Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση
 • Γιαλούρη Δ., Η θεωρία του παραγόµενου εισοδήµατος στο πλαίσιο της αγοράς, ως αρχή για τον προσδιορισµό του φορολογήσιµου εισοδήµατος, ΔΦΝ 2008, 1759 επ.
 • Γέροντας Α., Δίκαιο δηµοσίων έργων, εκδόσεις Σάκκουλα, 2009
 • Νασιάκου Σ., Προνόµια φορέων κοινής ωφέλειας και ειδικότερα της ΔΕΗ στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, Ενέργεια και Δίκαιο, 9/2008, 56
 • Βλαντού Α., Εφαρµογή του γενικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης: οι νέες προκλήσεις για την παρακολούθηση της πορείας προς την αειφορία, www.nomosphysis.org.gr 2008
 • Κουγέας Β., Η σύγκρουση συµφερόντων στην κοινοτική διαχείριση. Η υπόθεση Manel Camos Grau κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΘΠΔΔ 12/2008, 1317-1331
 • Ηλιάδου Α., Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και προστασία του περιβάλλοντος, Περ.Δικ. 3/2008, 394-398
 • Φαραντούρης Ν., Μεταρρυθµιστική Συνθήκη και το «τέλος» του αθέµιτου ανταγωνισµού, ΝοΒ, 7/2008, 1733
 • Καραβοκύρης Ι., Ο προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, Θεωρία και πράξη διοικητικού δικαίου, Οκτώβριος – Νοέµβριος 2008, τεύχος 9, 1149-1153
 • Λιγωµένου Α., Η νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το δικαίωµα της προηγούµενης διοικητικής ακρόασης, ΘΠΔΔ 8-9/2008, 1021-1026
 • Arhold C., Globale Finanzkrise und europäisches Beihilfenrecht- die (neuen) Spielregeln für Beihilfen an Finanzinstitute und ihre praktische Anwendung, EuZW, 23/2008, 713
 • Καραθανασόπουλος Ευαγ., Νοµολογιακή αντιµετώπιση του περιβάλλοντος κατά την άσκηση του ελέγχου νοµιµότητας των δηµοσίων συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, Θεωρία και πράξη διοικητικού δικαίου, Οκτώβριος – Νοέµβριος 2008, τεύχος 9, 1160-1170
 • Μπάρµπας Ν., Συλλογή νοµοθεσίας φορολογικού δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008
 • Biegunski, L., Sensitivity of Sectors and the Need of State Aid Reforms in Economies in Transition, EStAL, 4/2008, 659
 • Καλία – Αντωνίου Α., Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασµός για τις Ανανεώσιµες Πηγές, ΘΠΔΔ, 10-11/2008, 1113-1116
 • Καλογήρου Ε., Η καύση, µοναδική ενδεδειγµένη λύση, Καθηµερινή, ένθετο “The Economist”, Οκτώβριος 2008, 94-95.
 • Κούνδουρος Α., Προληπτικός έλεγχος ΕλΣυν και δικαστική προστασία, Παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ Ολ 2473/2008, Θεωρία και πράξη διοικητικού δικαίου, Ιανουάριος 2009, τεύχος 1, 38-42
 • Μπάρµπας Ν./Φινοκαλιώτης Κ., Δηµόσια οικονοµικά, β΄ έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008
 • Bousin J., Piernas J., Developments in the Notion of Selectivity, EStAL, 4/2008, 634
 • Καραβασίλη Κ., Μείωση ενεργειακή επάρκειας των κτιρίων, Αυγή, 05.10.2008, 12-13
 • Bloch J., Der kreditrechtliche Nullansatz zugunsten der öffentlich-rechtlichen Abwasserentsorger- eine rechtswidrige staatliche Beihilfe?, EWS, 11/2008, 463
 • Λαζαράτος Π., Η έκταση του ελέγχου νοµιµότητας µεγάλων συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, Θεωρία και πράξη διοικητικού δικαίου, Οκτώβριος – Νοέµβριος 2008, τεύχος 9, 1154-1159
 • Μπουχάγιαρ Α.,Η ασυµβατότητα της επιβολής τέλους ταξινόµησης σε οχήµατα που αποτελούν αντικείµενο διασυνοριακής χρηµατοδοτικής µίσθωσης εντός της Ε.Ε., ΔΦΝ 2008, 1751 επ.
