Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Καθεστώς εξυγίανσης ιρλανδικών πιστωτικών οργανισμών – SA. 43745, 17.12.2015

 

Με απόφασή της την 17.12.2015 η Επιτροπή έκρινε ότι η παράταση του ιρλανδικού καθεστώτος για την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων και, ειδικότερα, με την Τραπεζική Ανακοίνωση του 2013. Στόχος του καθεστώτος είναι η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας στις περιπτώσεις που το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ρυθμιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος οι ιρλανδικές αρχές μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων ή η μεταβίβαση ενός προβληματικού πιστωτικού ιδρύματος σε έναν αγοραστή μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας. Με τη διαδικασία αυτή θα αυξηθεί η αξία των περιουσιακών στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων και θα διασφαλιστεί ότι οι χορηγούμενες κρατικές ενισχύσεις θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό ποσό που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης. Επίσης, θα διασφαλιστεί ότι κανένας αγοραστής δεν θα επωφεληθεί οικονομικό πλεονέκτημα από την εξαγορά υποτιμημένων περιουσιακών στοιχείων.

Το εν λόγω καθεστώς, το οποίο εγκρίθηκε για πρώτη φορά από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2011, θα είναι σε ισχύ έως την 30.06.2016. Η μη εμπιστευτική εκδοχή αυτής της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.40441 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/midday-express.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.