Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων, 24.06.2015

 

Με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη θέσπιση καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων από τις κυπριακές αρχές, το οποίο έχει ως στόχο την υποστήριξη των εξαγωγών κυπριακών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 στοιχ. γ' ΣΛΕΕ, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή περιοχών και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Γεωργία 2014-2020. Η διάρκεια των εξεταζόμενων μέτρων ορίστηκε από την 01.01.2015 έως 31.12.2020.

 Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA. 40476 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40476
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.