 • Καραβέλλας Δ., Ο λιθάνθρακας δεν πρόκειται να δώσει λύσεις, www.nomosphysis.org.gr 2009
 • Παναγόπουλος Κ., Ασφαλιστικά µέτρα στις δηµόσιες συµβάσεις: Η επίδραση του πραγµατικού περιεχόµενου των προσφορών στη στάθµιση συµφερόντων και οι εγγυήσεις αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, Θεωρία και πράξη διοικητικού δικαίου, Οκτώβριος – Νοέµβριος 2008, τεύχος 9, 1213-1220
 • Πανταζόπουλος Π., Η προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφεροµένου στη φορολογική διαδικασία, ΘΠΔΔ 8-9/2008, 1026 επ.
 • De Montecler M.-C., Orientations de Bruxelles pour le contrôle des aides d’ Etat par les juridictions nationales, AJDA, 7/2008, 345
 • Κόρκας Ι., Νοµικά ζητήµατα από την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, www.nomosphysis.org.gr 2008
 • Πανάγος Θ., Το θεσµικό πλαίσιο σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα, εκδόσεις Σάκκουλα, 2009
 • Φορτσάκης Θ./Π. Πανταζόπουλος, Η φορολογία υπεραξίας εισηγµένων µετοχών και οι επενδύσεις στην Ελλάδα, ΔΦΝ 2009, 373 επ.
 • Diamandouros N., Openness and Access to Documents, EStAL, 4/2008, 654
 • Μανιατόπουλος Σ., Ενεργειακή ασφάλεια και στρατηγική για το ρεύµα, www.nomosphysis.org.gr 2009
 • Παπαθεοδώρου Ιουλ., Οι νοµολογιακές αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή των διαγωνισµών του Δηµοσίου, Θεωρία και πράξη διοικητικού δικαίου, Οκτώβριος – Νοέµβριος 2008, τεύχος 9, 1171-1181
 • Ρούσσης Δ., Περί της υπαγωγής των ελεγχόµενων από το Δηµόσιο πιστωτικών ιδρυµάτων στις διατάξεις του πδ 60/2007 περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, Χρηµατοπιστωτικό δίκαιο, Μάιος – Αύγουστος 2008, τεύχος 5, 185-193
 • Akhoune F., Le statut du comptable public en droit public financier, L.G.D.J., Paris 2008
 • Geffray E., Liéber S.-J., Chronique générale de jurisprudence administrative française, AJDA, 43/2008, 2384
 • Τροβά Ελ., Η καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης στο κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων, Θεωρία και πράξη διοικητικού δικαίου, Οκτώβριος – Νοέµβριος 2008, τεύχος 9, 1182-1200
 • Barilari A., Les opérateurs de l’État : difficulté et ambiguïté d’une définition, R.F.F.P. 105/2009
 • Honoré, M., Note on judgment in Case T-442/03, SIC v. Commission, EStAL, 4/2008, 761
 • Miliband D., Αλλαγή πλεύσης στην ενέργεια, Καθηµερινή, 28.10.2008, 11-12.
 • Νικολόπουλος Τ., Ο µύθος και η απάτη των Βιο(Αγρο) καυσίµων. Σύνοψη κριτικής, www.nomosphysis.org.gr 2008
 • Bouvard M., La nécessaire intégration des opérateurs de l’État dans la démarche de performance de la LOLF, R.F.F.P. 105/2009
 • Knütel C., Schweda M., Giersch C., Krankenhausfinanzierung: Aktuelle Risiken aus dem europäischen Beihilfenrecht und ihre Vermeidung, EWS, 12/2008, 497
 • Anderson R. and Kovacic W., Competition policy and International Trade Liberalisation : essential complements to ensure good performance in Public Procurement Markets, PPLR, 2009, number 2, 67-101
 • Παλαιογιάννης Σ., Διασφαλίζοντας την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασµού στην ΝΑ Ευρώπη – Προκλήσεις, γεωπολιτικοί ανταγωνισµοί και διπλωµατία αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή, Περ.Δικ. 3/2008, 399-403
 • Chambres régionales des comptes, Cour de discipline budgétaire et financière, Cour des Comptes, Arrêts, jugements et communication des juridictions financières 2006, La documentation française, Paris 2008
 • Koenig C., “Instant State Aid Law” in a financial Crisis, State of Emergency or Turmoil, EStAL, 4/2008, 627
 • Παπαδηµητρίου Ε., Κοµισιόν: Η επένδυση στο κλίµα, αντίδοτο στην οικονοµική κρίση, www.nomosphysis.org.gr 2009
 • S. Barudi, Die Anwendbarkeit des GWB-Vergaberechts auf Öffentlich-Private Partnerschaften: Zu Grundsatz und Grenzen einer funktionalen Sicht des Anwendungsbereichs des EG-Vergaberechts, 2009, Nomos
 • Desmoulin G., Finances publiques de l’ Etat, Vuibert, Paris 2008
 • Bayreuther F., Inländerdiskriminierung bei Tariftreueerklärungen im Vergaberecht, EuZW 4/2009, 102
