Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση
 • Βελεγράκης Μ., Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ ΕΑ 906/2008, Ανάθεση δηµοσίων έργων µε το σύστηµα «µελέτη - κατασκευή», Εφηµ. ΔΔ, Ιούλιος – Αύγουστος 2008, 480 - 484
 • Βούλγαρη Κ., Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 9423/2006, Δηµόσιες συµβάσεις, Εφαρµογές Αστικού Δικαίου, Αύγουστος- Σεπτέµβριος 2008, τεύχος 8, 914-915
 • Βούλγαρη Κ., Προσωρινή δικαστική προστασία κατά τις διατάξεις των ν. 2522/1997 και 2854/2000, Εφαρµογές Αστικού Δικαίου, Αύγουστος- Σεπτέµβριος 2008, τεύχος 8, 1002-1004
 • Κοκκίνης Η., Σχόλιο στην απόφαση ΔΕφΤριπ 39/2008 (ως συµβούλιο), Καταγγελία σύµβασης δηµοσίου έργου και προσωρινή δικαστική προστασία, Εφηµ. ΔΔ, Ιούλιος – Αύγουστος 2008, 489 - 491
 • Πούλου Ε., Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜΠρΑθ 2915/2007, Απόρρητο διαγωνιζοµένων, Εφαρµογές Αστικού Δικαίου, Αύγουστος- Σεπτέµβριος 2008, τεύχος 8, 909-911
 • Σκαρίπας Δ., Δικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, Εφαρµογές Αστικού Δικαίου, Αύγουστος- Σεπτέµβριος 2008, τεύχος 8, 947-951
 • Σταµούλης Γ., Προβλήµατα από τη σύµβαση ασφάλισης δηµοσίου έργου, Εφαρµογές Αστικού Δικαίου, Αύγουστος- Σεπτέµβριος 2008, τεύχος 8, 952-954
 • Τζέλλου Αλ. και Μάτσος Γ., Παρατηρήσεις στην απόφαση ΟλΣτΕ 605/2008 (µειοψ.), Αρµ, Σεπτέµβριος 2008, 1418-1422
 • Τσιρώνας Αθ., Η νοµική φύση των συµβάσεων Σύµπραξης Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ), του ν. 3389/2005, ΕΔΔΔ, τόµος 52, τεύχος 3, Ιούλιος – Σεπτέµβριος 2008, 604 - 627
 • Debouzy O., Apelbaum R, Contrats de partenariat public-privé:le réchauffement de la planète juridique?, Recueil Dalloz, no34, 2 octobre 2008, 2356-2362
 • De Fenoyl E., Timide avancée pour le contrat de partenariat, occasion manquée pour le partenariat public- privé, AJDA, n° 31, 22 septembre 2008, 1709-1714
 • Févrot Ol., Contribution à une théorie des avant – contrats administratifs : l’exemple de l’accord – cadre, RDP, n°2, mars – avril 2008, 363 - 392
 • Foliot- Larriot L., Recours précontractuel aux Etats- Unis : l’avis relatif au marché Air Force – EADS, CP-ACCP, n°80, septembre 2008, 84-90
 • Franch i Saguer M., Torrelles i Torrelles J., Les CCI espagnoles sont - elles des organismes de droit public ?, CP-ACCP, n°80, septembre 2008, 80-83
 • Frenz P., Vergaberecht und institutionalisierte PPP, NZBau, no11, 2008, 653-656
 • Jurisprudence (communautaire, conseil d’ état et CAA), CP-ACCP, n°80, septembre 2008, 8-30
 • Kaltenborn N., Der Vergabe- und beihilferechtliche Regelungsrahmen für Public Private Partnerships in der Entwicklungszusammenarbeit, NZBau, n°11, 2008, 681-684
 • Lemaine S., Le règlement Rome I du 17 juin 2008 et les contrats internationaux de l’ administration, AJDA, n° 37, 3 novembre 2008, 2042 - 2045
 • Le Mière A., L’ aide dans le contrat de plan Etat- Régions, CP-ACCP, n°80, septembre 2008, 53-54
 • Linditch Fl., Premier regard sur la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, La Semaine juridique, Entreprise et affaires, n°39, 25 septembre 2008, 37-43
 • Dreyfus J.-D., La présomption d’urgence viole les exigences constitutionnelles relatives à la commande publique, Cons. Const. 24 juillet 2008, note, AJDA, n° 30, 15 septembre 2008, 1664-1675
 • Markus J.-P., La relation juridique d’aide à aidé : acte unilatéral ou contrat ?, CP-ACCP, n°80, septembre 2008, 32-36
 • Placidi R. et Schmitt P., Les contrats d’aide territorialisés, CP-ACCP, n°80, septembre 2008, 55-60
 • Sablière P., L’autorité délégante est libre de négocier ou non avec les candidats, note sous l’ arrêt CE 23 mai 2008, AJDA, n° 32, 29 septembre 2008, 1768-1770
 • Terrien G., Les contrats d’ aide financière, CP-ACCP, n°80, septembre 2008, 43-46
 • Thüsing G., Granetzny T., Der Rechtsweg in SGB V-Vergabefragen, NJW, n°44, Oktober 2008, 3188-3191
