Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Διαφάνεια στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για ΥΓΟΣ, 10.09.2015

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 10.09.2015 τις εκθέσεις των κρατών μελών, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 2012-2014. Οι εκθέσεις αυτές δίνουν στους πολίτες την δυνατότητα να πληροφορηθούν ποιοι τομείς λαμβάνουν αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας και υπό ποιους ειδικότερους όρους, βάσει των σχετικών κανόνων που υιοθετήθηκαν το 2011, προκειμένου να μην τίθεται θέμα υπεραντιστάθμισης. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση κρατικών πόρων και ελαχιστοποιούνται οι πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Η παρούσα δημοσίευση των εκθέσεων των κρατών μελών εντάσσεται στο πλαίσιο, αφενός, του εκσυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων (State Aid Modernisation - SAM) και, αφετέρου, της διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των κρατικών πόρων.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/10092015.pdf

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.