Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση
 • Βενιέρης Ι., ΣΔΙΤ- Συμπράξεις δημοσίου & ιδιωτικού τομέα: το συμβατικό πλαίσιο. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007. 615 σσ.
 • Ελληνική Εταιρία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών, Συμπράξεις δημοσίου & ιδιωτικού τομέα: ο νέος νόμος 3389/2005 για τις συμπράξεις και η διεθνής εμπειρία. Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2007. xiii, 116 σσ.
 • Καραναστάση Μ., Οι προμήθειες των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεών τους, Εκδόσεις Καραναστάση, Αθήνα 2007
 • Κατσιμάνη Ε. Π., Κοινοτικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων: κριτική προσέγγιση των θεμελιωδών αρχών. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, 2007. xvi, 104 σσ.
 • Μετάκος Σ., Συμβάσεις δημοσίων έργων: ένσταση και αίτηση θεραπείας. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, 2007. 83 σσ.
 • Παπακωνσταντίνου Α., Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως μορφή αποτελεσματικής άσκησης δημόσιας πολιτικής, Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, 4/2007, 833-844
 • Ρεπούσης Σ., Επενδύσεις μέσω Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007
 • Σοφιαλίδης Α., Ασφαλιστικά μέτρα στις Δημόσιες Συμβάσεις, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2007
 • Τζέμος Β., Απόφαση ΣτΕ 3670/2006, Ολ., Ασυμβίβαστο ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης και ανάληψης δημοσίων συμβάσεων και παρατηρήσεις, Σύνταγμα, 2/2007, 547-608
 • Allaire F., Les marchés publics d'assurance: contributions à la théorie de la formation des contrats. Paris: L.G.D.J., 2007. xvi, 312 pp.
 • Antweiler C., EuGH - 13.12.2007 - C-337/06 - Bundesdeutsche Rundfunksender als öffentliche Auftraggeber, EuZW 3/2008, 80
 • Beuttenmüller I., Vergabefremde Kriterien im öffentlichen Auftragswesen: Vereinbarkeit mit dem europäischen Sekundärrecht und den Grundfreiheiten. Baden-Baden: Nomos, 2007. 230 pp.
 • Broussy E., Donnat E., Lambert C., Chronique de jurisprudence communautaire, AJDA, nº 5, 2008, 247- 251
 • Bungenberg M., Vergaberecht im Wettbewerb der Systeme: eine rechtsebenenübergreifende Analyse des Vergaberechts. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. xv, 376 pp.
 • Cossalter P., Les délégations d'activités publiques dans l'Union européenne. Paris: L.G.D.J., 2007. xx, 878 pp.
 • Chavarochette-Boufferet S., Jurisprudence communautaire, CP-QCCP, février 2008, nº74, 14-15
 • Delvolvé P., Les recours en manquement pour violation du droit communautaire des marches publics, RFDA, nº 5, septembre- octobre 2007, 958-971
 • Eckert G., Peut-on limiter l’accès à un appel d’offres aux seules sociétés de capitaux?, CMP-AAP, nº2, février 2008, 20-22
 • Egger A., Europäisches Vergaberecht, NOMOS Verlagsgesellschaft 2008
 • Franke/Mertens, Anmerkung zu Entscheidung EuGH 13.12.2007 - C-337/06, Vorabentscheidungsersuchen; öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten; öffentliche Auftraggebereigenschaft; überwiegende Finanzierung; Erfordernis direkter Einflussnahmemöglichkeit, VergabeR 1/2008, 42 - 54
 • Hebly J. M. (Ed.), Van Rooij N. L., European public procurement: legislative history of the "classic" directive 2004/18/EC. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007. xiv, 1806 pp.