 • Arhold C., The 2007/2008 Case Law of the European Court of Justice and the Court of First Instance on State Aid, EStAL, 2008, 441
 • Bartosch A., The New Super BER – halfway there, EStAL, 2008, 435
 • Braun J.-D./Kühling J., Article 87 EC and the Community Courts: from Revolution to Evolution, CMLR, 2008, 465
 • Cossalter P./Ferrari S., La recuperation des aides d’ État, CP-ACCP, 2008, 73
 • Dawes A./Negrinotti MP., La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, Arrêt Lucchini, T.U. Do, RDUE, 2007, 732
 • Freiin von dem Bussche J./Albrecht S., Die Strafbarkeit der Kartellbeihilfe nach dem EuG-Urteil AC-Treuhand/Kommission, EWS, 2008, 416
 • Fuchs E., Was ist ein “durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen”? Zum Urteil des EuGH in der Rs. Altmark Trans, ZEuS, 2008, 561
 • Gencarelli F., La nouvelle politique communautaire en matière d’aides d’Etat en agriculture, RDUE, 2008, 5
 • Guillou Y.-R../Laffargue T., Les aéroports et le low cost: aides ou investisseurs privés en economie de marché, CP-ACCP, 2008, 61
 • Hankin R., Access to Documents – Some Thoughts from a State Aid Perspective, EStAL, 2008, 507
 • Jaeger T., Systemfragen des “More Economic Approach” im Beihilferecht, WuW, 2008, 1064
 • Koenig C./Paul J., Die Krankenhausfinanzierung im Kreuzfeuer der EG-Beihilfenkontrolle, EuZW, 2008, 359
 • Kresse B., Das Verbot des “venire contra factum proprium” bei vertraglichen Beihilfen, EuZW, 2008, 394
 • Le Mière A., L’ aide dans le contrat de plan État-régions, CP-ACCP, 2008, 53
 • Lepers J., La réglementation de l’aide à la modernization des flottes, AJDA, 2008, 2046
 • Pelissier A., Les conventions d’ aide aux exploitants de cinema, CP-ACCP, 2008, 65
 • Renouard L., Les aides aux enterprises: les conditions de leur régularité, CP-ACCP, 2008, 37
 • Renouard L., Les aides verses par les collectivités territoriales aux enterprises, CP-ACCP, 2008, 47
 • Soltesz U., Beihilferecht als Privatisierungsbremse, EuZW, 2008, 353
 • Tüllmann N., Die Finanzierung von Leistungen der Daseinsvorsorge im Kontext des europäischen Beihilfenrechts, ZEuS, 2008, 469
 • Tumasonyte E./Didziokaite Z., Tari A., State aid to IBIDEN Hungary: Accessing the relevant market in the context of a large investment project, Competition Policy Newsletter, 2008, 69
 • Von Butlar L./Wagner Z./Medghoul S., State aid issues in the privatisation of public undertakings – Some recent decisions, Competition Policy Newsletter, 2008, 77
 • Winterstein A./Tranholm Schwarz B., Helping to combine climate change: new State aid guidelines for environmental protection, Competition Policy Newsletter, 2008, 12
 • Wagner R.K./Diaz Figus J./Thomas S./Dawes A./Negrinotti M.P., La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, Arrêt CELF, RDUE, 2008, 351
 • Wishlade F. G., The Control of Regional Aid to Large Investment Projects: Workable Compromise or Arbitrary Constraint, EStAL, 2008, 495
 • Zuleger V., EG-Strukturfondspolitik und EG-Beihilferecht-Strukturfondsmittel als Staatliche Mittel i. S. von Art. 87 Abs. 1 EG, EWS, 2008, 369
 • Archer D., Nozik A. J., Nanostructured and photoelectrochemical systems for solar photon conversion, Imperial College Press, 2008
 • Baev P., Pipelines, politics and power: the future of EU-Russia energy relations, Centre for European Reform, 2008
 • Bardt H., Sichere Energie- und Rohstoffversorgung: Herausforderung für Politik und Wirtschaft?, Institut der deutschen Wirtschaft, 2008
 • Bengtsson E., “We the people of europe”: les bonnes pratiques qui font l’Europe, Publisud, 2008
 • Bueno A.J., Research for Europe: a selection of EU success stories, EUR-OP, 2008
 • Bows A., Aviation and climate change: lessons from European policy, Routledge, 2008
 • Bugge H. C., Monitoring progress towards Gender Equality in the Sixth Framework Programme: sustainable Energy Systems, Europa Law, 2008