 • Lorenz M., Weitere Stärkung der privaten Durchsetzung des Beihilfenverbots- ,,Athinaiki Techniki“, EWS, 12/2007, 505
 • Τσανάκας Δ., Τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία γραµµών, υποσταθµών και συσκευών ηλεκτρικής ενέργειας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες, Περ.Δικ. 2/2008, 191-198
 • Gilles W., Les universités, opérateurs de l’État : potentialités et enjeux de la loi LRU en matière de présentation budgétaire, R.F.F.P. 105/2009
 • Acevedo Bueno J., Research for Europe: a selection of EU success stories, EUR-OP, 2008
 • Martin-Ehlers A., Strohmayr S., Private Rechtsdurchsetzung im EG-Beihilfenrecht- Konkurrentenklage vor deutschen Zivilgerichten, EuZW, 24/2008, 745
 • Brown A., Incorrect Categorisation of a Tramway Contract as a Works Concession by an Italy Municipality: Commission v Italy, C-437/07, PPLR, 2009, number 2, NA 55-58
 • Arestis P., Eatwell J., Issues in economic development and globalization: essays in honour of Ajit Singh, Palgrave Macmillan, 2008
 • Nebbia P., Do the rules on State aids have a life on their own? National procedural autonomy and effectiveness in the Lucchini Case, European Law Review, 3/2008, 427
 • Broussy E., Donnat F., Lambert C., Chonique de jurisprudence communautaire, Une disposition constitutionnelle grecque est jugée incompatible avec le droit communautaire, CJCE C-213/07, 16.12.2008, Michaniki AJDA, no 5/2009, 252-254
 • Burgi M., Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen - Stand und Perspektiven, Verlag von Heymanns, 2008
 • Nowak C., The Commission’s Constitutional Duty to State Reasons in the Area of EC State Aid Law, Note on judgment in Joined Cases T-50/06, T-56/06, T-62/06 and T-69/06, Ireland et al. v. Commission, EStAL, 4/2008, 718
 • Assemblée nationale, France, Commission chargée des affaires européennes. Rapport d’information sur le paquet énergie-climat, Le paquet énergie-climat: une ambition européenne pour un enjeu planétaire, Assemblée nationale, 2008
 • Chronique de jurisprudence communautaire, Marchés - in house et coopération intercommunale, CJCE C-324/07, 13.11.2008, Coditel Brabant, Passation du marché, CJCE C-371/05, 17.07.2008, Commission c/ Italie, AJDA, n° 42/2008, 2336-2337
 • Bartelmus P., Quantitative eco-nomics: how sustainable are our economies?, Springer, 2008
 • Slot P. J., Rapp J., The Swedish Housing System and its Compatibility with European Competition and State Aid Rules, EStAL, 4/2008, 684
 • Chavarochette – Boufferet S., Application du droit communautaire des marchés publics et réorganisation administrative des personnes publiques, AJDA, n° 39/2008, 2147-2154
 • Bazilian M., Roques F., Analytical methods for energy diversity and security: portofolio optimization in the energy sector: a tribute to the work of Dr Shimon Awerbuch, Elsevier, 2008
 • Von Brevern D., Gießelmann T., Ist die Klage des Konkurrenten eines Beihilfeempfängers auf Auskunft und Rückforderung der Beihilfe nach Art. 88 Abs. 3 EG, 823 Abs. 2 BGB zulässig? (Urteilsanmerkung zu OLG Schleswig, 20.05.2008), EWS, 11/2008, 470
 • Birnie P., Boyle A., Redgwell C., International law and the environment, Oxford University Press, 2009
 • Eglie-Richters B., La frontière entre les délégations de service public, les contrats de partenariat et les marchés publics a-t-elle bougé le 18 juillet 2007 ?, AJDA, n° 42/2008, 2346-2349
 • Checchi A., Behrens A, Egenhofer C., Long-term energy security risks for Europe: a sector-specific approach, Centre for European Policy Studies, 2009
 • Dieu F., Les conditions de mise en œuvre de la procédure de négociation directe en matière de délégation de service public, TA Nice 20 juin 2008, AJDA, n° 5/2009, 262-268
 • Chevalier J.-M., Les 100 mots de l’énergie, PUF, 2008
 • Dreifys J.-D., Les contrats entre personnes publiques peuvent être à durée indéterminée, CE 24 novembre 2008, AJDA, n° 6/2009, 319-321
 • Collective Edition, The EU energy directory, Euroconfidentiel, 2009
 • Les nouvelles mesures de simplification du droit des marchés publics, AJDA, n° 6/2009, 306-309
