Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Παράνομες ενισχύσεις υπέρ Starbucks και Fiat – SA.38374, SA.38375, 21.10.2015

 

Μετά από εμπεριστατωμένες έρευνες που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2014, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Λουξεμβούργο χορήγησε επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα υπέρ της εταιρίας Fiat Finance and Trade, με έδρα το Λουξεμβούργο που παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως ενδο-ομιλικά δάνεια, σε άλλες εταιρίες αυτοκινήτων του ομίλου Fiat στην Ευρώπη. Αντίστοιχα, η Ολλανδία χορήγησε επίσης επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα υπέρ της εταιρίας Starbucks Manufacturing EMEA BV, με έδρα την Ολλανδία, η οποία είναι η μοναδική εταιρία φρύξης καφέ στον όμιλο Starbucks στην Ευρώπη και δραστηριοποιείται στην πώληση και διανομή φρυγμένου (καβουρντισμένου) καφέ και προϊόντων καφέ σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αντίστοιχες φορολογικές αρχές εξέδωσαν φορολογικές αποφάσεις, με τις οποίες μειώθηκε τεχνητά ο φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι επιχειρήσεις. Πρόκειται για καθ' όλα νόμιμες φορολογικές αποφάσεις, οι οποίες, ωστόσο, βασίστηκαν σε τεχνητές και περίπλοκες μεθόδους καθορισμού των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική πραγματικότητα. Ειδικότερα, οι τιμές που καθορίστηκαν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πωλούνται μεταξύ, αφενός, των εταιριών του ομίλου Fiat και, αφετέρου, των εταιριών του ομίλου Starbucks (οι λεγόμενες «τιμές μεταβίβασης») δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της εταιρίας Starbucks μεταφέρθηκε στο εξωτερικό, όπου δεν φορολογείται, και η εταιρία Fiat κατέβαλε φόρους μόνο για ένα μικρό μέρος των πραγματικών κερδών της.

Η παραπάνω πρακτική είναι παράνομη βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων: οι φορολογικές αποφάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούν μεθοδολογίες, ασχέτως του πόσο περίπλοκες είναι, για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης που δεν δικαιολογούνται από οικονομική άποψη και που μετατοπίζουν αθέμιτα τα κέρδη, με σκοπό να μειώσουν τους φόρους που πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Η πρακτική αυτή παρέχει στις επιχειρήσεις αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις (συνήθως ΜΜΕ), οι οποίες φορολογούνται επί των πραγματικών κερδών, επειδή καταβάλλουν τιμές αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διέταξε το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία να ανακτήσουν αντιστοίχως τους μη καταβληθέντες φόρους από τις δύο εταιρίες, προκειμένου να εξαλειφθεί το αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αυτές απολάμβαναν και να αποκατασταθεί η ισότιμη μεταχείριση με άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Τα προς ανάκτηση ποσά ανέρχονται σε τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ για κάθε επιχείρηση.

Τα μη εμπιστευτικά κείμενα των αποφάσεων θα είναι διαθέσιμα με τους αριθμούς υποθέσεων SA.38375 (Fiat) και SA.38374 (Starbucks) στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων του ιστότοπου της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_el.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.