Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της αυστριακής τράπεζας ÖVAG – SA.31883, 02.07.2015

 

Στις 02/07/2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Österreichische Volksbanken AG (ÖVAG) και της Volksbanken-Verbund (Verbund) είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις θα οδηγήσουν σε ριζική αναδιάρθρωση του αυστριακού τραπεζικού τομέα, έτσι ώστε να τον καταστήσουν μακροπρόθεσμα βιώσιμο χωρίς ανάγκη για περαιτέρω κρατική ενίσχυση. Οι εν λόγω αλλαγές κρίθηκαν απαραίτητες μετά από τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, ότι θα υπήρχε κεφαλαιακό έλλειμμα στην ÖVAG.

Σημειωτέον ότι ο αυστριακός τραπεζικός τομέας συγκροτείται από ένα κεντρικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την ÖVAG, ενώ η Volksbanken-Verbund είναι ένα σύστημα κοινής οικονομικής ευθύνης και μεταφοράς ρευστότητας ανάμεσα στην ÖVAG και τις 51 ανεξάρτητες αυστριακές τράπεζες πρώτης βαθμίδας. Οι τράπεζες πρώτης βαθμίδας κατέχουν το 51.6% της ÖVAG, ενώ το αυστριακό κράτος το 43,3%. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κεφαλαιακό έλλειμμα, η ÖVAG από κοινού με τις 51 αυστριακές τράπεζες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια δομική μετατροπή του αυστριακού τραπεζικού συστήματος. Συγκεκριμένα, τα βασικά περιουσιακά στοιχεία της ÖVAG, ως κεντρικού οργανισμού της Verbund, θα μεταφέρονταν σε μια τράπεζα πρώτης βαθμίδας, την Volksbank Wien-Baden. Ταυτόχρονα, τα εναπομείναντα λιγότερο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία θα μεταφέρονταν, προκειμένου να εκκαθαριστούν, στην τράπεζα «Immigon», η οποία κατόπιν θα έπαυε να λειτουργεί ως τράπεζα. Εν συνεχεία, οι 51 τράπεζες πρώτης βαθμίδας θα συγχωνεύονταν σε 10 μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία θα ευθύνονταν απεριόριστα για τις υποχρεώσεις της Verbund και της ÖVAG.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το παραπάνω τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ για την αναδιάρθρωση των τραπεζών κατά την οικονομική κρίση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο νέος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που θα δημιουργούνταν θα ήταν σε θέση να επιστρέψει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ως ένα πιο μικρό και πιο ευέλικτο σχήμα, χωρίς επιπλέον κρατικούς πόρους.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.31883 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5302_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.