Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Αντισταθμιστικές ενισχύσεις από τον ΕΛΓΑ για τα έτη 2008 και 2009, 15.10.2015

 

Το Γενικό Δικαστήριο, με την από 16.07.2014 απόφασή του (υπόθεση Τ-52/12), απέρριψε την προσφυγή που άσκησε η Ελληνική Δημοκρατία ζητώντας την ακύρωση της απόφασης 2012/157/ΕΕ της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στη διάρκεια των ετών 2008 και 2009 συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις. H αίτηση αναίρεσης, που άσκησε κατόπιν η Ελληνική Δημοκρατία εισήχθη για εκδίκαση στη μείζονα σύνθεση του Δικαστηρίου, η οποία έκρινε ότι, προκειμένου να αποφανθεί επί του πρώτου σκέλους του τρίτου λόγου αναίρεσης, ήταν απαραίτητη η διεξαγωγή επ' ακροατηρίου συζήτησης και η ανάπτυξη προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύθηκαν την 15.10.2015 οι προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως Eleanor Sharpston.

Με τις προτάσεις της, η Γενική Εισαγγελέας εισηγείται την απόρριψη του πρώτου σκέλους του τρίτου λόγου αναίρεσης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κατά την κρίση της, το ΓεΔΕΕ ορθώς έκρινε ότι για τις επίδικες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από τον ΕΛΓΑ κατά τα έτη 2008-2009 η Επιτροπή δεν μπορούσε να αποκλίνει από το Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, το οποίο εξαιρούσε ρητά από αυτή την «χαλάρωση» των κανόνων τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, παρ' όλους τους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών περί «εξαιρετικών περιστάσεων της κρίσης που έπληττε την ελληνική οικονομία». Σε διαφορετική περίπτωση, τονίζει η Γενική Εισαγγελέας, θα μπορούσε να καταλογιστεί στην Επιτροπή παραβίαση γενικών αρχών του δικαίου, όπως της ίσης μεταχείρισης ή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169842&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=302252

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.