Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Τροποποίηση του Φινλανδικού Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014-2020, 21.05.2015

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι η τροποποίηση του Φινλανδικού Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020 ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Μετά από ορισμένες περιοχές, για τις οποίες είχε ήδη εγκρίνει τη χορήγηση τέτοιου είδους ενισχύσεων τον Απρίλιο του 2014, η Επιτροπή έκρινε ότι και οι περιοχές Viitasaari-Pihtipudas και Äänekoski είναι επίσης επιλέξιμες για τη λήψη περιφερειακών ενισχύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 3 ΣΛΕΕ. Η Φινλανδία θα είναι σε θέση να χορηγήσει περιφερειακές ενισχύσεις για επενδύσεις στις εν λόγω περιοχές για την περίοδο από 12.05.2015 έως 31.12.2020. Αυτό καθίσταται δυνατό, διότι η Φινλανδία δεν είχε εξαντλήσει την κάλυψη του πληθυσμού της, σύμφωνα με τον Φινλανδικό Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014-2020, όπως εγκρίθηκε αρχικά. Με την τροποποίηση αυτή εξαντλείται πλέον η κάλυψη του πληθυσμού της

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41045

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.