 • Delvaux B., Hunt M., Talus K., EU energy law and policy issues, Euroconfidentiel, 2008
 • La consécration d’un nouveau principe dont s’inspire le code civil: le pouvoir de modulation des pénalités de retard par le juge administratif, CE 29 décembre 2008, AJDA, n° 5/2009, 268-270
 • Dougan M., Currie S., 50 years of the European Treaties: looking back and thinking forward, Hart, 2009
 • Le maintien de l’interdiction de régulariser la capacité juridique d’ un candidat à un marché public, note sous l’ arrêt TA Lyon 20 novembre 2008, AJDA, n° 7/2009, 375-378
 • European Community Studies Association (Bulgaria), The European Neighbourhood Policy: time to deliver, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Trans-European Policy Studies Association, 2008
 • Frenz W., Vergaberecht im Wettbewerb der Systeme, NZBau, 3/2009, 165
 • European Wind Energy Association (EWEA), Wind energy: the facts, Earthscan, 2009
 • Gweltaz E., Sous – traitance et nature des relations entre les participants à l’ exécution des travaux publics, note sous l’ arrêt TC, 2 juin 2008, Société Aravis – Enrobage c/ Commune de Cusy et entreprise Grosjean, AJDA, n° 44/2008, 2448-2454
 • EU, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Towards a secure, sustainable and competitive european energy network, Green Paper, COM Documents 2008/782 final, EUR-OP, 2008
 • Heinemann D., Die Erbringung sozialer Dienstleistungen durch Dritte nach deutschem und europäischem Vergaberecht, 2009, Nomos
 • EU, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Moving forward together on energy efficiency, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a first assessment of national energy efficiency action plans as required by Directive 2006/32/EC on energy end-use efficiency and energy services, COM Documents 2088/11 final, EUR-OP, 2008
 • Heuninckxn B., Defence procurement: the most effective way to grant illegal state aid and get away with it – or is it?, CMLR, 2009, v. 46, n. 1, February,191-211
 • EU, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Action plan for the deployment of Intelligent Transport Systems in Europe, Communication from the Commission, COM Documents 2008/886 final, EUR-OP, 2008
 • The European Defence Agency Electronic Bulletin Board: A survey after two years, PPLR, 2009, number 2, 43-66
 • EU, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources, COM Documents 2008/19 final, EUR-OP, 2008
 • Kim D.-H., Political institutions and the government procurement agreement of the WTO, PPLR, 2009, number 1, 1-17
 • EU, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Interconnecting Europe: new perspectives for trans-European energy networks, EUR-OP, 2008
 • Melleray F., La qualification juridique des contrats conclus à l’étranger par des personnes publiques françaises, RFDA, n° 6, 2008, 1123-1127
 • EU, Eurostat, European price statistics: an overview, EUR-OP, 2008
 • Monjal P.-Y., Le droit communautaire applicable aux marchés publics locaux français: quelques interrogations en forme d’inquiétude, RDUE, 4/2008, 729-738
 • Girardet H., Surviving the century: facing climate chaos and other global challenges, London; Sterling, Earthscan, 2009
 • Plettenbacher W., Die Vergaberichtlinie der EU 2004: Auswirkungen auf das Bundesvergabegesetz 2006 und die Vergabe bei Bauaufträgen, 2009, VDM Verlag Dr. Müller
 • Giuca S., Bioenergia rurale: analisi e valutazione delle biomasse a fini energetici nei territori rurali, INEA, 2008
 • Richer L., Délégation de service public: le critère du risque financier, note sous l’ arrêt CE, 7 novembre 2008, AJDA, n° 44/2008, 2454-2458
 • Gnedina E., Emerson M. , The case for a gas transit consortium in Ukraine: a cost-benefit analysis, Centre for European Policy Studies, 2009
 • Royer E., Marchés publics de haute technologie: mécanisme de réserve aux sociétés innovantes, AJDA, n° 7/2009, 345
 • International Atomic Energy Agency, Safe long term operation of nuclear power plants, IAEA, 2008