 • Carstensen P. C., Competition policy and merger analysis in deregulated and newly competitive industries, Edward Elgar, 2008
 • Centre for European Policy Studies (CEPS), Making the most of the G8+5 climate change process: accelerating structural change and technology diffusion on a global scale, Centre for European Policy Studies, 2008
 • Clô A., Il rebus energetico: tra politica, economia e ambiente, Il Mulino, 2008
 • Colloque «Problématiques energétiques et protection de l’environnement en Afrique : contraintes et opportunités pour un développement durable» (2005 : Lille)
 • Derviş K., The Climate Change Challenge, UNU/WIDER, 2008
 • European Energy Law Seminar (20th, 2007 Noordwijk aan Zee), European energy law report. 5, Intersentia, 2008
 • European Union, European Commission, Directorate-General for Communication, Combating climate change: the EU leads the way, EUR-OP, 2008
 • European Union, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Abnormal road transports : European best practice guidelines, EUR-OP, 2008
 • European Union, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport, European energy and transport trends to 2030: update 2007, EUR-OP, 2008
 • European Union, European Commission, Intelligent Energy Executive Agency (IEEA), Energy-efficient products : consume green: 22 projects funded by the Intelligent Energy-Europe programme, EUR-OP, 2008
 • European Union, European Commission, Intelligent Energy Executive Agency (IEEA), Energy-efficient homes and buildings: the beauty of efficiency: 48 projects funded by the Intelligent Energy-Europe programme, EUR-OP, 2008
 • European Union, European Commission, Intelligent Energy Executive Agency (IEEA), Biofuels: topping up the fuel mix : 16 projects funded by the Intelligent Energy-Europe programme, EUR-OP, 2008
 • European Commission, Representation in Italy (Milano), Energia per un mondo che cambia: l’Europa si pone all’avanguardia per combattere i cambiamenti climatici e per una politica energetica al servizio dei cittadini e delle imprese, EUR-OP, 2008
 • European Union, Eurostat, Climate change and European emissions trading: lessons for theory and practice, EUR-OP, 2008
 • Union européenne, Commission européenne, Transports routiers exceptionnels : lignes directrices axées sur les meilleures pratiques européennes, EUR-OP, 2008
 • Union européenne, Commission européenne, L’arrimage des charges sur les véhicules routiers : code de bonnes pratiques européen, EUR-OP, 2008
 • Faure M., Climate change and European emissions trading: lessons for theory and practice, Edward Elgar Publishing LTD, 2008
 • Foxon T. J., Innovation for a low carbon economy: economic, institutional and management approaches, Edward Elgar, 2008
 • Friedman T. L., Hot, flat and crowded: why the world needs a green revolution and how we can renew our global future, Allen Lane, 2008
 • Gilardoni A., The world market for natural gas: implications for Europe, Springer, 2008
 • Hordeski M. F., Hydrogen & fuel cells: advances in transportation and power, Fairmont Press, 2008
 • Hyde R., Bioclimatic housing: innovative designs for warm climates, Earthscan, 2008
 • Kidd S., Cores issues: dissecting nuclear power today, Progressive Media Markets Ltd: Polestar, 2008
 • Klare M. T., Rising powers, shrinking planet: how scarce energy is creating a new world order, Oneworld, 2008
 • Kok M.T.J., Lessons from global environmental assessments, Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL), 2008
 • Lauvergeon A., La troisième révolution énergétique, Plon, 2008
 • Lesourne J., L’énergie nucléaire et les opinions publiques européennes, IFRI, 2008
 • Lockett A., The mini rough guide to energy and our planet, Rough guides, 2008
 • Mangin M., Chine, l’empire pollueur, Arthaud, 2008
 • Maugeri L., Con tutta l’energia possible, Sperling & Kupfer, 2008
