Dreyfus J. - D., Rodrigues St., La coopération intercommunale confortée par la CJCE?, AJDA, n°31/2009, 28.09.2009, 1715-1721
 • Drijber B. J. – Stergiou H., Public procurement law and internal market law, CMLR, n°3, June 2009, 805-846
 • Dupont – Lasalle J., Contrôle classique des règles relatives aux procédures de passation des marchés publics, Europe, Actualité du droit communautaire, n°8-9 août-septembre 2009, 24
 • Marché mixte de fournitures et de services, Europe, Actualité du droit communautaire, n°8-9 août-septembre 2009, 24-25
 • Transposition des directives « recours » en matière de marchés publics, Europe, Actualité du droit communautaire, n°8-9 août-septembre 2009, 25-26
 • Frenz W., Die Tariftreueentscheidung im europäischen Rechtssystem, (Zugleich Anmerkung zu EuGH, U. v. 03.04.2008 - Rs. C-346/06 -), VergabeR, 4/2009, 563-569
 • Gabard A., Drain V., Suspension de l’exécution du marché relatif aux étrangers en rétention, CP-ACCP, n°92, octobre 2009, 79-82
 • Gattinara G., The powers of Member States to adopt grounds for excluding participation in a contract: the ECJ in “Michaniki” (“Michaniki AE v. Ethniko Simvoulio Radiotileorasis and Ipourgos Epikratias”, ECJ (Grand Chamber), judgment of 16 December 2008, C-213/07), ELR, n° 7-8, July-August 2009, 269-274
 • Geffray E., L’application aux contrats en cours de dispositions nouvelles sur la durée des contrats, RFDA, n°3, mai – juin 2009, 449-462
 • Hul S., Marchés publics et obligation de révision: jusqu’où les acheteurs publics peuvent – ils faire l’impasse?, AJDA, n°27/2009, 03.08.2009, 1481-1483
 • John L. E., Standstill periods in Awarding Part B Service Contracts: Federal Security Services Ltd v Chief Constable for the Police Service of Northern Ireland and Resources Group Ltd, ECLR, issue 7, 2009, 329-331
 • Karayigit M. T., Under the Triangle Rules of Competition, State Aid and Public Procurement: Public Undertakings Entrusted with the Operation of Services of General Economic Interest, ECLR, issue 11, 2009, 542-564
 • Letellier H., Proot P., La réouverture des négociations en cas de rejet du choix du délégataire, CP-ACCP, n°90, juillet – août 2009,83-86
 • Lièber S.-J., Botteghi D., Chronique générale de jurisprudence administrative française, La loi Sapin et la limitation de la durée des délégations de service public: une application immédiate à effet différé, AJDA, n°20/2009, 08.06.2009, 1090-1096
 • Losch, A., Anmerkung zu EuGH, U. v. 19.05.2009 - Rs. C-538/07, VergabeR, 5/2009, 761-762
 • Majza B., L’offre spontanée entre maîtrise des besoins publics et encadrement des initiatives privées, CP-ACCP, n°90, juillet – août 2009, 74-77
 • Maraval P., Favoriser les groupements d’achat public: vade – mecum pour l’avenir, CP-ACCP, n°90, juillet – août 2009, 78-82
 • Marcovici L., Une application étendue de l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, AJDA, n°26, 27.07.2009, 1418-1421
 • Moderne F., Responsabilité contractuelle et devoir de conseil du maître d’œuvre, RFDA, n°3, mai – juin 2009, 474-482
 • O’Connor B., The Community Procurement Early Warning system, PPLR, n°5, 2009, 241-254
 • Otting O. Pflicht zur Information über die Gründe für die Ablehnung eines Angebots-(EuGH, Urteil vom 04.06.2009 - Rs. C-250/07) IBR 2009, 2921-2923
 • Palmier S., Variantes: quelles sont les obligations des pouvoirs adjudicateurs, CP-ACCP, n°91, septembre 2009, 73-74
 • Pastor J.-M., La transaction encouragée pour le règlement des litiges dans la commande publique, AJDA, n°31/2009, 28.09.2009,1684
 • Pielow J-M., Kein Vergabeverfahren bei Vereinbarung über Kommunale Zusammenarbeit, EuZW, Vol 20, N° 15, 529-532
 • Portz N., Der EuGH bewegt sich: Keine Ausschreibung kommunaler Kooperationen nach dem Urteil „Stadtreinigung Hamburg“, VergabeR, 5/2009, 702-711
 • Renouard L., Conclusion des marchés et des avenants: l’évolution des règles de compétence, CP-ACCP, n°89, juin 2009, 97-101