 • Tvarno Chr., A critique of the Commission’s interpretative communication on institutionalised public-private partnerships, PPLR, 2009, number 1, NA 11-23
 • International Atomic Energy Agency, Nuclear safety infrastructure for a national nuclear power programme supported by the IAEA fundamental safety principles, IAEA, 2008
 • Varga Z., Notes on Europaiki Dynamiki v Commission (T-406/06), Europaiki Dynamiki v Commission (T-59/05) and Europaiki Dynamiki v Court of Justice (T-272/06), PPLR, 2009, number 2, NA 62-66
 • International Atomic Energy Agency, Cuba: a country profile on sustainable energy development, IAEA, 2008
 • International Atomic Energy Agency, Managing low radioactivity material from the decommissioning of nuclear facilities, IAEA, 2008
 • International Atomic Energy Agency, Preventive and protective measures against insider threats, IAEA, 2008
 • International Atomic Energy Agency, Nuclear security culture, IAEA, 2008
 • International Atomic Energy Agency, Indicateurs énergétiques du développement durable: lignes directrices et méthodologies, IAEA, 2008
 • International Atomic Energy Agency, Best Estimate Safety Analysis for Nuclear Power Plants reactors: uncertainty Evaluation, IAEA, 2008
 • International Organization for Standardization, Building environment design: guidelines to assess energy efficiency of new buildings, ISO, 2008
 • Jäger-Waldau A., PV status report 2008: Research, solar cell production and market implementation of photovoltaics, EUR-OP, 2008
 • Kidd S., Cores issues: dissecting nuclear power today, Rrogressive Media Markets, Polestar, 2008
 • Lackson I., Nukenomics: the commercialisation of Britains nuclear industry, Progressive Media Markets, 2008
 • Nies S., Gaz et pétrole vers l’Europe: perspectives pour les infrastructures, Institut français des relations internationales (IFRI), 2008
 • Office of the Committee for European Integration, Centre of Eastern Studies, The Western Balkans and the European integration: Perspectives and implications, Office of the Committee for European Integration, 2008
 • Organisation for Economic Co-operation and Development, IEA, Biofuel support policies: an economic assessment, OCDE, 2008
 • Organisation for Economic Co-operation and Development, IEA, Environmental policy, technological innovation and patents, OCDE, 2008
 • Organisation for Economic Co-operation and Development, IEA, Natural gas market review 2008: Optimising investments and ensuring security in a high-priced environment, OCDE, 2008
 • Organisation for Economic Co-operation and Development, IEA, Deploying renewables: principles for effective policies, OCDE, 2008
 • Organisation for Economic Co-operation and Development, IEA, Promoting energy efficiency investments: Case studies in the residential sector, OCDE, 2008
 • Organisation for Economic Co-operation and Development, IEA, World energy outlook 2008, OCDE, 2008
 • Pays-Bas, Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), Climate, energy and poverty reduction, Advisory Council on International Affairs, 2008
 • Perovic J., Russian energy power and foreign relations, Routledge, 2009
 • Pirazzi L., Nuove vie del vento: Realtà industriale e sfida continua, Franco Muzzio, 2008
 • Praetorius B., Innovation for sustainable electricity systems, Physica-Verlag HD, 2008
 • Scrase I., Energy for the future, Palgrave Macmillan, 2009
 • Schärf W. - G., Europäisches Nuklearrecht, de Gruyter Handbuch, 2009
 • Sola N. F., Smith M., Perceptions and policy in transatlantic relations: prospective visions from the US and Europe, Routledge, 2009
 • Spanjer A. R., Structural and regulatory reform of the European natural gas market: Does the current approach secure the public service obligations?, E.M. Meijers Institute of Legal Studies of Leiden University, 2009
 • Stamati M., Die Anforderungen der operationellen Entflechtung nach den Beschleunigungsrichtlinien der Europäischen Kommission: Umsetzung in Deutschland und Griechenland, P. Lang, 2008
