Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Κρατική ενίσχυση για την εκκαθάριση της Πανελλήνιας Τράπεζας, 17.04.2015

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφασή της έθεσε υπό ειδική εκκαθάριση την Πανελλήνια Τράπεζα, λόγω της αδυναμίας της τελευταίας να ολοκληρώσει με επιτυχία την ανακεφαλαιοποίησή της, όπως απαιτούσαν τα stress tests που πραγματοποιήθηκαν το 2013 στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Σύμφωνα με το σχέδιο της εκκαθάρισης, επιλεγμένες δραστηριότητες της Πανελλήνιας Τράπεζας μεταφέρθηκαν και ενσωματώθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς, κατόπιν μιας ανοιχτής και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας πώλησης, ενώ οι μέτοχοι της Πανελλήνιας Τράπεζας συνεισέφεραν με ίδια κεφάλαια ώστε η χορηγούμενη κρατική ενίσχυση να περιοριστεί μόνο στο απολύτως απαραίτητο μέτρο. Με τον τρόπο αυτό, οι δραστηριότητες της Πανελλήνιας Τράπεζας θα καταστούν και πάλι μακροπρόθεσμα βιώσιμες και θα περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, λόγω της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης.

Τέλος, η Επιτροπή σημείωσε ότι η ως άνω μεταφορά δραστηριοτήτων είναι σύμφωνη και με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, που εγκρίθηκε στις 23.07.2014.

 Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.41503 στον διαδικτυακό τόπο για τον ανταγωνισμό, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4799_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.