 • Rosén Andersson H., Selection and award criteria in Swedish public procurement law, PPLR, n°5, 2009, NA189-191
 • Royer E., Marchés publics et droit communautaire: publication d’un décret « effet utile », Recueil Dalloz, n°31, 17.09.2009, 2100
 • Schabel T., Anmerkung zu EuGH, U.v. 11.06.2009 - Rs. C-300/07, VergabeR, 5/2009, 754-756
 • Simon D., Contrats « in house », Europe, Actualité du droit communautaire, n°8-9 août-septembre 2009, 23-24
 • Szydlo M., Contracts beyond the scope of the EC procurement Directives – who is bound by the requirement for transparency?, ELR, volume 34, n°5, October 2009
 • Terneyre P., Sur quelques problèmes juridiques contemporains à haute tension, AJDA, n°30/2009, 21.09.2009, 1640-1649
 • Von Donat C., Interkommunale Kooperation ohne Ausschreibungs zulässig, IBR 2009, 2948-2950
 • Wallerich M., La notion de marché de consultation juridique, AJDA, n°26/2009, 27.07.2009, 1421-1424
 • Weber R. H., Menoud V., Development Promotion as a Secondary Policy in Public Procurement? An Answer in the Light of the Digital Solidarity Clause, PPLR, n°4, 2009, 184-200
 • Xinglin Z., Forum for review by suppliers in public procurement: an analysis and assessment of the models in international instruments, PPLR, n°5, 2009, 201-226
 • Zerwell J., Gesetzliche Krankenkassen sind öffentliche Auftraggeber- EuGH, Urteil vom 11.06.2009 - Rs. C-300/07, IBR, 2009, Nr. 8, 2988-2989
 • Zirbes H-P., Anmerkung zu EuGH, U. v. 04.06.2009 - Rs. C-250/07, VergabeR, 5/2009, 770 - 773
 • Συνοδινός Χ. / Βελεγράκης Μ., Δίκαιο ενέργειας και κρατικές ενισχύσεις, Ενέργεια & Δίκαιο Α/2009, 57-64
 • Χριστιανός Β., Κρατικές ενισχύσεις υπό το φως της οικονοµικής κρίσης, Ευρωπαίων Πολιτεία 1/2009, 23-42
 • Angeli M., The European Commission’s ,,New Policy“ on State Aid Control“: Some Reflections on Public and Private Enforcement of Recovery of Illegal Aid, ECLR 11/2009, 533-541
 • Bartosch A., Öffentlichrechtliche Rundfunkfinanzierung und EG-Beihilfenrecht, EuZW 19/2009, 684-688
 • Bartosch A., Beihilfenkontrolle in der Krise als Maxime des Politischen, RIW 7/2009, die erste Seite
 • Berghofer M., The General Block Exemption Regulation: A Giant on Feet of Clay, EStAL 3/2009, 323-336
 • Broussy E., Donnat F., Lambert C., Le seul constat de la participation aux échanges intracommunautaires d’une enterprise bénéficiaire d’une aide D’Etat destine à favoriser les exportation hors de l’Union europeénne n’est pas toujours suffisant pour démontrer une incidence sur les échanges entre Etats members, AJDA 28/2009, 1539-1540
 • Caspary T., German Court of Appeals adding more bite to the de minimis exception for merger control, ECLR 4/2009, 149-152
 • Da Cruz Vilaca J. L., Material and Geographic Selectivity in State Aid – Decent Developments, EstAL 4/2009, 443-451
 • Derenne J., C. Kaczmarek, La recuperation des aides illégales: le role du juge national dans le “private enforcement” du droit des aides d’Etat, ERA Forum, vol. 10, September 2009, 251-268
 • Deselaers W., Umstrukturierungsbeihilfen für Banken in der Finanzkrise – neue Welt, alte Standard?, EWS 6/2009, 212-216
 • D’Sa R., “Instant” State Aid Law in a Financial Crisis – A U-Turn?, EStAL 2/2009, 139-144
 • Ekardt F. / Schmeichel A., Erneuerbare Energien, Warenverkehrsfreiheit und Beihilfenrecht, ZEuS 2/2009, 171-218
 • Farantouris N., Firms in difficulty and State Aids: A compatibility Analysis, ECLR 10/2009, 494-504
 • Fiebelkorn V. / Petzold H. A., Durchführungsverbot gemäß Art. 88 III 3 EG, Rückforderungsverpflichtung und Nichtigkeitsfolge: Ist die BGH-Rechtsprechung praxisgerecht?, EuZW 10/2009, 323-328 και EuZW 17/2009, 598-599
 • Giesberts L. / Kleve G., “Private Investor Test” in EG-Beihilfenrecht – Das Ryanair-Urteil des EuG, EuZW 9/2009, 287-289
 • Giesberts L. / Streit T., Anforderungen an den “Private Investor Test” im Beihilfenrecht, EuZW 14/2009, 484-488
