Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Φορολογική μεταχείριση της McDonald’s από το Λουξεμβούργο – SA.38945,03.12.2015

 

Με απόφασή της την 03.12.2015, η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσον οι αρχές του Λουξεμβούργου παρέκκλιναν επιλεκτικά από τις διατάξεις της εθνικής φορολογικής τους νομοθεσίας και τη σύμβαση Λουξεμβούργου-ΗΠΑ περί αποφυγής διπλής φορολόγησης, παρέχοντας με τον τρόπο αυτόν στην εταιρία McDonald's πλεονέκτημα το οποίο δεν είχαν άλλες εταιρίες σε αντίστοιχη πραγματική και νομική κατάσταση, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Με βάση δύο φορολογικές αποφάσεις που εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές του Λουξεμβούργου το 2009, η εταιρία McDonald's Europe Franchising δεν καταβάλλει έκτοτε εταιρικό φόρο στο Λουξεμβούργο, παρότι καταγράφει τεράστια κέρδη (πάνω από 250 εκατ. ευρώ το 2013). Τα κέρδη αυτά προέρχονται από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που καταβάλλουν οι δικαιοδόχοι της εταιρίας, οι οποίοι λειτουργούν εστιατόρια με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) στην Ευρώπη και τη Ρωσία, για το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα «McDonald's» και άλλες συναφείς υπηρεσίες μάρκετινγκ. Η έδρα της εταιρίας στο Λουξεμβούργο έχει οριστεί ως υπεύθυνη για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων της εν λόγω εταιρίας, η οποία έχει όμως και δύο υποκαταστήματα, ένα στην Ελβετία, με περιορισμένη δραστηριότητα όσον αφορά τα δικαιώματα δικαιόχρησης, και ένα στις ΗΠΑ χωρίς καμία ουσιαστική δραστηριότητα. Τα κέρδη της εταιρίας από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης μεταβιβάζονται εσωτερικά στο υποκατάστημα της εταιρίας στις ΗΠΑ.

Η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις των λουξεμβουργιανών αρχών, μετά από αναφορές το καλοκαίρι του 2014 στον Τύπο για ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της ως άνω εταιρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθετε μέχρι τότε η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρία McDonald's ουσιαστικά δεν έχει καταβάλει κανέναν εταιρικό φόρο στο Λουξεμβούργο ούτε στις ΗΠΑ για τα κέρδη της.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη απόφαση που εκδόθηκε από τις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου επιβεβαίωνε ότι η McDonald's Europe Franchising δεν όφειλε να καταβάλει εταιρικό φόρο στο Λουξεμβούργο, με την αιτιολογία ότι τα κέρδη της θα φορολογούνταν στις ΗΠΑ (άλλωστε, τα κέρδη της εταιρίας μεταβιβάζονταν εσωτερικά στο υποκατάστημα στις ΗΠΑ), λόγω και της σύμβασης Λουξεμβούργου-ΗΠΑ περί αποφυγής διπλής φορολόγησης. Ωστόσο, τα κέρδη της εταιρίας δεν φορολογούνταν στις ΗΠΑ, γιατί, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, δεν είχε φορολογητέα περιουσία στις ΗΠΑ. Επομένως, η εταιρία ενημέρωσε τις αρχές του Λουξεμβούργου πως δεν μπορούσε να προσκομίσει αποδείξεις ότι τα κέρδη της έχουν φορολογηθεί στις ΗΠΑ. Κατόπιν τούτου, οι αρχές του Λουξεμβούργου εξέδωσαν τη δεύτερη φορολογική απόφαση, τον Σεπτέμβριο του 2009, σύμφωνα με την οποία η McDonald's δεν υποχρεούνταν να αποδεικνύει ότι τα έσοδά της φορολογούνταν στις ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή επιβεβαίωνε ότι τα έσοδα της McDonald's δεν υπόκεινταν σε φορολόγηση στο Λουξεμβούργο, ακόμη κι αν είχε επιβεβαιωθεί ότι δεν φορολογούνταν ούτε στις ΗΠΑ.

Η Επιτροπή προτίθεται να ερευνήσει περαιτέρω εάν οι αρχές του Λουξεμβούργου παρέκλιναν επιλεκτικά από τις διατάξεις της εθνικής φορολογικής τους νομοθεσίας και τη σύμβαση Λουξεμβούργου-ΗΠΑ περί αποφυγής διπλής φορολόγησης, και αν με αυτόν τον τρόπο παρείχαν στην McDonald's πλεονέκτημα το οποίο δεν είχαν άλλες εταιρίες σε παρόμοια νομική και πραγματική κατάσταση, παραβιάζοντας έτσι τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, σημειώνεται ότι δεν τίθεται εν αμφιβόλω το γενικό φορολογικό καθεστώς του Λουξεμβούργου.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή αυτής της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.38945 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.