 • Interprétation de la directive recours, CJCE, 11 oct. 2007, aff. C-241/06, Lammerzahl GmbH c/ Freie Hansesstadt Bremen, Europe, nº11, décembre 2007, 26
 • Idot L., Services postaux, activités réservées et non réservées, CJCE, 18 déc. 2007, aff. C- 220/06, Asociacion Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, Europe, nº 2, février 2008, 22-23
 • Jurisprudence communautaire, CJCE 24 Janvier 2008, Emm. Lianakis AE c/ Dimos Alexandroupolis, aff. 532/06, CP-ACCP, mars 2008, nº75, 12
 • Karpenschif M., Vers une definition communautaire du service public?, RFDA, nº1, janvier-février 2008, 58-66
 • La Chimia A., Focus, Effectiveness and legality issues in development aid procurement for EU member states, European Current Law, March, 2008, XI-XV
 • Leinemann R., Ebert E., Kirch T., Die Vergabe öffentlicher Aufträge: VOB/A - VOL/A - VOF - VgV - GWB Nachprüfung von Vergabeverfahren, Vergabestrafrecht, Korruptionsprävention. 4, neu bearb. und erw. Aufl. Köln: Werner, 2007. xvi, 602 pp.
 • Llorens F.et Soler-Couteaux P. La nouvelle directive « Recours » et la conclusion du contrat, CMP-AAP, nº2, février 2008, 1
 • Manquement et procédure de passation, CJCE, 11 oct. 2007, aff. C-237/05, Commission c/ Grèce, Europe, nº11, décembre 2007, 27
 • Marchegianni G., La Cour de Justice Européenne ignore sa jurisprudence en matière d’ organismes de droit public lorqu’ elle examine des cas de « marchés in- house », RMCUE, nº 512, octobre- novembre 2007, 591-599
 • Meisse E., Procédure de passation des marchés publics, CJCE, 13 nov. 2007, aff. C- 507/03, Commission c/ Irlande, Europe, nº1, janvier 2008, 21
 • Moderne .F, Le nouveau recours de pleine jurisdiction contre les contrats administratifs, Sur la modulation dans le temps des effets des revirements de jurisprudence, A propos de l’ arrêt d’ Assemblée du 16 juillet 2007 Société Tropic- Travaux- Signalisation- Guadeloupe, RFDA, nº5, septembre- octobre 2007, 917-922
 • Notion de contrat de marché public, CMP-AAP, nº 2, février 2008, 19-20
 • Précisions concernant le « in house » et l’octroi de droits exclusifs, CMM-AAP, nº 2, février 2008, 22-26
 • Notion du pouvoir adjudicateur au sens de la directive 2004/18, CJCE 13 déc. 2007, aff. C-337/06, Bayerischer Rundfunk, CMP-AAP, nº 1, janvier 2008, 15-18
 • Quand l’illégalité de la signature d’un contrat justifie la nullité de ce dernier, CAA Versailles, 16 octobre 2007, AJDA, nº 3, 18 février 2008, 166
 • Notion du pouvoir adjudicateur, CJCE, 13 déc. 2007, aff. C-337/06, Bayerischer Rundfunk et a. c/ GEWA- Gesellschaft fur Gebauderischer und Wartung mbH, Europe, nº 2, février 2008, 22
 • Procédure négociée:illégalité des dispositions de la législation grecque autorisant le recours à cette procédure pour des catégories entières de produits médicaux, CMP-AAP, nº2, février 2008, 32
 • Rupture d’égalité de traitement entre les candidats dans l’attribution d’un marché négocié, CAA Bordeaux 5 novembre 2007, AJDA, nº 3, 18 février 2008, 317
 • Recevabilité du recours contre la décision d’attribution d’un marché public, CJCE. Ord. 4 oct. 2007, aff. C- 492/06, Consorzio Elisoccorso San Raffaele, Europe, décembre 2007, 28
 • Siegel T., Wie rechtssicher sind In-House-Geschäfte?, NVwZ 2008, 7-12
 • Seidel S., Überarbeitung der EG-Rechtsmittelrichtlinien im öfffentlichen Auftragswesen - Μehr als eine Neuregelung unzulässiger Direktvergaben?, EWS 12/2007, 529
 • Szilagyi P., Bidding markets and competition law in the european Union and the United Kigdom, Part I, ECLR, nº1, 2008, 16-32
 • Szilagyi P., Bidding markets and competition law in the european Union and the United Kigdom, Part II, ECLR, nº2, 2008, 89-93
 • Trestenjak V., Conclusions sur CJCE, 18 juillet 2007, Commission des Communautés Européennes c. République fédérale d’ Allemagne, aff. C-503/04, RFDA, nº 5, septembre - octobre 2007, 972- 978
 • Weyand R., Vergaberecht: Praxiskommentar zu GWB, VgV, VOB/A, VOF. 2. Aufl. München: Beck, 2007. vii, 1505 pp.