 • Glaser A., Regionale Steuerautonomie im Fokus des EG-Beihilfenrechts, EuZW 11/2009, 363-366
 • Gundel J., Quersubventionierung durch parafiskalische Abgaben und EG-Beihilfenrecht – Klärungen zu prozessualen und materiellen Fragen, EWS 9/2009, 350-358
 • Jestaedt T. / Wiemann J., Anwendung des EU-Beihilfenrechts in der Finanzmarktkrise – Wettbewerbspolitisches Regulativ, Hemmschuh oder Feigenblatt?, WuW 6/2009, 606-619
 • Karayigit M., Under The Triangle Rules of Competition, State Aid and Public Procurement: Public Undertakings entrusted with the Operation of Services of General Economic Interest, ECLR 11/2009, 542-564
 • Kaupa C., The More Economic Approach – a Reform based on Ideology?, EStAL 3/2009, 311-322
 • Koenig C. / Fechtner S., The European Commission’s hidden asymmetric regulatory Approach in the Field of Broadband Infrastructure Funding, EStAL 4/2009, 463-472
 • Koenig C. / Trias A., A New Sound Approach to EC State Aid Control of Airport Infrastructure Funding, EStAL 3/2009, 299-310
 • Luja R., State Aid and the Financial Crisis: Overview of the Crisis Framework, EStAL 2/2009, 145-159
 • Luja R., Group Taxation, Sectoral Tax Benefits and De Facto Selectivity in State Aid Review, EStAL 4/2009, 473-487
 • Martin-Ehlers A. / Strohmayr S., Nationaler Rechtsschutz im Beihilfenrecht, EuZW 16/2009, 557-558
 • Otting O. / Soltesz U. / Melcher P., Verkehrsverträge vor dem Hintergrund des Europäischen Beihilfenrechts-Verwaltungsrichter weisen Brüssel in die Schranken, EuZW 13/2009, 444-449
 • Petzold H. A., Vereinfachung, Best Practices und gerichtliche Durchsetzung – Neues von der Kommission zum Beihilfenverfahren, EuZW 18-2009, 645-647
 • Rossi-Maccanico P., The Notion of Indirect Selectivity in Fiscal Aids: A Reasoned Review of the Community Practice, EStAL 2/2009, 161-176
 • Rossi-Maccanico P., Community Review of direct Business Tax Measures: Selectivity, Discrimination and Restrictions, EStAL 4/2009, 489-506
 • Rubini L., The “Elusive Frontier”: Regulation under EC State Aid Law, EStAL 3/2009, 277-298
 • Saxinger A., Übergangsregelungen, Legisvakanz und Vorwirkungen der Verordnung (EG) Nr 1370/2007, EuZW 13/2009, 449-452
 • Terneyre P., Sur quelques problèmes juridiques contemporaines à hautes tensions – A propos des concessions locales de distribution et furniture d’électricité, AJDA, 30/2009, 1640-1649
 • van der Veght P.C., State aid and environmental protection: finding the balance between national sovereignty and fair competion, ERA Forum, ERA Forum, vol. 10, September 2009, 241-250
 • Wenz M. / Linn A., The Liechtenstein Tax Reform from the Perspective of Communtity Law, EStAL 4/2009, 453-462
 • Werner P. / Maier M., Procedure in Crisis?, EStAL 2/2009, 177-186
 • Αθανασοπούλου X., Βλάβες ηλεκτρικών συσκευών από την αυξοµείωση της τάσης του παρεχόµενου ρεύµατος µε αφορµή σχετική διαµεσολάβηση του ΣτΠ, ΠερΔικ 2009, 179-181
 • Γώγος Κ., Συνταγµατικότητα της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2944/2001 περί απαγόρευσης λήψης ασφαλιστικών µέτρων κατά των εκτελούµενων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. έργων ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας, που σχετίζονται µε την ηλεκτρική ενέργεια, Ενέργεια και Δίκαιο 2009, 30-32
 • Ηλιακόπουλος Ηλ., Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜονΠρωτΑλεξ. 122/2008, Δίκη 2009, 865-869
 • Ηλιακόπουλος Ηλ., Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜονΠρωτΑλεξ. 1082/2008, Δίκη 2009, 853-857
 • Μαριά Ε. – Κολοκοτσά Δ., Το νοµοθετικό πλαίσιο της εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια και η εφαρµογή του στην ελληνική νοµική πραγµατικότητα: κριτικές σκέψεις και παρατηρήσεις , Ενέργεια και Δίκαιο 2009, 7-20
 • Οικονόµου Α., Ρυθµιστικά βάρη και ανορθόδοξη καθολική υπηρεσία έναντι του ιστορικού παρόχου στην Ελλάδα, Ενέργεια και Δίκαιο 2009, 33-41