 • Testa C. Tornare al nucleare?: l’Italia, l’energia, l’ambiente, Einaudi, 2008
 • Thollander P., Towards increased energy efficiency in Swedish industry barriers, driving forces & policies, Linköping University, 2008
 • UE, Commission européenne, Direction générale de l’énergie et des transports, Interconnecter l’Europe: nouvelles perspectives pour les réseaux transeuropéens de l’énergie, EUR-OP, 2008
 • UE, Commission européene, Direction générale de l’énergie et des transports, Vers un accord global en matière de changement climatique à Copenhague: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des regions, Documents COM 2009/39 final, EUR-OP, 2009
 • UE, Commission européene, Direction générale de l’énergie et des transports, Proposition de règlement du parlement européen et du conseil établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie, Documents COM 2009/35 final, EUR-OP, 2009
 • UE, Commission européene, Direction générale de l’énergie et des transports, Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l’énergie , Documents COM 2009/908 final, EUR-OP, 2009
 • United Nations Economic Commission for Europe, Investing in energy security risk mitigation, UNO, 2008
 • Varvelli R., Le energie del futuro: carbone, nucleare o energie verdi?, ETAS, 2008
 • Wim S., Vandamme E. J., Biofuels, Wiley, 2009
 • Allison R., Russia resurgent: Moscow’s campaign to “coerce Georgia to peace”, International Affairs 2008, v. 84, n. 6, November, 1145-1171
 • Alpehn K. van, The performance of the Norwegian carbon dioxide, capture and storage innovation system, energy policy 2009, v. 37, n. 1, January, 43-55
 • Ballestero F. , 50 aniversario de la Agencia de la Energίa Nuclear de la OCDE, Economίa industrial, n. 439, 2008
 • Barnes P. M., The resurrection of the EURATOM Treaty: contributing to the legal and constitutional framework for secure, competitive, and sustainable energy in the European Union, Yearbook of European environmental law 2008, v. 8, 182-217
 • Becker S., Die Objektnetzausnahme auf dem europarechtlichen Prüfstand: eine Bestandsaufnahme, Recht der Energiewirtschaft 2008, n. 4/5, 126-131
 • Benz E., Trück S., Modeling the price dynamics of CO2 emission allowances, Energy Economics 2009, v. 31, n. 1, January, 4-15
 • Bontrup H.-J., Marquardt R.-F., Voß W., Liberalisierung in der Elektrizitätswirtschaft: Zuspitzung der Verteilungskonflikte, WSI Mitteilungen 2008, v. 61, n. 4, 175-183
 • Chevallier J., Ielpo F., Mercier L., Risk aversion and institutional information disclosure on the European carbon market: A case-study of the 2006 compliance event, Energy Policy 2009, v. 37, n. 1, January, 15-28
 • Cooley A., Principles in the pipeline : managing transatlantic values and interests in Central Asia, International Affairs 2008, v. 84, n. 6, November, 1173-1188
 • Darbouche D., Decoding Algeria’s ENP policy: differentiation by other means?, Mediterranean politics 2008, v. 13, n. 3, November, 371-389
 • Drevet J.-F., La Russie et l’Europe, Futuribles 2008, n. 347, décembre, 75-79
 • Ehricke U., Hackländer D. , Europäische Energiepolitik auf der Grundlage der neuen Bestimmungen des Vertrags von Lissabon, Zeitschrift für europarechtliche Studien 2008, v. 11, n. 4, 579-600
 • Geffroy L., Les alternatives au pétrole, Problèmes économiques 2009, n. 2963, 21 janvier, 27-31
 • Geden O., Die Energie - und Klimapolitik der EU : zwischen Implementierung und strategischer Neuorientierung, Integration 2008, v. 31, n. 4, 353-364
 • Goldemberg J., Guardabassi P., Are biofuels a feasible option?, Energy policy 2009, v. 37, n. 1, January, 10-14
 • Götz R., Pipeline-Popanz: Irrtümer der europäischen Energiedebatte, Osteuropa 2009, v. 59, n. 1, 3-18
 • Hagem C., The clean development mechanism versus international permit trading: The effect on technological change, Resource and energy economics 2009, v. 31, n. 1, January, 1-12
 • Heinrich A., Under the Kremlin’s thumb: does increased state control in the Russian gas sector endanger European energy security?, Europe-Asia Studies 2008, v. 60, n. 9, November, p. 1539-1574
