Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Ενίσχυση εργοστασίου επεξεργασίας βιομάζας στη Φινλανδία, 24.06.2015

 

Με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η χορήγηση εκ μέρους του φινλανδικού κράτους 10 εκατομμυρίων ευρώ, ως δημόσια επένδυση, στην εταιρία Vaskiluodon Voima Oy, φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας αεριοποίησης βιομάζας στην περιοχή Vaasa, είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Η εν λόγω μονάδα θα μετατρέπει την δασική βιομάζα (κυρίως ροκανίδια και μια μικρή ποσότητα τύρφης) σε αέριο, κατάλληλο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεθέρμανση, αντικαθιστώντας έτσι τη χρήση άνθρακα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω ενίσχυση θα προωθήσει τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την εξάρτηση από τον εισαγόμενο άνθρακα, ενώ θα διατηρήσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

Η Φινλανδία έχει στόχο να επενδύσει στο εν λόγω σχέδιο κατασκευής της μονάδας αεριοποίησης βιομάζας, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, καθώς επίσης και να χορηγήσει μια μεταβλητή αντιστάθμιση πάνω από την τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αντιστάθμιση θα χορηγηθεί στην Vaskiluodon Voima Oy για τη χρήση ροκανιδίων με στόχο την διασφάλιση επαρκούς κερδοφορίας.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επένδυση για τη δημιουργία μονάδας αεριοποίησης βιομάζας θα επιτρέπει στον εισαγόμενο άνθρακα να αντικατασταθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Συμπερασματικά, η Επιτροπή έκρινε ότι οι θετικές συνέπειες της εξεταζόμενης ενίσχυσης εκμηδενίζουν τις πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εξαιτίας της κρατικής χρηματοδότησης.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA. 34922 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5255_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.