Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Συμπληρωματική ενίσχυση για την Τράπεζα Πειραιώς – SA.43364, 29.11.2015

 

Με απόφασή της την 29.11.2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η χορήγηση συμπληρωματικής κρατικής ενίσχυσης, ύψους 2,72 δισ. ευρώ, στην Τράπεζα Πειραιώς, με βάση τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, είναι συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στις 31.10.2015, κατά τη συνολική αξιολόγηση που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για να εξετάσει εάν οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, διαπιστώθηκε κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 4,93 δισ. Ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς.

Η εν λόγω τράπεζα κατόρθωσε να καλύψει σημαντικό μέρος των εν λόγω μεγάλων κεφαλαιακών αναγκών από ιδιώτες (τους υφιστάμενους πιστωτές, μέσω εθελοντικής ανταλλαγής των απαιτήσεών τους έναντι νέων μετοχών, και τους νέους επενδυτές μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου). Το επίπεδο των ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης της αγοράς στην αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας αυτής της τράπεζας. Επίσης, δείχνει ότι οι συνεισφορές κατόχων ομολόγων μειωμένης ή/και αυξημένης εξασφάλισης μπορούν να μειώσουν σημαντικά ή ακόμη και να εξαλείψουν εντελώς την ανάγκη χρησιμοποίησης των χρημάτων των φορολογουμένων για τη στήριξη των τραπεζών, με ταυτόχρονη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Το υπόλοιπο των κεφαλαιακών αναγκών, ύψους 2,72 δισ. ευρώ, καλύφθηκε από πρόσθετη κρατική ενίσχυση που χορήγησε το ΕΤΧΣ. Το ποσό αυτό θα καλύψει τη διαφορά μεταξύ του βασικού σεναρίου (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού) και του κεφαλαιακού ελλείμματος που προκύπτει, σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο του τέστ αντοχής. Το ποσό θα παρασχεθεί με τη μορφή συνδυασμού μετοχικού κεφαλαίου και υπό αίρεση μετατρέψιμων κεφαλαιακών μέσων.

Πέραν της εκτεταμένης αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ήδη υλοποιείται, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε στο τέλος Ιουλίου 2014, οι ελληνικές αρχές πρότειναν περαιτέρω αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την εμβάθυνση της επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης των τραπεζών και την τροποποίηση ορισμένων προθεσμιών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές στη μακροοικονομική κατάσταση, καθώς και μια δέσμευση για την περαιτέρω διάθεση μη βασικών στοιχείων του ενεργητικού, ιδίως εκτός Ελλάδας. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εισφορά κεφαλαίου, ύψους 2,72 δισ. ευρώ, από το ΕΤΧΣ είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, με βάση το τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Στο πλαίσιο της απόφασης για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, επίσης, ότι η εισφορά κεφαλαίου από το ΕΤΧΣ μπορεί να χορηγηθεί ως προληπτική ανακεφαλαιοποίηση, κατά την έννοια της Οδηγίας για την εξυγίανση και ανάκαμψη των τραπεζών (BRRD). Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται όλοι οι όροι του άρθρου 32 παράγραφος 4, στοιχείο δ), σημείο iii) της Οδηγίας αυτής και, ως εκ τούτου, η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί χωρίς η τράπεζα να τεθεί σε καθεστώς εξυγίανσης.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.43364 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6193_el.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.