Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Απαλλαγές από τον ιρλανδικό φόρο στα αεροπορικά ταξίδια – SA. 29064, 28.09.2015

 

Με απόφασή της την 28.09.2015, η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας σχετικά με απαλλαγές υπέρ αεροπορικών εταιριών από την καταβολή του φόρου για αεροπορικά ταξίδια για τους μετεπιβιβαζόμενους και διερχόμενους επιβάτες, που θέσπισαν οι ιρλανδικές αρχές. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 25.11.2014 (υπόθεση T-512/11), που ακύρωσε προηγούμενη απόφασή της, όπου κρίθηκε ότι η επίμαχη εξαίρεση δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση. Το ΓεΔΕΕ σημείωσε ότι η Επιτροπή έπρεπε να είχε κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας προκειμένου, αφενός, να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να επιβεβαιώσει εάν το εξεταζόμενο μέτρο ήταν επιλεκτικό και, αφετέρου, να επιτρέψει στα τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη να παρουσιάσουν τις παρατηρήσεις τους.

Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα ερευνήσει εάν η εν λόγω φοροαπαλλαγή παρέχει σε συγκεκριμένες εταιρίες επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Η έρευνα θα εστιάσει, στο κατά πόσον το επίμαχο μέτρο χρησιμεύει στην αποφυγή της επιβολής φόρου δύο φορές στο ίδιο ταξίδι και εάν το γεγονός ότι η απαλλαγή τίθεται μόνον υπέρ των πτήσεων μετεπιβίβασης, για τις οποίες οι αεροπορικές εταιρίες εφαρμόζουν το σύστημα ενιαίας κράτησης, εισάγει δυσμενή διάκριση ως προς τις αεροπορικές εταιρίες που δεν εφαρμόζουν το εν λόγω σύστημα κράτησης.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA. 29064 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/01102015.pdf

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.