Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Παροχή αντιστάθμισης στα Πολωνικά Ταχυδρομεία – SA.38869, 26.11.2015

 

Με απόφασή της την 26.11.2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η αντιστάθμιση που χορηγήθηκε από τις πολωνικές αρχές στα Πολωνικά Ταχυδρομεία για την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα από το 2013 έως το 2015 είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Τον Ιούνιο του 2014, οι πολωνικές αρχές κοινοποίησαν σχέδια για τη χρηματοδότηση καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα παρείχαν τα Πολωνικά Ταχυδρομεία από το 2013 έως το 2015. Οι υπηρεσίες αυτές περιελάμβαναν την παροχή βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα, σε προσιτές τιμές και με ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ποιότητας.

Σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ για την αντιστάθμιση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν αντιστάθμιση για το επιπλέον κόστος που υφίστανται από την παροχή της δημόσιας υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα λάβουν υπερανστιστάθμιση, προκειμένου να μην υπάρχουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι κρατικοί πόροι.

Στην προκειμένη περίπτωση, η αξιολόγηση της Επιτροπής απέδειξε ότι η αντιστάθμιση που χορηγήθηκε στα Πολωνικά Ταχυδρομεία βασίστηκε σε σωστή μεθοδολογία, η οποία εξασφαλίζει ότι δεν θα υπερβαίνει το πραγματικό κόστος παροχής της δημόσιας υπηρεσίας.

Η σύσταση του ταμείου αντιστάθμισης προβλεπόταν από την 3η Ταχυδρομική Οδηγία, ενώ χρηματοδοτούνταν από όλους τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών της χώρας, οι οποίοι κατέβαλαν έως το 2% των κερδών τους από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι συνεισφορές των παρόχων εν προκειμένω ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις της, ήταν αναλογικές και δεν υπήρχαν διακρίσεις.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί με αριθμό απόφασης SA.38869 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6176_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.