Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Εκτύπωση
 • Κρατικές Ενισχύσεις - Α΄ εξάμηνο
 • Βάθης Β., Ερμηνεία του Κοινοτικού Ρυθμιστικού Πλαισίου για την ενδεχόμενη σώρευση των ενισχύσεων του Προσωρινού κοινοτικού Πλαισίου (92009/C83/01) με τις de minimis του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, 3/2015, 202
 • Bernhard von Wendland, New Rules for State Aid for Research, Development and Innovation, “Not a Revolution but a Silent Reform”, EStAL, 1/2015, 25-50
 • Boutin X., Peduzzi R., Searching for “Good Aid”: The Role of Evaluation, EStAL, 2/2015, 250-259
 • Ciric R., Botta M., Enforcement of State Aid Law in the Area of Services of General Economic Interest in EU Candidate Countries, EStAL, 2/2015, 213-223
 • Clayton M., Segura Catalan M. J., The Notion of State Resources: So Near and yet so Far, EStAL, 2/2015, 260-270
 • Decocq G., L’ aide accordé par la SNCF à Sea France est incompatible avec le marché intérieur, Contrats Concurrence Consommation, Avril 2015, nº4
 • Coppens P., Hilken K., Buts C., On the Longer-Term of State Aid on Market Shares, EStAL, 2/2015, 271-279
 • Dezorby G., Les lignes directrices concernant les aides d’ État à l’ énergie : vers une évolution des modes de soutien au EnR, Revue de l’Union Européenne, 5/2015, 299
 • Derenne J., Blockx J., Doudountsaki S., Rodriguez-Toquero J., Key Developments in State Aid Law, JECLAP, 3/2015, 210-217
 • De Kok J., Competition Policy in the Framework and Application of State Aid in the Banking Sector, EStAL, 2/2015, 224-240
 • Donders K., European Commission Decisional Practice Before and After the 2009 Broadcasting Communication, EStAL, 1/2015, 68-87
 • Eckert G., La récupération des aides d’ État illégales et incompatibles et les transformations du droit public interne, Revue de l’Union Européenne, 6/2015, 370
 • Einarsson K., Kekelekis M., Time’s up – Procedural Delays in State Aid Cases. An Overview of the Case law, EStAL, 1/2015, 130-142
 • Ferri D., Using EU State Aid Law and Policy to Foster Development and Production of Accessible technology, EStAL, 1/2015, 51-67
 • Koenig C., Schramm F., Exceptions for Large-scale Energy Consumers under State Aid Scrutiny (Germany), JECLAP, 1/2015, 33-41
 • Laprévote F.-C., Paron M., The Commission’s Decisional Practice on State Aid to Banks : An Update, EStAL, 1/2015, 88-116
 • Nicolaides P., Schoenmaekers S., The Concept of “Advantage” in State Aid and Public Procurement and the Application of Public Procurement Rules to Minimise Advantage in the new GBER, EStAL, 1/2015, 143-156
 • Nicolaides P., New Limits to the Concept of Selectivity: the Birth of a “General Exception” to the Prohibition of State Aid in EU Competition Law, JECLAP, 5/2015, 315-323
 • Schroeder W., EU-Beihilfenverbot und Staatlichkeit der Mittel, EuZW, 6/2015, 207
 • Staviczky P., Cumulation of State Aid, EStAL, 1/2015, 117-129
 • Tebano L., State Aid for Employment after the New General Block Exemption Regulation, EStAL, 2/2015, 241-249
 • Weck T., Reinhold P., Europäsche Beihilfenpolitik und Völkerrechtliche Verträge, EuZW, 10/2015, 376
 • Weiß Harald, Beihilferecht: Quantifizierung des für die Rückforderung maßgeblichen Vorteils bei Verbrauchsteuern und Abwälzung, EuZW, 9/2015, 367


 • Κρατικές Ενισχύσεις - Β΄ εξάμηνο
 • Κώτσηρας Γ., Η ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων κατά το Ενωσιακό Δίκαιο και την Ελληνική έννομη τάξη. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2015. xx, 191 σσ.
 • Γαλάνης Θ., Η τήρηση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις ως μέσο διασφάλισης της απουσίας κρατικών ενισχύσεων, ΘΠΔΔ, 11/2015, σ. 1002
 • Καρύδης Γ., Το δικαίωμα πρόσβασης των τρίτων στα έγγραφα του διοικητικού φακέλου σε υποθέσεις ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων: Διαφάνεια vs Αποτελεσματικότητα ελέγχου, ΔιΕΕ, 5/2015, σ.595
 • Karpenschif M., Droit européen des aides d'État. Bruxelles: Bruylant, 2015. xi, 417 pp.
 • Peiffert O., L'application du droit des aides d'État aux mesures de protection de l'environnement. Bruxelles: Bruylant, 2015. 596 pp.
 • Quigley C., European State Aid Law and Policy. 3rd ed. Portland : Hart Publishing, 2015. xc, 792 pp.
