Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Σχέδια αναδιάρθρωσης Eurobank και Alpha Bank – SA.43363, SA.43366, 26.11.2015

 

Με απόφασή της την 26.11.2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα τροποποιημένα σχέδια αναδιάρθρωσης της Alpha Bank και της Eurobank είναι σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχεδίων αναδιάρθρωσης των δύο τραπεζών, καθώς και εκείνα που προβλέπονται στα τροποποιημένα σχέδια, θα δώσουν τη δυνατότητα στην Alpha Bank και τη Eurobank να αποκαταστήσουν τη βιωσιμότητά τους σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στις 31.10.2015, κατά τη συνολική αξιολόγηση που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για να εξετάσει εάν οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, διαπιστώθηκε κεφαλαιακό έλλειμμα, ύψους 2,74 δισ. ευρώ, για την Alpha Bank και 2,12 δισ. ευρώ για τη Eurobank.

Οι εν λόγω τράπεζες πέτυχαν να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες με κεφάλαια αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές (υφιστάμενους πιστωτές, μέσω της εθελοντικής ανταλλαγής των ομολόγων τους με νέες μετοχές, και νέους επενδυτές), χωρίς να αναγκαστούν να καταφύγουν σε εισφορές κεφαλαίων από το κράτος. Η άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων διευκολύνθηκε από το σύστημα προστασίας του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), το οποίο δεσμεύτηκε να καλύψει όλες τις κεφαλαιακές ανάγκες που δεν καλύπτονταν από ιδιώτες επενδυτές ή από τους υφιστάμενους κατόχους ομολόγων. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης της αγοράς στην αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δύο τραπεζών. Επίσης, δείχνει ότι οι συνεισφορές κατόχων ομολόγων μειωμένης ή/και αυξημένης εξασφάλισης μπορούν να μειώσουν σημαντικά ή ακόμη και να εξαλείψουν εντελώς την ανάγκη χρησιμοποίησης των χρημάτων των φορολογουμένων για τη στήριξη των τραπεζών, με ταυτόχρονη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Βάσει των ανωτέρω, και λόγω της ήδη πραγματοποιηθείσας εκτεταμένης αναδιάρθρωσης της   Alpha Bank και της Eurobank, οι ελληνικές αρχές πρότειναν μόνον ήσσονος σημασίας αλλαγές στα σχέδια αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2014 και τον Απρίλιο του 2014, αντίστοιχα. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την εμβάθυνση της επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης των τραπεζών και την τροποποίηση ορισμένων προθεσμιών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή της οικονομικής κατάστασης των τραπεζών. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα προστασίας που παρέχει το ΕΤΧΣ, καθώς και τα τροποποιημένα σχέδια αναδιάρθρωσης συμβαδίζουν με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.43363 (Eurobank) και SA.43366 (Alpha Bank) στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6184_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.