Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών στην Τσεχία – SA.39720, 23.07.2015

 

Με την από 23/07/2015 απόφασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η χορήγηση περιφερειακής ενίσχυσης, ύψους περίπου 117 εκατομμυρίων ευρώ, στην εταιρία Nexen Tire Corporation Czech s.r.o (Nexen) για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ελαστικών στην πόλη Žatec της Τσεχίας είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, διότι προάγει την περιφερειακή ανάπτυξη, χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς.

Ειδικότερα, η τσεχική κυβέρνηση, προκειμένου να στηρίξει την κατασκευή του ανωτέρω εργοστασίου παραγωγής ελαστικών, κοινοποίησε μέτρα ενισχύσεων συνολικού ύψους 116,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 39,7 εκατ. ευρώ αποτελούσαν άμεση επιχορήγηση, 10,1 εκατ. ευρώ επιχορήγηση για θέσεις εργασίας και περίπου 67 εκατ. ευρώ θα προκύψουν από φοροελαφρύνσεις υπέρ της Nexen.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις 2007-2013 και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους κανόνες για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Δεδομένου ότι, ακόμα και μετά την επένδυση, οι μετοχές και η δυνατότητα παραγωγής της Nexen παρέμειναν κάτω από συγκεκριμένα κατώτατα όρια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θετική συνεισφορά των θεσπιζόμενων μέτρων στην περιφερειακή ανάπτυξη υπερτερεί έναντι πιθανών στρεβλώσεων που αυτά μπορεί να προκαλέσουν στον ανταγωνισμό.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.39720 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5435_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.