Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Ενίσχυση για την εκκαθάριση της τράπεζας Banca Romagna Cooperativa – SA.41924, 18.07.2015

 

Στις 18/07/2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης από το ιταλικό κράτος υπέρ της μικρής ιταλικής συνεταιριστικής τράπεζας «Banca Romagna Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone» (Banca Romagna Cooperativa) ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Η ως άνω συνεταιριστική τράπεζα λειτουργούσε με ειδική διοίκηση από το 2013 και τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης από τις ιταλικές αρχές την 17.07.2015, σύμφωνα με το εθνικό πτωχευτικό δίκαιο. Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της, συμπεριλαμβανομένων και των καταθέσεων, μεταβιβάστηκαν στην Banca Sviluppo, μέλος του Ομίλου ICCREA. Οι μεταβιβαζόμενες δραστηριότητες θα επέστρεφαν, έτσι, στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μέσω του νέου τραπεζικού οργανισμού. Το μέτρο που κοινοποιήθηκε από την Ιταλία προέβλεπε ότι το υποχρεωτικό σύστημα εγγυήσεως καταθέσεων από το ιταλικό κράτος θα κάλυπτε, πέρα από τις καταθέσεις, και την αρνητική διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που μεταφέρθηκαν. Η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω ενίσχυση ήταν συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων και ιδίως με την Τραπεζική Ανακοίνωση του 2013.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.41924 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5403_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.