Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Έγκριση επέκτασης δραστηριοτήτων αναπτυξιακής τράπεζας − SA. 39690, 05.05.2015

 

Στα τέλη του 2014 η Γαλλία κοινοποίησε σχέδια καθεστώτος, με τα οποία ανέθεσε στην αναπτυξιακή τράπεζα SFIL/CAFFIL τη χρηματοδότηση για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων λόγω σημαντικών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι Γάλλοι εξαγωγείς στην εξεύρεση μιας τέτοιας χρηματοδότησης. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι γαλλικές τράπεζες είχαν μειώσει σημαντικά τη χρηματοδότηση εγγύησης εξαγωγικών πιστώσεων τα τελευταία χρόνια, οπότε υπάρχει επί του παρόντος αδυναμία της αγοράς να καλύψει τις εν λόγω υπηρεσίες στη Γαλλία. Ο ρόλος των αναπτυξιακών τραπεζών είναι να χορηγεί δάνεια σε τομείς στους οποίους δεν υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα των δανείων από τις εμπορικές τράπεζες λόγω του υψηλού κινδύνου ή της χαμηλής αποδοτικότητας. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της SFIL/CAFFIL περιορίζονται στη χορήγηση δανείων σε γαλλικές τοπικές αρχές και γαλλικά δημόσια νοσοκομεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των δραστηριοτήτων της γαλλικής αναπτυξιακής τράπεζας SFIL/CAFFIL στην κάλυψη χρηματοδότησης εγγύησης εξαγωγικών πιστώσεων είναι σύμφωνη με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθεί μια αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, η SFIL/CAFFIL θα καλύψει την αδυναμία αυτή της αγοράς, με τη συγκέντρωση της απαραίτητης χρηματοδότησης μέσω καλυμμένων ομολόγων και δεν θα λάβει νέα κεφάλαια. Επιπλέον, οι εμπορικές τράπεζες θα δρουν ουσιαστικά ως ενδιάμεσοι για τη σύναψη νέων συναλλαγών και τη διαχείριση των δανείων και θα ανταγωνίζονται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, αμειβόμενοι με την τιμή της αγοράς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο δεν συνεπάγεται παροχή κρατικής ενίσχυσης ούτε υπέρ της SFIL/CAFFIL ούτε υπέρ των τραπεζών.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA. 39690 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39690
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.