Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Έκθεση της Επιτροπής για τις ενισχύσεις σε ευρωπαϊκές τράπεζες, 12.02.2015

 

Από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη τα ευρωπαϊκά κράτη χορήγησαν 671 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαιο και ανταποδοτικά δάνεια και 1,288 δισεκατομμύρια ευρώ σε εγγυήσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Κατά την περίοδο 2007-2014, η Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 450 αποφάσεις για κρατικές ενισχύσεις, δίνοντας οδηγίες για την αναδιάρθρωση ή την ομαλή εξυγίανση 112 ευρωπαϊκών τραπεζών. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων αναδιάρθρωσης είναι εντυπωσιακά για τους εξής λόγους :

(1) Περίπου το 25% του συνόλου του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα αναδιαρθρώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για τις 12 από τις 20 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες, έξι από τις οποίες αναδιαρθρώθηκαν μεταγενέστερα, πέντε έλαβαν κρατική ενίσχυση μέσω υφιστάμενων καθεστώτων ενισχύσεων και μία ρευστοποιήθηκε.

(2) Οι τράπεζες που ενισχύθηκαν και αναδιαρθρώθηκαν βελτίωσαν σημαντικά τη λειτουργία τους, τα μέσα χρηματοδότησής τους και τη φερεγγυότητά τους. Η Επιτροπή, ωστόσο, σημειώνει ότι μόνον προς το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης οι ενισχυόμενες τράπεζες άρχισαν να συγκλίνουν με την πορεία των τραπεζών που δεν έλαβαν ενισχύσεις, καθώς η ανάκαμψη είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.

(3) Ο έλεγχος ποιότητας και τα τεστ αντοχής που διεξήγαγε η ΕΚΤ στα κυριότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ επιβεβαίωσαν τα πιο πάνω αποτελέσματα. Οι περισσότερες τράπεζες που έλαβαν κρατικές ενισχύσεις ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα τεστ που επιβεβαίωσαν την βιωσιμότητά τους.

Τα ανωτέρω στοιχεία δείχνουν ότι, σε γενικές γραμμές, οι τράπεζες που έλαβαν κρατικές ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αφού εφάρμοσαν ένα σημαντικό μέρος του σχεδίου αναδιάρθρωσής τους, επέστρεψαν σε κατάσταση βιωσιμότητας και μπορούν πλέον να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις υγιείς επιχειρήσεις.

http://ec.europa.eu/competition/publications/csb/csb2015_001_en.pdf

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.