Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στον κλάδο αερομεταφορών της Γαλλίας, 07.04.2015

 

Με απόφασή της η Επιτροπή εγκρίνει, για πρώτη φορά, σύμφωνα με τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρίες, τρία καθεστώτα ενισχύσεων για τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρίες στη Γαλλία.

Στόχος των νέων Κατευθυντήριων Γραμμών ήταν να προσφέρει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στη χορήγηση επενδυτικών ενισχύσεων που θεωρούνταν απαραίτητες για την ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων, προωθώντας έτσι την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και αποφεύγοντας την ύπαρξη ασύμφορων αεροδρομίων που συνεπάγονται απώλεια δημοσίων εσόδων και αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Έτσι, η Επιτροπή ενέκρινε τα τρία αυτά καθεστώτα ενισχύσεων που αφορούν επενδυτικές και λειτουργικές ενισχύσεις για τα αεροδρόμια, καθώς και ενισχύσεις για τη δημιουργία νέων δρομολογίων (start-up aid for new routes), για χρονικό διάστημα δέκα ετών.

Τα εν λόγω καθεστώτα παρέχουν ένα σαφές και αποτελεσματικό νομικό και οικονομικό πλαίσιο για τις αεροπορικές εταιρίες, ενώ την ίδια στιγμή θα προωθήσουν την ορθή χρήση των δημόσιων πόρων προς όφελος των διαφόρων επενδυτών. Οι ενισχύσεις θα βοηθήσουν στη βελτίωση της περιφερειακής σύνδεσης, στην καταπολέμηση της συμφόρησης της εναέριας κυκλοφορίας και θα διευκολύνουν την περιφερειακή ανάπτυξη.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4741_en.htm
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.