Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Ανάκτηση ενισχύσεων που χορήγησε η Ελλάδα στην Cosco Ltd – SA.28876, 23.03.2015

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της έκρινε ότι οι φοροαπαλλαγές, εκπτώσεις φόρου και προτιμησιακή λογιστική μεταχείριση, που χορήγησαν οι ελληνικές αρχές στον φορέα εκμετάλλευσης του λιμένος Πειραιώς «Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε», και στη μητρική του εταιρία, «Cosco Pacific Limited» (Cosco), είναι παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις, καθώς παρέχουν αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρίες. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές οφείλουν να ανακτήσουν από τους δικαιούχους τις παράνομες ενισχύσεις καθώς και να παύσουν τη χορήγηση τέτοιων πλεονεκτημάτων για το μέλλον, προς αποφυγή περαιτέρω στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

 Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.28876 στον διαδικτυακό τόπο για τον ανταγωνισμό, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_28876
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.