Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Εξυγίανση ιταλικών τραπεζών – SA.39543, SA.41134, SA.41925, SA.43547, 22.11.2015

 

Με τέσσερις χωριστές αποφάσεις της την 22.11.2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι τα σχέδια εξυγίανσης των ιταλικών τραπεζών Banca delle Marche, Banca Popolare dell' Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara και Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, τα οποία περιλαμβάνουν τη συμμετοχή του ιταλικού Ταμείου εξυγίανσης, είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Οι αποφάσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της απόφασης της Τράπεζας της Ιταλίας να θέσει τις τέσσερις αυτές τράπεζες, οι οποίες βρίσκονται υπό ειδική διοίκηση, σε εξυγίανση σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

Τα σχέδια εξυγίανσης που πρότειναν οι ιταλικές αρχές προέβλεπαν την εξυγίανση καθεμίας τράπεζας και την άμεση δημιουργία και κεφαλαιοποίηση τεσσάρων προσωρινών μεταβατικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, εκτός από τα εναπομείναντα ίδια κεφάλαια και το δευτερεύον χρέος, θα μεταφερθούν σε αυτά τα μεταβατικά ιδρύματα, ώστε να σταθεροποιηθούν οι δραστηριότητες που είχαν ήδη αναλάβει οι τέσσερις ιταλικές τράπεζες και να προστατεύθούν τους καταθέτες τους. Ο στόχος των ιταλικών αρχών είναι η μετέπειτα πώληση των μεταβατικών τραπεζικών ιδρυμάτων σε μία ανοιχτή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία, με απώτερο σκοπό την αύξηση της τιμής του προϊόντος.

Το ιταλικό Ταμείο Εξυγίανσης, που συστάθηκε πρόσφατα, θα παρέχει χρηματικό ποσό ύψους 3,6 δισ. Ευρώ στα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα, για να καλύψουν τόσο την αρνητική διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν όσο και την κεφαλαιοποίησή τους. Το Ταμείο θα χρηματοδοτείται από τις συνεισφορές του ιταλικού τραπεζικού τομέα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν, επίσης, τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων απομειωμένης αξίας από τα μεταβατικά τραπεζικά ιδρύματα προς μια διαχωριζόμενη τραπεζική εταιρία (Asset Management Vehicle) που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία απομειωμένης αξίας θα έχουν την εγγύηση του Ταμείου Εξυγίανσης, γεγονός το οποίο θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους ισολογισμούς των μεταβατικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Το όφελος αυτής της εγγύησης μεταφράζεται σε μια επιπλέον στήριξη από το Ταμείο Εξυγίανσης, ύψους 400 εκατ. ευρώ. Αυτές οι παρεμβάσεις του Ταμείου συνιστούν, καταρχήν, κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα προτεινόμενα από τις ιταλικές αρχές μέτρα εξυγίανσης σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013 που εκδόθηκε στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά είναι συμβατά με τον γενικότερο στόχο της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι και οι κάτοχοι τίτλων μειωμένης εξασφάλισης συνεισφέρουν στα κόστη και, με τον τρόπο αυτόν, μειώνεται η ανάγκη για συμμετοχή του Ταμείου Εξυγίανσης στο ελάχιστο δυνατό, προκειμένου να τηρείται η αρχή του επιμερισμού των βαρών. Επίσης, προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, τα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα θα διατηρηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και, κατόπιν, θα εφαρμοστεί πολιτική συνετής διαχείρισης.

Οι μη εμπιστευτικές εκδοχές των αποφάσεων αυτών θα δημοσιευθούν με αριθμούς υποθέσεων SA.39543, SA.41134, SA.41925, SA.43547 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6139_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.