 • Merlin P., Énergie et environnement, Documentation française, 2008
 • Moden J., Le secteur de l’énergie, Courrier hebdomadaire du CRISP, n. 1994, 2008
 • Moniz E. J., Climate change and energy pathways for the Mediterranean: Workshop Proceedings, Cyprus, June 21-22, 2005, Springer, 2008
 • Moureau M., Brace G., Dictionnaire du pétrole et autres sources d’énergie: anglais-français, français-anglais = Comprehensive dictionary of petroleum and other energy sources: english-french, french-english, Editions TECHNIP, 2008
 • Mousdale D. M., Biofuels: biotechnology, chemistry, and sustainable development, CRC Press, 2008
 • Müller-Kraenner S., Energy security, Earthscan, 2008
 • Nag A., Biofuels refining and performance, McGraw-Hill, 2008
 • National Academy of Engineering (Washington, D.C.), Energy futures and urban air pollution: challenges for China and the United States, National Academy Press, 2008
 • Naudet G., Énergie, électricité et nucléaire, EDP Sciences, 2008
 • Ngodi E., Pétrole et géopolitique en Afrique Centrale, L’Harmattan, 2008
 • Orbie J., Europe’s global role: external policies of the European Union, Ashgate, 2008
 • Organisation for Economic Co-operation and Development, Russian Federation: strengthening the policy framework for investment, OECD, 2008
 • Organisation for Economic Co-operation and Development., Environmental policy, technological innovation and patents, OECD, 2008
 • Organisation for Economic Co-operation and Development, International Energy Agency, The European Union 2008, IEA, 2008
 • Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC energy review, OPEC, 2008
 • Ougartchinska R., Guerre du gaz: la menace russe, Éd. du Rocher, 2008
 • Paniouchkine V., Gazprom: l’arme de la Russie, Actes Sud, 2008
 • Pays-Bas, Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), La coopération entre l’Union Européenne et la Russie: une question d’intérêt mutuel, Conseil consultatif pour les questions internationales, 2008
 • Pellényi G., Economic and trade policy impacts of sustained high oil prices, Research Reports = Forschungsberichte, , n. 346 2008
 • Schärf W.-G., Europäisches Nuklearrecht, Gruyter Recht, 2008
 • Schneider A., Rapport d’information sur le troisième paquet de libéralisation du marché de l’énergie, Assemblée nationale, 2008
 • Stankovic S., Urban wind energy, Earthscan, 2008
 • Van Loo S., The handbook of biomass combustion and co-firing, Earthscan, 2008
 • Volk T., CO2 rising: the world’s greatest environmental challenge, MIT Press, 2008
 • Zezza A., Bioenergie: quali opportunità per l’agricoltura italiana, Edizioni scientifiche italiane, 2008
 • Zuttel A., Hydrogen as a future energy carrier, VCH, 2008
 • Βλαντού Α., Εφαρμογή του γενικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης: οι νέες προκλήσεις για την παρακολούθηση της πορείας προς την αειφορία, www.nomosphysis.org.gr 2008
 • Καλογήρου Ε., Η καύση, µμοναδική ενδεδειγμένη λύση, Καθημερινή, ένθετο “The Economist”, Οκτώβριος 2008, 94-95
 • Καραβασίλη Κ., Μείωση ενεργειακή επάρκειας των κτιρίων, Αυγή, 05.10.2008, 12-13
 • Κόρκας Ι., Νομικά ζητήματα από την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, www.nomosphysis.org.gr 2008
 • Miliband D., Αλλαγή πλεύσης στην ενέργεια, Καθημερινή, 28.10.2008, 11-12
 • Νικολόπουλος Τ., Ο μύθος και η απάτη των Βιο(Αγρο)καυσίµων. Σύνοψη κριτικής, www.nomosphysis.org.gr 2008
 • Bales C. F. and Duke R D, Containing climate change: an opportunity for US leadership, , Foreign Affairs 2008, v. 87, n. 5, September-October, 78-89
 • Baud M.-F., Présidence française de l’Union européenne: de grandes responsabilités, Confrontations Europe: La revue 2008, n. 83, juillet-septembre, 18-29
 • Belgique, Conseil central de l’économie, Paquet énergie-climat: quels impacts pour la Belgique ?, Lettre mensuelle socio-économique 2008, n. 140, septembre, 13-17
