Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Σχέδιο αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος – SA.43365, 04.12.2015

 

Με απόφασή της την 04.12.2015 η Επιτροπή, στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, έκρινε ότι η χορήγηση συμπληρωματικής κρατικής ενίσχυσης ύψους 2,71 δισ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, με βάση το τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Στις 31.10.2015, κατά τη συνολική αξιολόγηση που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για να εξετάσει εάν οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, διαπιστώθηκε κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 4,6 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Εθνική Τράπεζα κατόρθωσε να καλύψει συνολικά 1,8 δισ. ευρώ των εν λόγω κεφαλαιακών αναγκών της από ιδιώτες, ποσό που κρίθηκε επαρκές από τον ΕΕΜ για την κάλυψη του ελέγχου ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού και των κεφαλαιακών αναγκών, σύμφωνα με το βασικό σενάριο της συνολικής αξιολόγησης. Το επίπεδο των ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης της αγοράς στην αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της εν λόγω τράπεζας. Επίσης, δείχνει ότι οι συνεισφορές κατόχων ομολόγων μειωμένης ή/και αυξημένης εξασφάλισης μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ανάγκη χρησιμοποίησης των χρημάτων των φορολογουμένων για τη στήριξη των τραπεζών, με ταυτόχρονη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Το υπόλοιπο των κεφαλαιακών αναγκών, ύψους 2,71 δισ. ευρώ, θα καλυφθεί με κρατική ενίσχυση, που θα χορηγηθεί από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Η εν λόγω ενίσχυση θα λάβει τη μορφή συνδυασμού μετοχικού κεφαλαίου και υπό αίρεση μετατρέψιμων κεφαλαιακών μέσων. Η χρηματοδότηση θα παρασχεθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής που συμφωνήθηκε με την Ελλάδα, με χρηματοδότηση ύψους 10 δισ. ευρώ, τα οποία διατίθενται για την κάλυψη δυνητικών κεφαλαιακών αναγκών του τραπεζικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές πρότειναν κάποιες τροποποιήσεις στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας που είχε εγκριθεί τον Ιούλιο του 2014, οι οποίες αφορούν την εμβάθυνση της επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης της τράπεζας και την τροποποίηση ορισμένων προθεσμιών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή της μακροοικονομικής κατάστασης της τράπεζας καθώς και η δέσμευση για περαιτέρω διάθεση μη βασικών στοιχείων του ενεργητικού εκτός Ελλάδας. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι οι περισσότερες δυσκολίες της Εθνικής Τράπεζας δεν οφείλονται στην ανάληψη υπέρμετρου κινδύνου αλλά στην αβεβαιότητα και τα γεγονότα που οδήγησαν, τον Αύγουστο του 2015, στη συμφωνία του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα που προτείνονται στο αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης επαρκούν, για να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που απορρέουν από την κρατική ενίσχυση και, ειδικότερα, δεν ζήτησε μείωση του μεγέθους των βασικών δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της Εθνικής τράπεζας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η Επιτροπή επαλήθευσε ότι η εισφορά κεφαλαίου από το ΕΤΧΣ μπορεί να χορηγηθεί ως προληπτική ανακεφαλαιοποίηση, κατά την έννοια της Οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών, και δεν απαιτείται η ως άνω τράπεζα να τεθεί σε καθεστώς εξυγίανσης.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή αυτής της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.43365 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6255_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.