Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Κυπριακό καθεστώς για την ενίσχυση της Καινοτομίας – SA.40658, 28.01.2015

 

Η Κύπρος θέσπισε, βάσει του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία (Κανονισμός (ΕΚ) 800/2008), καθεστώς για την ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας μέσω της επιδότησης επιτοκίου. Επιλέξιμες είναι οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και οι Μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το εν λόγω καθεστώς αποφασίστηκε ότι θα έχει διάρκεια από 01.01.2015 έως 31.12.2020.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.