Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Παράβαση υποχρέωσης ανάκτησης παράνομων ενισχύσεων – C-37/14

 

Το 2009, η Επιτροπή με  απόφασή της ζήτησε από τη Γαλλία την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων που χορήγησε σε παραγωγούς οπωροκηπευτικών στο πλαίσιο «προγραμμάτων περιόδου εμπορίας». Κατά της απόφασης αυτής η Γαλλία και οι ενδιαφερόμενοι άσκησαν  προσφυγές ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, οι οποίες απορρίφθηκαν. Στη συνέχεια, η Επιτροπή άσκησε προσφυγή κατά της Γαλλίας ενώπιον του ΔΕΕ λόγω παράβασης της υποχρέωσης   ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Το Δικαστήριο έκρινε πως η παράλειψη της Γαλλίας να ανακτήσει εντός 6 ετών τις ενισχύσεις δεν αποδείχθηκε ότι οφειλόταν σε απόλυτη αδυναμία εκτέλεσης της απόφασης. Το γεγονός ότι οι αποδέκτριες των ενισχύσεων επιχειρήσεις τελούν υπό πτώχευση ή αποτελούν αντικείμενο εξαγοράς ή συγχώνευσης-απορρόφησης  δεν επηρεάζει την υποχρέωση ανάκτησης. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-02/cp150018en.pdf

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.