Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Τομεακή έρευνα με αντικείμενο τους μηχανισμούς διασφάλισης του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, 29.04.2015

 

Στο πλαίσιο συμπλήρωσης της στρατηγικής της Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει τομεακή έρευνα για τις κρατικές ενισχύσεις με αντικείμενο τα εθνικά μέτρα («μηχανισμοί δυναμικότητας») τα οποία λαμβάνονται, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της επάρκειας δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής για την αποφυγή διακοπής ρεύματος. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα εξετάζει πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς δυναμικότητας όσον αφορά τον επαρκή εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας και, στη συνέχεια, θα κρίνει τη συμβατότητά τους με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Οι πληροφορίες θα συλλεγούν από αντιπροσωπευτικό δείγμα κρατών μελών, τα οποία έχουν θέσει σε εφαρμογή μηχανισμούς δυναμικότητας ή προτίθενται να θέσουν σε εφαρμογή τέτοιους μηχανισμούς, και συγκεκριμένα από το Βέλγιο, την Κροατία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Η Επιτροπή κρίνει ότι τα εθνικά μέτρα είναι δυνατό να δικαιολογούνται με βάση τις Κατευθυντήριες γραμμές 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, που περιείχαν για πρώτη φορά κριτήρια αξιολόγησης για τη συμβατότητα των μηχανισμών δυναμικότητας με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με την Επιτροπή τα κράτη μέλη πρέπει να αποδείξουν ότι τα μέτρα είναι αναγκαία και ότι οι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι σχεδιασμένοι κατά τρόπο που να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεπάγονται αδικαιολόγητη ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων παραγωγών ή τύπων τεχνολογίας ή να δημιουργούν φραγμούς που παρεμποδίζουν τη ροή της ηλεκτρικής ενέργειας από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη. Με την τομεακή έρευνα η Επιτροπή στοχεύει να προσδιορίσει κατά πόσον υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά σχεδιασμού των μηχανισμών δυναμικότητας που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ παρόχων δυναμικότητας ή παρεμποδίζουν τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει τα τελικά αποτελέσματά της στα μέσα του 2016.

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.