Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Ενίσχυση αναδιάρθρωσης στην Ουγγρική τράπεζα MKB – SA.40441, 16.12.2015

 

Με απόφασή της την 16.12.2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας MKB, το οποίο είχαν πρόθεση να θέσουν σε εφαρμογή οι ουγγρικές αρχές, είχε ως στόχο την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του εν λόγω τραπεζικού ιδρύματος και την διασφάλιση της συμμετοχής των μετόχων της τράπεζας στο κόστος αναδιάρθρωσης, προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού λόγω της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης.

Η τράπεζα MKB, εξ ολοκλήρου κρατική τράπεζα από το 2014 και η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ουγγαρία, αντιμετώπισε σημαντικές δυσχέρειες λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008, διότι το χαρτοφυλάκιό της περιείχε επιχειρηματικά στεγαστικά δάνεια σε ξένο νόμισμα, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν μη εξυπηρετούμενα λόγω της κρίσης. Τον Δεκέμβριο του 2014, η ουγγρική αρχή εξυγίανσης αποφάσισε να θέσει την τράπεζα σε καθεστώς εξυγίανσης. Αποτέλεσμα αυτής της απόφασής της ήταν η αρμόδια ουγγρική αρχή να μεταβιβάσει κάποια επισφαλή δάνεια σε ιδιώτες επενδυτές.

Τον Νοέμβριο του 2015 η Ουγγαρία κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρα κρατικής ενίσχυσης προκειμένου να διαχειριστεί και τα υπόλοιπα επισφαλή δάνεια της ως άνω τράπεζας, καθώς και σχέδιο αναδιάρθρωσής της. Η Ουγγαρία σκόπευε να μεταβιβάσει τα εναπομείναντα επισφαλή δάνεια (περιουσιακά στοιχεία) της MKB σε έναν φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σε τιμή υψηλότερη από την αγοραστική τους αξία. Το σχέδιο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης της Ουγγαρίας. Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης η τράπεζα MKB θα εστιάσει σε κύριες δραστηριότητες που σχετικά με τον δανεισμό της πραγματικής οικονομίας αντί για παρεπόμενες δραστηριότητες, όπως η χορήγηση επιχειρηματικών στεγαστικών δανείων ή δανείων σε ξένο νόμισμα. Επίσης, η εν λόγω τράπεζα θα ενισχύσει την εταιρική της διοίκηση, βελτιώνοντας τη διαχείριση κινδύνων ώστε να αποφευχθούν τα ίδια λάθη. Τέλος, σημειώνεται ότι το Εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης της Ουγγαρίας, το οποίο θα αποτελεί και τον μοναδικό μέτοχο της τράπεζας μετά την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, θα θέσει προς πώληση τις μετοχές του σε ανοιχτή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία.

Στη βάση αυτή η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ουγγρικών αρχών ήταν ικανό να επαναφέρει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εν λόγω τράπεζας, χωρίς να απαιτείται συνεχιζόμενη κρατική στήριξη, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των μετόχων της τράπεζας στο κόστος αναδιάρθρωσης, σύμφωνα και με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή αυτής της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.40441 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/midday-express.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.