Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Πάταξη της φοροαποφυγής των εταιρειών εντός ΕΕ

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πάταξης της εταιρικής φοροαποφυγής και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού στην ΕΕ, παρουσίασε πακέτο μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια. Βασικό στοιχείο της εν λόγω δέσμης μέτρων είναι η πρόταση για καθιέρωση αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις φορολογικές τους συμφωνίες (tax rulings).

Η εταιρική φοροαποφυγή εκτιμάται ότι στερεί από τους δημόσιους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ υπονομεύει την ισότιμη κατανομή των βαρών μεταξύ των φορολογουμένων και τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Πολλές εταιρίες εκμεταλλεύονται τις περίπλοκες φορολογικές ρυθμίσεις και την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών ,προκειμένου να μειώσουν τεχνητά τις φορολογικές τους εισφορές.

Βασικό στοιχείο της παρούσας δέσμης μέτρων είναι η νομοθετική πρόταση για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στις διασυνοριακές φορολογικές συμφωνίες, που στόχο έχει να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή διαφάνειας.

Η Επιτροπή προτείνει να καταργηθεί το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών κατά την εκτίμηση και λήψη υπόψη διασυνοριακών φορολογικών συμφωνιών και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές τους συμφωνίες και, μάλιστα, μέσα σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα: κάθε 3 μήνες, οι εθνικές φορολογικές αρχές θα πρέπει να στέλνουν μια σύντομη έκθεση σε όλα τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με όλες τις διασυνοριακές φορολογικές συμφωνίες που έχουν εκδώσει. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές συμφωνίες θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εντοπίζουν ορισμένες καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές εταιριών και να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Επιπλέον, η Επιτροπή ανακοινώνει και την ανάληψη και άλλων πρωτοβουλιών για την φορολογική διαφάνεια, όπως:

  • Εξέταση της σκοπιμότητας νέων απαιτήσεων διαφάνειας για τις πολυεθνικές εταιρείες
  • Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας για τη Φορολόγηση των Επιχειρήσεων
  • Ποσοτικός προσδιορισμός της έκτασης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής
  • Κατάργηση της Οδηγίας για τη φορολόγηση εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

Οι νομοθετικές προτάσεις του εν λόγω πακέτου μέτρων θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση και στο Συμβούλιο για έγκριση.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.