 • Παναγούλιας Κ., Παρατηρήσεις στην απόφαση της 30.4.2009 του ΔΕΚ στην υπόθεση C-75/2008, ΠερΔικ 2009, 389-393
 • Παπαδόπουλος Κ., Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜονΠρΘεσ. 4918/2009, ΕΕΕυρΔ 2009, 279-281
 • Παπαδόπουλος Μ., Προτάσεις για µια νέα θεώρηση στην ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής, Ενέργεια και Δίκαιο 2009, 42-44
 • Σύριγγας Χ., Οι συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών στη διεθνή ασφάλεια. Προβληµατισµοί – σενάρια, ΠερΔικ 2009, 306-309
 • Arcas L. R., The EU and Russia as energy trading partners : friends or foes?, European Foreign Affairs Review 2009, v. 14, n. 3, August, 337-366
 • Beukenkamp Α., Pipeline-to-pipeline competition : an EU assessment / Journal of Energy & Natural Resources Law 2009, v. 27, n. 1, February, 5-41
 • Bocken H., Aternative financial guarantees for environmental liabilities under the ELD European energy and environmental law review 2009, v. 18, n. 3, June, 146-170
 • Böhringer C., Rosendahl E. K., Strategic partitioning of emission allowances under the EU Emission Trading Scheme, Resource and energy economics 2009, v. 31, n. 3, August, 182-197
 • Boute A., The potential contribution of international investment protection law to combat climate change, Journal of Energy & Natural Resources Law 2009, v. 27, n. 3, August, 333-376
 • Coop G., Εnergy Charter Treaty and the European Union : is conflict inevitable?, Journal of Energy & Natural Resources Law 2009, v. 27, n. 3, August, 404-419
 • Hoffmann L., Copenhagen and beyond : how to provide the new climate deal with a state-of-the-art non-compliance mechanism, European energy and environmental law review 2009, v. 18, n. 4, August, 192-203
 • Lavranos N. The epilogue in the MOX Plant dispute: an end without findings. European energy and environmental law review 2009, v. 18, n. 3, June, 180-184
 • Lechόn Y., Energy and greenhouse gas emission savings of biofuels in Spain’s transport fuel: the adoption of the EU policy on biofuels, Biomass & bioenergy 2009, v. 33, n. 6-7, June-July, 920-932
 • Manoussakis S, Liberalization of the EU electricity market : enough to power real progress? Analysis of ownership unbundling and the project for liberalization of the European Union electricity market World competition : law and economics review 2009, v. 32, n. 2, June, 227-247
 • Petersen M., Restructuring the electricity sector in the EU and in Russia, European energy and environmental law review 2009, v. 18, n. 3, June, 171-179
 • Ryan P., A re-energised approach to a competitive European electricity market Journal of Energy & Natural Resources Law 2009, v. 27, n. 1, February, 42-65
 • Ryland D., Protection of the environment through criminal law: a question of competence unabated? European energy and environmental law review 2009, v. 18, n. 2, April, 91-111
 • Von Zenke I., Schäfer, Von Amelung T. .Energiehandel in Europa : Öl, Gas, Strom, Derivate, Zertifikate / hrsg. und bearb. München : Beck, 2009
 • Anker T. H., Egelund B., Legal systems and wind energy : a comparative perspective Olsen & Anita Rønne (eds.). Kluwer Law International Copenhagen, 2009
 • Cameron, Peter, International energy investment law: pursuit of stability, New York, Oxford University Press, 2009
 • Cretì A., The economics of natural gas storage: A European perspective (editor) Berlin Springer, 2009
 • Moussis N., EU environment & energy policies : two interwoven legislative areas, Rixensart European Study Service, 2009
 • Roggenkam M. M., Hammer Ulf, European energy law report. 6, European Energy Law Seminar, Antwerpen Intersentia, 2009
 • UE, Commission européenne, Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité Com. de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Luxembourg EUR-OP, 2009
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.