Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Τιμολόγηση συμβάσεων μεταφοράς πυρηνικών αποβλήτων – SA.34962, 09.10.2015

 

Με απόφασή της την 09.10.2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η μέθοδος τιμολόγησης που εφαρμόζει το Ηνωμένο Βασίλειο στις συμβάσεις μεταφοράς πυρηνικών αποβλήτων, η οποία καθορίζει το αντίτιμο που πρέπει να καταβάλουν οι διαχειριστές των νέων πυρηνικών σταθμών της χώρας για την υπόγεια διάθεση των αναλωμένων καυσίμων τους και των αποβλήτων μέσου επιπέδου, σε μια σχεδιαζόμενη στη Βρετανία γεωλογική χωματερή, είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Η μέθοδος αυτή στόχο έχει να διασφαλίσει ότι οι διαχειριστές των πυρηνικών σταθμών θα είναι αυτοί που θα επιβαρυνθούν με το κόστος διάθεσης των πυρηνικών αποβλήτων και όχι οι φορολογούμενοι πολίτες.

Η συγκεκριμένη μέθοδος θεσπίζει μια τιμή μεταφοράς αποβλήτων που θα αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος διάθεσης αυτών. Ειδικότερα, η τιμή αυτή θα καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες μεταβλητές και σταθερές δαπάνες που συνδέονται με τη διάθεση των αναλωμένων καυσίμων και των αποβλήτων μέσου επιπέδου, καθώς και το κατάλληλο ασφάλιστρο κινδύνου για ενδεχόμενες αυξήσεις του κόστους μετά τη ρύθμιση της τιμής. Επομένως, η μέθοδος τιμολόγησης δεν περιλαμβάνει χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Δεδομένης της αβεβαιότητας που επικρατεί προς το παρόν όσον αφορά την τιμή μεταφοράς αποβλήτων, το Ηνωμένο Βασίλειο έκρινε απαραίτητο να ορίσει μια ανώτατη τιμή, προκειμένου οι διαχειριστές των πυρηνικών σταθμών και οι πιθανοί επενδυτές στον τομέα αυτόν να μπορούν να υπολογίσουν το κόστος των μελλοντικών τους υποχρεώσεων. Η Επιτροπή έκρινε ότι το παρόν κόστος διάθεσης των αποβλήτων είναι απίθανο να υπερβεί την ανώτατη τιμή που όρισε. Επιπλέον, οι διαχειριστές των πυρηνικών σταθμών θα πρέπει να πληρώσουν το ανάλογο ασφάλιστρο κινδύνου, προκειμένου να επωφεληθούν από την ανώτατη τιμή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο καθορισμός της ανώτατης τιμής μεταφοράς αποβλήτων δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και δεν προκαλεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, ή, τουλάχιστον, προκαλεί περιορισμένες στρεβλώσεις.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA. 34962 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5815_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.