Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Έγκριση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης προς την Permanent TSB, 09.04.2015

 

Η τράπεζα Permanent TSB έλαβε σειρά ενισχύσεων από το ιρλανδικό κράτος, από το έτος 2008 και έπειτα, υπό τη μορφή κρατικών εγγυήσεων. Τον Ιούλιο του 2011, η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινά την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας από το ιρλανδικό δημόσιο, υπό τον όρο υποβολής ενός βιώσιμου σχεδίου αναδιάρθρωσής της.

Με την από 09/04/2015 απόφασή της η Επιτροπή ενέκρινε οριστικά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στην PTSB, διότι εκτίμησε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης που  αυτή υπέβαλε είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις προκειμένου η εν λόγω τράπεζα να καταστεί μακροπρόθεσμα βιώσιμη χωρίς περαιτέρω κρατική βοήθεια, και επιπλέον, εγγυάται ότι η τράπεζα και οι μέτοχοί της θα είναι αυτοί που θα αναλάβουν το κόστος της αναδιάρθρωσής της, περιορίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις στρεβλώσεις που προκαλεί στον ανταγωνισμό η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Επίσης, η Επιτροπή σημείωσε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκε ήταν επικαιροποιημένο, έχοντας λάβει υπόψη τόσο τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς όσο και τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης αξιολόγησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών που διενεργήθηκε το 2014 από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε το ιρλανδικό δημόσιο, μέσω του σχεδίου αναδιάρθρωσης της PTSB που παρουσίασε, ήταν αρκετές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πιθανές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό θα είναι περιορισμένες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή εκτίμησε ότι τα εξεταζόμενα μέτρα ήταν σύμφωνα με τις Ανακοινώσεις για τις κρατικές ενισχύσεις στις τράπεζες κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και, για τους λόγους αυτούς, ενέκρινε οριστικά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων προς την ιρλανδική τράπεζα PTSB.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4755_en.htm
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.