 • Höfling W., Augsberg S., Grundrechtsfragen im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung der Befugnisse der nationalen Regulierungsbehörden auf den Strom- und Gasmärkten, Recht der Energiewirtschaft 2008, n. 12, 353-361
 • Imad M., Iran and instability in the Middle East: how preferences influence the regional order, International Journal 2008, v. 63, n. 4, Autumn, 941-964
 • Inglis K., EU actions on rising food prices in the context of climate change and energy initiatives: proving Murphy wrong?, Maastricht journal of European and comparative law 2008, v. 15, n. 3, 277-283
 • Kerber M. C., Mehr Wettbewerb durch Entflechtung ?, Wirtschaftsdienst 2008, v. 88, n. 12, 825-832
 • Keyzer M. A., Merbis M. D. Voortman R. L.., The biofuel controversy, De Economist 2008, v. 156, n. 4, December, 507-527
 • Klamert M., Adler G., Horizontalität oder Vertikalität : Diskussion von Regulierungsmodellen am Beispiel der Dienstleistungsrichtlinie, Wirtschaftsrechtliche Blätter 2009, Jahrgang 23, Januar, 11-15
 • Kraemer A., Von Europas Fehlern lernen, Internationale Politik 2009, v. 64, n. 1, 56-61
 • Ming-Zhi Gao A., The application of the European SEA Directive to carbon capture and storage activities : the issue of screening, European energy and environmental law review 2008, v. 17, n. 6, December, 341-371
 • Pereira R., On the legality of the shipsource pollution 2005/35/EC Directive: the Intertanko case and selected others, European energy and environmental law review 2008, v. 17, n. 6, December, 372-383
 • Perović J., Farce ums Gas: Russland, die Ukraine und die EU-Energiepolitik, Osteuropa 2009, v. 59, n. 1, 19-35
 • Pielow J.-C., Erfolgsstory “Ownership Unbundling”?: Anmerkungen aus rechtsvergleichender Sicht, Recht der Energiewirtschaft 2008, n. 12, 345-353
 • Pilavachi, P. A., Ex-post evaluation of European energy models, Energy policy, 2008, v. 36, n. 5.
 • Reymond M., L’Europe énergétique entre concurrence et dépendance, Le Monde diplomatique 2008, n. 657, décembre, 16-17
 • Rosenberg H. von, No ace to win the trick: the proposed ACER and its influence on competition law, European Competition Law Review 2008, v. 29, n. 9, 512-522
 • Säcker F. G., Jörg Meinzenbach, Der Effizienzkostenmaßstab des § 21 Abs. 2 EnWG im System der energierechtlichen Netzentgeltregulierung, Recht der Energiewirtschaft 2009, n. 1, 1-14
 • Salerno F. M., Neutral networks: the paradox of unbundling in the European regulation of energy and telecommunications, European Competition Law Review 2008, v. 29, n. 8, 471-479
 • Saltanat B., Future of energy transportation in Eurasia after the Georgia crisis, Insight Turkey 2008, v. 10, n. 4, 25-34
 • Scholtka B., Baumbach A., Die Entwicklung des Energierechts seit Inkrafttreten des EnWG 2005, Neue Juristische Wochenschrift 2008, Jahrg. 61, n. 16, 1128-1133
 • Sertorio L., L’energia nucleare in Italia, Il mulino 2008, anno 57, 6/2008, 440, novembre-dicembre, 1035-1045
 • Sorrell S., White certificate schemes: Economic analysis and interactions with the EU ETS, Energy policy 2009, v. 37, n. 1, January, 29-42
 • Stein R. M., Import of biofuels into and the marketing of biofuels in the European Union: an analysis of the current law on customs, energy taxes and biofuel quotas, Journal of Energy & Natural Resources Law 2008, v. 26, n. 4, November, 600-609
 • Taioli F., Santos E. M. dos, Colin J., A comparative analysis between Brazil and the USA in ethanol logistics, Revue de l’énergie 2008, v. 59, n. 586, novembre-décembre, 371-382
 • Tintori C., Energia e clima: il compromesso europeo, Aggiornamenti Sociali 2009, v. 60, n. 2, febbraio, 123-132
 • Vedder H., An assessment of carbon capture and storage under EC competition law, European Competition Law Review 2008, v. 29, n. 10, 586-599
 • Yoshida P., Energy research: grasping transatlantic opportunities, European affairs: a publication of the European Institute 2008, v. 9, n. 3, Fall, 78-81
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.