 • Zimmer, W., Marchés de services « non prioritaires » ; CJCE 13 nov. 2007, aff. C-507/03, Comm. CE c/Irlande, CMP-AAP, nº 1, janvier 2008, 13-15
 • Ζευγώλης Ν., Η αρχή de minimis αρωγός στην αξιολόγηση του ουσιώδους ή μη περιορισμού του ανταγωνισμού. Ανάγκη υιοθέτησης της συγκεκριμένης θέσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την κατάργηση του Κανονισμού 4056/86, ΕΕμπΔ 2007, 465
 • Μαρουσάκη Σ., Αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.3220/2004. Η ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης είναι αντισυνταγματική, ΔΕΕ 2007, 1171
 • Παναγόπουλος Θ., Οι Κρατικές Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαίου των επιχειρήσεων και του ανταγωνισμού, ΕΨΙΛΟΝ7 2007, 1629
 • Arhold C., European Airline Wars: German Courts Divided over Actions against Low-Cost carriers, EStAL 2008, 31
 • Boysen S./Neukirchen M., Europaisches Beihilferecht und mitgliedstaatliche Daseinsvorsorge, Baden-Baden, Nomos, 2007
 • Derenne J./Merola M., Economic Analysis of State Aid Rules-Contributions and Limits, Competition Law Centre, College of Europe, 2006
 • Kekelekis M., The big Enterprise of defining SMEs in State Aid Cases, EStAL 2008, 12
 • Kremmer C., Effektuierung des europäischen Beihilferechts durch die Begrenzung der RechtsKraft, EuZW 2007, 726
 • Nicolaides P./Kleis M./Kekelekis M., Cumulation of De minimis Aid to Enterprises that form a Single Economic Unit, EStAL 2008, 48
 • Ritter N., How to effectively Recover State Aid in Insolvency Proceedings, EStAL 2008, 28
 • Rossi-Maccanico P., The Koninklijke Friesland Foods Case Law: More legal Certainty in legitimate Expectation, EStAL 2008, 113
 • Rossi P./Sansonetti V., Survey of Sate Aid in the Lending Sector: A Comprehensive Review of Main State Aid Cases, EBLR 18.2007, 1353
 • Sinnaeve A., State aid procedures: developments since the entry into force of the procedural regulation, CMLRev 44.2007, 965
 • Sinnaeve A., Does Aid for Thetres affect Trade between Member States?, EStAL 2008, 7
 • Soltész U., A Challenge for the Commission’s State Aid Policy in the Field of Airports, EStAL 2008, 207
 • Zanettin B., The Award of UMTS Licences: some Clarifications, Note on case T-475/04, EStAL 2008, 79
 • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ευ., Προσωπικά δεδομένα: η νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, 2007. 315 σσ.
 • Βατάλης Κ., Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Αθήνα: Σάκκουλας, 2007. xvi, 265 σσ.
 • Γεράκης Π. Α., Τσιούρης Σ., Τσιαούρη Β., Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων -Υγροτόπων (ΕΚΒΥ): Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων: προτεινόμενη ελάχιστη στάθμη λιμνών και παροχή ποταμών Μακεδονίας και Θράκης. Θεσσαλονίκη: ΕΚΒΥ, 2007. 255 σσ.
 • Γιαννακούρου Γ., Κρεμλής Γ. Δ., Σιούτη Γλ. (Επ.), Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος: Η εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα 1981-2006. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, 2007. 432 σσ.
 • Ζευγώλης Ν., Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού ως δευτερεύων περιορισμός. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2007. 239 σσ.
 • Καλιντζάκη Ε.Σ., Το περιβάλλον ως αξία: εγκληματολογική προσέγγιση. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, 2007. 447 σσ.
 • Καλλία-Αντωνίου Α., Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κ., Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή: πηγές - επιπτώσεις - νομικό πλαίσιο. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, 2007. xxvii, 190 σσ.