 • Ben A., N., L’entrée en vigueur provisoire du traité sur la charte de l’énergie: élément de consolidation du droit international des traits, L’ Europe en formation 2008, n. 49, n. 348, été, 23-65
 • Birgitte A., Revision of the environmental guidelines, European energy and environmental law review 2008, v. 17, n. 1, February, 23-30
 • Chaplin E., La sicurezza alimentare, climatica ed energetica: tre problemi o uno?, Affari esteri 2008, anno 40, n. 159, luglio (estate), 576-581
 • Ehricke U., Die von der Kommission geplanten Kompetenzerweiterungen der Regulierungsbehörde auf dem Energiesektor nach den Entwürfen zur Änderung der Richtlinien 2003/54/EG und 2003/55/EG und deren Vereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 lit. g) EG-Vertrag, Recht der Energiewirtschaft 2008, n. 6, 159-167
 • Fatouros A. A., An international legal framework for energy, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye = Collected courses of the Hague Academy of International Law 2007, tome 332, 355-446
 • Ferreira S. de Abreu, Passive access to environmental information in the EU: an analysis of recent legal developments, European energy and environmental law review 2008, v. 17, n. 4, August, 186-192
 • Grossetête F. D., Droit de l’ environnement, L’ Observateur de Bruxelles 2008, n. 72, avril, 8-27
 • Hegedus M., Position and outlook of common European energy procurement, Fejlesztés és Finanszίrozàs = Development and Finance 2008, n. 3, 81-87
 • Heinz J. B., Liberalisierung in der Elektrizitätswirtschaft: Zuspitzung der Verteilungskonflikte, WSI Mitteilungen 2008, v. 61, n. 4, 175-183
 • Jacobs G., The implementation of the Regulation of Electrical and Electronic Products (WEEE and RoHS Directives): an evaluation of the Belgian situation in light of the review of Directive 2002/96/EC and 2002/95/EC, EELR 2008, v. 17, n. 4, August, 199-212
 • Jouanno C., Risques environnementaux: sommes-nous prêts ?, Les Cahiers de la sécurité 2008, n. 3, 21-131
 • Khamashuridze Z., Energy security and NATO: any role for the Alliance?, Connections: the quarterly journal 2008, v. 7, n. 4, Fall, 43-58
 • Lacroix D., L’avenir des énergies renouvelables marines: synthèse de l’étude prospective Ifremer sur les énergies renouvelables marines à l’horizon 2030, Futuribles 2008, n. 345, octobre, 43-60
 • Lecheler H., Die Verschärfung des Regulierungsregimes durch die drei neuen Verordnungs-Entwürfe im Paket vom 19.9.2007, Recht der Energiewirtschaft 2008, n. 6, 167-172
 • Lesourne J., Energy and climate: an undeniable need for global cooperation, Politique étrangère 2008, special issue, 163-173
 • Liberali R., Non-nucelar energy cooperation needs a new push, European affairs: a publication of the European Institute 2008, v. 9, n. 3, fall, 82-84
 • Oberthür S. and Roche Kelly C, EU leadership in international climate policy: achievements and challenges, The International Spectator 2008, v. 43, n. 3, September, 35-50
 • Paulson H. M. Jr., A strategic economic engagement: strengthening US-Chinese ties, Foreign Affairs 2008, v. 87, n. 5, September-October, 59-77
 • Rosenberg H. von, No ace to win the trick: the proposed ACER and its influence on competition law, European Competition Law Review 2008, v. 29, n. 9, 512-522
 • Rossetti di Valdalbero D., Les nouveaux paradigmes énergétiques et environnementaux: la place de l’Europe, Revue de l’énergie 2008, v. 59, n. 584, juillet-août, 217-225
 • Sander M., Strukturen energiewirtschaftlicher Akteurnetzwerke in den deutsch-russischen Gasbeziehungen, Osteuropa-Wirtschaft 2008, v. 53, n. 2, 136-150
 • Schmidt-Felzmann A., Energy supply security in the “new Europe”: critical perspectives on the European Union’s external energy policy, Special Issue, Journal of Contemporary European Research, 2008, v. 4, n. 2.
