Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Ανάκτηση ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στις Κυπριακές Αερογραμμές – SA.37220

 

Ο εθνικός αερομεταφορέας της Κύπρου ( Κυπριακές Αερογραμμές - "Cyprus Airways") επωφελήθηκε επί σειρά ετών από μέτρα οικονομικής ενίσχυσης τα οποία θέσπισε το κυπριακό κράτος και είχαν ως στόχο την αναδιάρθρωσή του, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετώπιζε καθώς από το 2009 χαρακτηρίζεται ως προβληματική επιχείρηση. Συγκεκριμένα, μετά την πρώτη ενίσχυση αναδιάρθρωσης, ύψους 95 εκατ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2007, η Κύπρος προχώρησε το 2012 σε εισφορά κεφαλαίου στις Κυπριακές Αερογραμμές και χορήγησε ενίσχυσης διάσωσης, ύψους 73 εκατ. ευρώ, χωρίς να αναμένει, όπως ήταν υποχρεωμένη, το πόρισμα της επίσημης διαδικασίας έρευνας που είχε κινήσει η Επιτροπή, όταν πληροφορήθηκε την επικείμενη συμμετοχή του κυπριακού κράτους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Παρόλα αυτά, η Κύπρος, τον Οκτώβριο του 2013, κοινοποίησε νέο πακέτο μέτρων αναδιάρθρωσης υπέρ των Κυπριακών Αερογραμμών, ύψους 102,9 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή, έπειτα από την αξιολόγηση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα νέα αυτά μέτρα αναδιάρθρωσης υπέρ μιας ήδη προβληματικής επιχείρησης προσέδωσαν στις Κυπριακές Αερογραμμές αδικαιολόγητο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ως εκ τούτου εξέδωσε εντολή ανάκτησης του εν λόγω πακέτου μέτρων αναδιάρθρωσης, ύψους 102,9 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η Επιτροπή σημείωσε ότι τα προτεινόμενα μέτρα αναδιάρθρωσης της επιχείρησης, όπως διατυπώθηκαν στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, δεν φαίνονταν κατάλληλα για την αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων που αντιμετώπιζαν οι Κυπριακές Αερογραμμές, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η συμβολή της ενισχυόμενης εταιρίας στην κάλυψη του κόστους αναδιάρθρωσης ήταν κατώτερη του 50% που απαιτούν οι Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων. Συνακολούθως, και δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, μια επιχείρηση μπορεί να λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης μόνο μία φορά μέσα σε περίοδο 10 ετών, την οποία οι Κυπριακές Αερογραμμές είχαν ήδη λάβει στο παρελθόν, η Επιτροπή εκτίμησε ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν είχε καμία πραγματική προοπτική να καταστεί βιώσιμη χωρίς συνεχιζόμενη κρατική ενίσχυση.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό SA.37220 στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο ανταγωνισμού, μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37220

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.