 • Κώδικας διαχείρισης του συστήματος και συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2007. xxvi, 457 σσ.
 • Παπαϊωάννου Γ., Η προστασία του καταναλωτή στο ουσιαστικό ευρωπαϊκό δίκαιο της καταναλωτικής πίστης. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, 2007. 608 σσ.
 • Aghion P. & Griffith R., Competition and Growth: reconciling theory and evidence. Cambridge: MIT Press, 2008
 • Arhel P., Activité des juridictions communautaires en droit de la concurrence (3e trimestre 2007) In: Les Petites affiches 2008, v. 397, n. 30, 11 février, p. 5-21.
 • Bellamy, Child & Macnab (edited by Andrew Macnab), Materials on European Community law of competition, Oxford University Press, 2008
 • Bishop S., (Fore-)closing the gap: the Commission’s draft non-horizontal merger guidelines / Simon Bishop. In: European Competition Law Review 2008, v. 29, n. 1, pp.1-4.
 • Blanc, Delbecque, & Ollivier, Les nouveaux visages de l’intelligence économique / In: Problèmes économiques 2008, n. 2940, 30 janvier, p. 3-31.
 • Blanke, Radicati di Brozolo, Greene, Arbitrating competition law issues: a European and a US perspective / 2008 (Special Issue)
 • Cogan J. K., Competition and Control in International Adjudication. In: Virginia Journal of International Law; vol. 48.2008, afl. 2, pag. 411-449.
 • Dezobry G., Arrêt "Microsoft": la modernisation de l’article 82 TCE en marche. In: Revue du Marché commun et de l’Union européenne 2008, n. 514, janvier, p. 63-66
 • Dieny E., The relationship between a principal and its agent in light of article 81(1) EC: how many criteria? In: European Competition Law Review 2008, v. 29, n. 1, p. 5-10.
 • Elzinga Jutten & Gunnar, Essential or nice to have?: A competition-based framework for "Rail-related services" In: European Competition Law Review 2008, v. 29, n. 1, p. 50-55.
 • Flynn J., Has Europe got the Competition Court it needs?: the CFI, the CBI, the House of Lords and Judicial Panels. Bruylant / In: Liber amicorum en l'honneur de Bo Vesterdorf / préf. de José Luis Da Cruz Vilaça; études coordonnées par Carl Baudenbacher [et al.], 2007.
 • Gerber D.J., Competition Law, Contracts and Fairness: Comments on the Relationship. British Institute of international and comparative law / In: Liber amicorum Guido Alpa: Private Law Beyond the National Systems / ed. by Mads Andenas ... [et al.], 2007
 • Germer, Christoph, Loibl, Helmut(Hrsg.): Energierecht: Handbuch. 2. völlig neu bearb. und wes. erw. Aufl. Berlin: Erich Schmidt, 2007. 631 pp.
 • Global Legal Group (Publisher), The international comparative legal guide to: Cartels & leniency 2008: a practical insight to cross-border cartels & leniency. International comparative legal guide, London: Global Legal Group, 2008
 • Gold & Schwimbersky, The European Company Statute: implications for industrial relations in the European Union / In: European journal of industrial relations 2008, v. 14, n. 1, March, p. [46]-64
 • Hahn & Vesting, Beck’scher Kommentar zum Rundfunkrecht: Rundfunkstaatsvertrag, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag, Jugendmedienschutzstaatsvertrag, Edition 2, München, Beck, 2008
 • Hirsch, Günter, Montag, Frank, Säcker, Franz Jürgen(Hrsg.): Münchener Kommentar zum europäischen und deutschen Wettbewerbsrecht (Kartellrecht): Kartellrecht Missbrauchs- und Fusionskontrolle - Bd. 1- Europäisches Wettbewerbsrecht. München: Beck, 2007. xxvi, 2713 pp.
 • Hirsch, Säcker, & Montag (general eds.), Competition law: European Community practice and procedure: article-by-article commentary / London: Sweet & Maxwell, 2008
 • Jones A. & Sufrin Β., EC competition law: text, cases, and materials. 3rd ed / Oxford University Press / 2008
 • Immenga, Ulrich, Mestmacker, Ernst-Joachim(Hrsg.): Wettbewerbsrecht. 4. Aufl. München: Beck, 2007. 3 v.
