Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε ΜΜΕ – SA.40725, SA.41265, 05.11.2015

 

Με απόφασή της την 05.11.2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι τα δύο καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων που ήθελε να θεσπίσει η Γαλλία, με σκοπό να διευκολύνει τις επενδύσεις σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Το πρώτο καθεστώς προβλέπει τη μείωση έως 50%, μέχρι του ορίου των 18.000 ευρώ ετησίως, της εισφοράς αλληλεγγύης (impôt de solidarité sur la fortune) για τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα) που συμμετέχουν στο κεφάλαιο καινοτόμων ΜΜΕ μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων ή μέσω ταμείων τοπικών επενδύσεων.

Με το δεύτερο καθεστώς, το οποίο είναι συμπληρωματικό του πρώτου, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, να κατανείμουν την απόσβεση των επενδύσεών τους σε ΜΜΕ, σε περίοδο πέντε ετών. Οι εν λόγω επενδύσεις αποτελούνται από τα ποσά που καταβάλλονται είτε για τη συμμετοχή με μετρητά στο κεφάλαιο των καινοτόμων ΜΜΕ είτε για την αγορά μετοχών σε ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τη συμβατότητα των ανωτέρω καθεστώτων σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση επενδύσεων υψηλού χρηματοδοτικού κινδύνου. Από την αξιολόγηση αυτή προέκυψε ότι, για να είναι αναγκαία η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, θα πρέπει να διαπιστώνεται χρηματοδοτικό κενό για ορισμένες καινοτόμες ΜΜΕ. Επίσης, η Επιτροπή σημείωσε ότι, αντίθετα με την απευθείας παρέμβαση του κράτους, το καθεστώς χορήγησης φορολογικών κινήτρων είναι σε θέση να αξιοποιήσει τους ιδιωτικούς πόρους και να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς της αγοράς.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί με αριθμούς υποθέσεων SA. 41265 (για το καθεστώς μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης) και SA.40725 (για το καθεστώς έκτακτων αποσβέσεων) στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6001_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.