Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Υποχρέωση ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων από την EDF – SA.13869, 22.07.2015

 

Στις 22/07/2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η γαλλική εταιρία ηλεκτρισμού EDF, η οποία αποτελεί τον κύριο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία, επωφελήθηκε από φορολογικές ελαφρύνσεις ασυμβίβαστες με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Ειδικότερα, το 1997 το γαλλικό κράτος δεν εισέπραξε φόρο από την EDF, διότι της είχε χορηγηθεί αδικαιολόγητα απαλλαγή λόγω ενσωματώσεως στο κεφάλαιο. Αυτή η φορολογική ελάφρυνση συνιστούσε αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα σε βάρος των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων της EDF και, κατά συνέπεια, προκάλεσε στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η στρέβλωση, η EDF όφειλε να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στο φόρο, από τον οποίο απαλλάχτηκε. Ωστόσο, η σχετική απόφαση της Επιτροπής ακυρώθηκε από το Δικαστήριο και η Επιτροπή κίνησε εκ νέου το 2013 τη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να διαπιστώσει αν η απώλεια φορολογικών εσόδων για το γαλλικό κράτος, την οποία συνεπάγονταν οι φοροαπαλλαγές που δόθηκαν στην EDF, ήταν σύμφωνη με το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για κρατική ενίσχυση που ενδυνάμωσε τη θέση της EDF σε βάρος των ανταγωνιστών της, χωρίς να εξυπηρετείται ταυτόχρονα κάποιος σκοπός κοινού ενδιαφέροντος. Επομένως, η ενίσχυση είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και η EDF οφείλει να την επιστρέψει στο γαλλικό κράτος.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.13869 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5424_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.