 • Kloepfer M., Das kommende Umweltgesetzbuch. Berlin: Duncker & Humblot, 2007. 156 pp.
 • Kokkoris I. (General editor), Competition cases from the European Union. London, Sweet & Maxwell, 2008
 • Komninos A., EC private antitrust enforcement: decentralised application of EC competition law by national Courts. Oxford, Hart, 2008
 • Kracht E., Naturwissenschaftliche Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe im Umweltvölkerrecht. Berlin: Duncker & Humblot, 2007. 264 pp.
 • Lindsay-Poulsen W., Regional Autonomy, geographic selectivity and fiscal aid: between "the rock" and a hard place. In: European Competition Law Review 2008, v. 29, n. 1, p. 43-49.
 • Lindschau J., Die Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: eine Analyse seiner Existenzberechtigung im Spannungsfeld zwischen Bestandsgarantie und Verzichtbarkeit. Berlin: Duncker & Humblot, 2007. 480 pp.
 • Loss F. [et al.], European competition policy modernization: from notifications to legal exception / In: European Economic Review 2008, v. 52, n. 1, January, p. [77]-98.
 • Magnani P. & Montagnani M.L., Digital Rights Management systems and competition: what developments within the much debated interface between intellectual property and competition law? / In: International review of industrial property and competition law 2008, v. 39, n. 1, p. 83-105.
 • Neilson W. A.W., Competition Laws for Asian Transitional Economies: Adaptation to Local Legal Cultures in Vietnam and Indonesia. Routledge / In: Law Reform in Developing and Transitional States / ed. by Tim Lindsey / 2007
 • Noonan C., Emerging principles of international competition law / Oxford: Oxford University Press, 2008.
 • Papp K. von, Die Integrationswirkung von Grundrechten in der Europäischen Gemeinschaft: die Rolle der Gemeinschaftsgrundrechte bei der Verwirklichung der Grundfreiheiten und des allgemeinen Freizügigkeitsrechts. Baden-Baden: Nomos, 2007. 353 pp.
 • Petit N., L’arrêt "Microsoft": abus de position dominante, refus de licence et vente liée - l’article 82 sans code source / In: Journal de droit européen 2008, v. 16, n. 145, janvier, p. 8-12
 • Petrucci C., The issues of the passing-on defence and indirect purchasers’ standing in European competition law / In: European Competition Law Review 2008, v. 29, n. 1, p. 33-42.
 • Sundström G.O. Z., Competition and other Cases: Norm-formation and Norm-application in an Integrating Union. Bruylant / In: Liber amicorum en l'honneur de Bo Vesterdorf / préf. de José Luis Da Cruz Vilaça; études coordonnées par Carl Baudenbacher [et al.], 2007.
 • Szilágyi P., Bidding markets and competition law in the European Union and the United Kingdom - part I / European Competition Law Review 2008, v. 29, n. 1, p. 16-32
 • Szilágyi P., Bidding markets and competition law in the European Union and the United Kingdom - part II / European Competition Law Review 2008, v. 29, n. 2, p. 89-93
 • Turner J. D.C., Intellectual Property and EU competition Law, 2008.
 • Voland T., Verbraucherschutz und Welthandelsrecht. München: Beck, 2007. xxv, 412 pp.
 • Wallenhorst L., Medienpersönlichkeitsrecht und Selbstkontrolle der Presse: eine vergleichende Untersuchung zum deutschen und englischen Recht. Berlin: Duncker & Humblot, 2007. 528 pp.
 • Wollenschläger F., Grundfreiheit ohne Markt: die Herausbildung der Unionsbürgerschaft im unionsrechtlichen Freizügigkeitsregime. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. xxii, 449 pp.
 • Zekos G.I., Antitrust Competition Arbitration in EU Versus U.S.Law. / In: Journal of International Arbitration; vol. 25.2008 afl. 1, pag. 1-29
 • Schenke R. P., Die Rechtsfindung im Steuerrecht: Konstitutionalisierung, Europäisierung und Methodengesetzgebung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. xxvi, 574 pp.
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.