Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Κρατική χρηματοδότηση συνταξιούχων της France Telecom – T-135/12, T-385/12, 26.02.2015

 

Η εταιρία France Telecom συστάθηκε το 1990 ως αυτοτελής επιχείρηση της δημόσιας διοίκησης, στην οποία η εκκαθάριση και καταβολή των συντάξεων γινόταν από το Κράτος. Με τη μετατροπή της το 1996 σε ανώνυμη εταιρία άλλαξε και ο τρόπος καταβολής των συντάξεων των υπαλλήλων της εταιρίας, οι οποίοι βέβαια συνέχισαν να εντάσσονται στο νομικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, ενώ με βάση το προηγούμενο καθεστώς η εταιρία κατέβαλε, ως αντιστάθμισμα στην χρηματοδότηση των συντάξεων από το Κράτος, το ποσό της κράτησης από τη σύνταξη του υπαλλήλου και την «εργοδοτική εισφορά», πλέον, με το νέο καθεστώς, τέθηκε ως επιπλέον αντιστάθμισμα η «έκτακτη κατ' αποκοπήν εισφορά» και η «εργοδοτική εισφορά» αντικαταστάθηκε από την «εργοδοτική εισφορά εξοφλητικού χαρακτήρα», η οποία υπολογίζεται με συντελεστή ισότητας μεταξύ των ανταγωνιστών, δηλαδή με εξίσωση του επιπέδου των υποχρεωτικών κοινωνικών και φορολογικών εισφορών που επιβάλλονται στους εργαζομένους της France Telecom και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Από τον εν λόγω υπολογισμό εξαιρούνταν οι εισφορές που καταβάλλουν οι ανταγωνίστριες εταιρίες για την ασφάλιση των μη κοινών κινδύνων μεταξύ μισθωτών και δημοσίων υπαλλήλων. Με τον τρόπο αυτόν το ποσό της εισφοράς της France Τelecom προς το Κράτος μειώθηκε σε απόλυτες τιμές και δεν συνδέεται πλέον με τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται.

Μετά από καταγγελία, η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας που περατώθηκε με την 2012/540/ΕΕ απόφασή της, σύμφωνα με την οποία η μείωση του αντισταθμίσματος, που κατέβαλε προηγουμένως η δημόσια επιχείρηση προς το Κράτος, συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση, καθώς επέβαλε σε αυτό νέα μεγάλη επιβάρυνση αναφορικά με τη χρηματοδότηση των συντάξεων. Η Επιτροπή, περαιτέρω, σημείωσε ότι η εν λόγω ενίσχυση θα μπορούσε να κριθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 ΣΛΕΕ, εφόσον στον υπολογισμό της εργοδοτικής εισφοράς εξοφλητικού χαρακτήρα λαμβάνονταν υπόψη και οι εισφορές για την ασφάλιση των μη κοινών κινδύνων.

Κατά της απόφασης αυτής προσέφυγαν τόσο η Orange (διάδοχος της France Telecom) όσο και η Γαλλία.

Το ΓεΔΕΕ σημείωσε αρχικά ότι οι δαπάνες συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της France Telecom αποτελούν συνήθη επιβάρυνση του προϋπολογισμού της και, επομένως, το εξεταζόμενο μέτρο, στο βαθμό που μειώνει το ποσό της εισφοράς της δημόσιας επιχείρησης προς το Κράτος ως αντιστάθμισμα για την καταβολή συντάξεων, δεν την απαλλάσσει από ασυνήθιστο διαρθρωτικό μειονέκτημα, αλλά συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση. Επιπλέον, το Δικαστήριο υποστήριξε ότι η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια, για να κρίνει αν ένα εξεταζόμενο μέτρο χορηγεί οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο και αποτελεί κρατική ενίσχυση, και διαφορετικά, για να εκτιμήσει αν το εξεταζόμενο μέτρο, το οποίο συνιστά κρατική ενίσχυση, αλλοιώνει τους όρους των συναλλαγών. Έτσι, η Επιτροπή εκτίμησε το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς της France Telecom ως δημόσιας επιχείρησης για να κρίνει αν υφίσταται παράνομη κρατική ενίσχυση, ενώ για την πιθανή συμβατότητα της παράνομης αυτής ενίσχυσης έλαβε υπόψη το καθεστώς των ανταγωνιστριών εταιριών. Τέλος, κρίθηκε ότι, εφόσον η France Telecom μέσω της καταβολής της έκτακτης εισφοράς κάλυψε την επιβάρυνση για τις συντάξεις γήρατος και την επιβάρυνση της αντιστάθμισης ανάμεσα στα συνταξιοδοτικά καθεστώτα για 15 έτη, οι επιπτώσεις τις ενίσχυσης εξουδετερώθηκαν για αυτή την χρονική περίοδο, γεγονός βέβαια που δεν αναιρεί το χαρακτηρισμό του επίμαχου μέτρου ως κρατικής ενίσχυσης.

Για τους λόγους αυτούς το ΓεΔΕΕ απέρριψε τις αιτήσεις ακυρώσεως.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-02/cp150025en.pdf
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.