Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Κρατικές ενισχύσεις για υπεράκτια αιολικά πάρκα στη Γερμανία, 16.04.2015

 

Τον Οκτώβριο του 2014 η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή σχέδια χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την κατασκευή και λειτουργία είκοσι υπεράκτιων αιολικών πάρκων, εκ των οποίων τα δεκαεπτά θα βρίσκονται στη Βόρεια Θάλασσα και τα τρία στη Βαλτική. Σύμφωνα με τα σχέδια αυτά, θα χορηγούνταν στις επιχειρήσεις, που θα αναλάμβαναν την κατασκευή και λειτουργία των αιολικών πάρκων, κρατική ενίσχυση υπό τη μορφή προσαύξησης στην αγοραία τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι τα εν λόγω σχέδια της Γερμανίας είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και κατάλληλα να προωθήσουν τους στόχους της ΕΕ σχετικά με την πολιτική της για το Περιβάλλον και την Ενέργεια, χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς.

Επιπλέον, η Επιτροπή εκτίμησε ότι τα εξεταζόμενα μέτρα είναι σύμφωνα και με το περιεχόμενο των Κατευθυντηρίων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια, που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2014. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα ανωτέρω σχέδια ήταν σε θέση να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της Γερμανίας για αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2020, ενώ παράλληλα θα προσέλκυαν νέους επενδυτές στην γερμανική αγορά ενέργειας.

 Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμούς υπόθεσης SA.39722 έως SA.39736 και SA.39738 έως SA.39742 στον διαδικτυακό τόπο για τον ανταγωνισμό, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4788_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.