 • Stein R. M., Import of biofuels into and the marketing of biofuels in the European Union: an analysis of the current law on customs, energy taxes and biofuel quotas, Journal of Energy & Natural Resources Law 2008, v. 26, n. 4, November, 600-609
 • Yoshida P., Energy research: grasping transatlantic opportunities, European affairs: a publication of the European Institute 2008, v. 9, n. 3, fall, 78-81
 • Αργυρού Γ, Η τροποποίηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου της Ε.Ε.: Ανάλυση και αξιολόγηση, Δ.Φ.Ν. 2008, 1430-1438
 • Κουγέας Β, Μέθοδοι εκτέλεσης του κοινοτικού προϋπολογισµού και έλεγχος. Προσαρµογές του εθνικού δηµοσιολογιστικού συστήµατος, Επιστηµονική Επετηρίδα Εφαρµοσµένης Έρευνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Vol. XII, No 2, 2007, 181-228
 • Λυµπέρης Α, (επιµ.) Τελωνειακός Κώδικας, Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008, 833
 • Μαλιώτη Β, Κοινό φορολογικό καθεστώς µητρικών και θυγατρικών εταιρειών διαφορετικών κρατών-µελών της Ε.Ο.Κ. και η εφαρµογή του στο άρθρο 19 παρ. 4 περ. Γ’ του Ν. 2238/1994, Δ.Φ.Ν. 2008, 245-252
 • Mπάρµπας Ν, Αποδυνάµωση των φορολογικών ελέγχων, κατά τη διακίνηση των εµπορευµάτων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, µετά την εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, Δ.Φ.Ν. 2008, 2-11
 • Μπάρµπας Ν, Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στις µπανάνες και η κοινοτική νοµοθεσία της απαγόρευσης φορολογικών διακρίσεων. Παρατηρήσεις στην µε αριθµό 2786/2006 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, Δ.Φ.Ν. 2008, 198-205
 • Σαββαΐδου Κ/Πέρρου Κ, Η µεταφορά και ο συµψηφισµός ζηµιών, µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δ.Φ.Ν. 2008, 87-110, 170-197
 • Στουγιάννου Κ, Η φορολογική µεταχείριση εθνικών και πολυεθνικών οµίλων εταιρειών, Δ.Φ.Ν. 2008, 1270-1282, 1352-1375
 • Φορτσάκης Θ/Φωτόπουλος Ι, (επιµ.) Φορολογική νοµοθεσία, δ΄ έκδοση, Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008, 2523 σσ.
 • Carrez G, L’autonomie fiscale des collectivités locales, R.F.F.P. 103/2008, 67 επ.
 • Esclassan M-C, Un phénomène international: l’adaptation des contrôles financiers publics à la nouvelle gestion publique, R.F.F.P. 101/2008, 29 επ.
 • Hughes R, La pluriannualité budgétaire au Royaume-Uni, R.F.F.P. 102/2008, 179 επ.
 • Lambert A, Un cadre général pour une réforme de la fiscalité locale, R.F.F.P. 103/2008, 57 επ.
 • Philip L, Panorama du contrôle des finances publiques dans le monde, R.F.F.P. 101/2008, 15 επ.
 • Saïdj L, Le modèle des Cours des comptes: traits communs et diversité, R.F.F.P. 101/2008, 45 επ.
 • Thoris G, La taxation des entreprises au niveau local, R.F.F.P. 103/2008, 85 επ.
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.