Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Χρεόγραφα μειωμένης εξασφάλισης από την εταιρία Ethias – SA.43306, 23.10.2015

 

Με απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της βελγικής ασφαλιστικής εταιρίας Ethias είναι σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή συμφώνησε με την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου της Ethias, μέσω της έκδοσης χρεογράφων μειωμένης εξασφάλισης. Η εν λόγω ασφαλιστική εταιρία αν και έχει υλοποιήσει με επιτυχία ένα μέρος του σχεδίου αναδιάρθωσής της, πρέπει επιπλέον να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της φερεγγυότητάς της. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης απαιτεί από την εταιρία να καταβάλει μερίσματα στους δημόσιους μετόχους της, οι οποίοι της χορήγησαν και την άδεια κεφαλαιακής της θέσης, ως μέρος των μέτρων που στοχεύουν στη μείωση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στην Ethias. Η Επιτροπή σημείωσε ότι η ποσότητα των χρεογράφων μειωμένης εξασφάλισης που πρόκειται να εκδοθούν θα είναι περιορισμένη και, επομένως, δεν θα επηρεάσει αδικαιολόγητα την αποζημίωση που καταβάλει η εταιρία στους δημόσιους μετόχους της, σε επιστροφή των κρατικών ενισχύσεων που έλαβε. Πράγματι, οι αξιολογήσεις της Επιτροπής έδειξαν ότι η Ethias σε πρώτο βαθμό θα ισχυροποιήσει την κεφαλαιακή της βάση, λαμβάνοντας διοικητικά μέτρα, και έπειτα θα εκδώσει χρεόγραφα για περιορισμένο μέρος του κεφαλαίου της.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA. 43306 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5901_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.