Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, 29.06.2015

 

Με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στο αίτημα των ελληνικών αρχών για παράταση της ισχύος των μέτρων στήριξης των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέχρι την 31.12.2015. Το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων περιελάμβανε, αφενός μεν, ένα σύστημα χορήγησης κρατικής εγγύησης για τη χρηματοδότηση των τραπεζικών ιδρυμάτων και, αφετέρου, ένα σύστημα ομολογιακού δανεισμού των τραπεζών για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ και τις διατραπεζικές αγορές. Στόχος του εν λόγω καθεστώτος είναι η αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην εθνική οικονομία, κατ' άρθρο 107 παρ. 3 στοιχ. β) ΣΛΕΕ.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA. 42215 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42215

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.