 • Santa Maria A., Competition and State Aid: an analysis of the EU practice. 2nd ed. The Netherlands : Kluwer Law International, 2015. xx, 415 pp.
 • Blazek S., Van Der Hout R., The Court’s Judgments in the Ryanair and Aer Lingus Cases – Adding Another Layer of Complexity in Fiscal State aid. Case T-500/12 (Ryanair) and Case T-473/12 (Aer Lingus), Estal 3/2015, σ. 340 – 344
 • Buendia Sierra J.-L., The Role of Competitors in State Aid Procedures, Estal 4/2015, σ. 451 – 452
 • Cazet S., Le caractère attaquable de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen de l’aide : quels critères?, Actualité du Droit de l’Union Européenne, No 11 – Novembre 2015, σ.5
 • Devillers P., Résiliation de délégations de service public et biens de rétour : nouvelles précisions (CE, 4 mai 2015), Contrats et Marchés Publics, No 7, Juillet 2015, σ.28
 • Eckert G., Mesure unilatérale d’organisation du service public (CE, 22 juill. 2015), Contrats et Marchés Publics, No 10, Octobre 2015, σ.75
 • Farantouris Ν., Liquidity Problems of the Greek Energy Market and State Aids, Estal 4/2015, σ. 503 - 509
 • Ferri D., The New General Block Exemption Regulation and the Rights of Persons with Disabilities: Smoke without Fire?, Estal 4/2015, σ. 465 - 478
 • Gjevori A., State Aid Control in Albania, Estal 4/2015, σ. 510 - 521
 • Heise S., Krankenhausfinanzierung und Beihilferecht – das Krankenhauswesen zwischen Gemeinwohlverpflichtung und Wettbewerb, EuZW 19/2015, σ.739
 • Honore M., State Aid and Taxation – All Clear?, Estal 3/2015, σ. 306 - 308
 • Hoogenboom A., Commodification of Higher Education: Students, Study Loan Systems and State Aid, Estal 4/2015, σ. 492 - 502
 • Kavanagh J., Robins N., Corporate Tax Arrangements under EU State Aid Scrutiny. The Application of the Market Economy Operator Principle, Estal 3/2015, σ. 358 – 370
 • Lagzadina D., Kurtagic S., Challenges of Montenegro in the Field of State Aid.How to Comply with the Requirements of the Stabilisation and Association Agreement and Open EU Accession Negotiations in the Chapter for Competition?, Estal 4/2015, σ. 522 - 527
 • Lopez H., Recent Developments in Spanish Legislation on State Aid Recovery of a Tax Nature, Estal 3/2015, σ. 382 - 390
 • Nicolaides P., Grants versus Fiscal Aid: In Search of Economic Rationality, Estal 3/2015, σ. 410 - 416
 • Petzold A., EuGH, 03.09.2015 - C-89/14: Beihilferecht: Erhebung von Zinseszinsen bei der Beihilfenrückforderung – unechte Rückwirkung von Gesetzen, EuZW 20/2015, σ.787
 • Rossi-Maccanico P., A New Framework for State Aid Review of Tax Rulings, Estal 3/2015, σ. 371 - 381
 • S.Gonzales, Recovery of Tax-Related State Aid in Spain: Current Scenario and Legislative Initiatives for Immediate and Effective Recovery, Estal 3/2015, σ. 391 – 409
 • Staviczky P., De Facto Selectivity in the Light of the Recent Case Law of the General Court, Estal 3/2015, σ. 332 - 339
 • Strasche U., Liebheit N., Beihilferechtlicher Rahmen für nationale Energiesteuertatbestände und Einordnung des energiesteuerrechtlichen Herstellerprivilegs, EuZW 23/2015, σ.894
 • Szymanska A., Jegers M., State Aid to Social Enterprises: the Polish Case, Estal 4/2015, σ. 479 - 491
 • Szyszczak E., Services of General Economic Interest and State Measures Affecting Competition, Journal of European Competition Law & Practice (2015) 6 (9): 681-688 November 2015
 • Torbol P., Di Mario A., First Ever State Aid Sector Investigation: Electricity Producers Targeted by the European Commission, Journal of European Competition Law & Practice (2015) 6 (9): 656-658 November 2015
 • Traversa E., Flamini A., Fighting Harmful Tax Competition through EU State Aid Law: Will the Hardening of Soft Law Suffice? Estal 3/2015, σ. 323 - 331
 • Verouden V., EU State Aid Control: The Quest for Effectiveness, Estal 4/2015, σ. 459 - 464
 • Wieckowski M., The state aid sector inquiry into electricity capacity mechanisms, EuZW 22/2015, σ.859
 • Weib Α., EuG, 03.03.2015 - T-251/13: Beihilferecht: Keine Nichtigkeitsklage gegen Er-öffnungsbeschlüsse im Fall von vollständig durchge¬führten Beihilfen, EuZW 13/2015, σ.524
 • Zellhofer A., Solek M.: Absolute rechtliche Unmöglichkeit der Rückforderung rechtswidriger Beihilfen, EuZW 16/2015, σ.622