Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Σταθερή ζεύξη οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών Fehmarn Belt – SA.39078, 23.07.2015

 

Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτροπή επενδυτικό σχέδιο χρηματοδότησης για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία τόσο της σταθερής ζεύξης οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών όσο και των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων στη Δανία. Το συνολικό κόστος του ως άνω σχεδίου εκτιμάται στα 8,7 εκατομμύρια ευρώ, μέρος των οποίων θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Connecting Europe Facility.

Με την από 23/07/2015 απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητο να αποφανθεί σχετικά με το εάν τα μέτρα κρατικής χρηματοδότησης που θεσπίστηκαν υπέρ της Femern A/S για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και λειτουργία της σταθερής ζεύξης οδικών - σιδηροδρομικών μεταφορών  Fehmarn Belt αποτελούσαν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ, διότι, σε κάθε περίπτωση, αυτά ήταν σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, εφόσον συνέβαλαν στην υλοποίηση ενός σημαντικού σχεδίου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω και ειδικότερα για τις χερσαίες σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις στη Δανία, δηλαδή στις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις που οδηγούν στη σταθερή ζεύξη οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών Fehmarn Belt στη δανική πλευρά, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, διότι εντάσσονται στο ενιαίο δημόσιο δίκτυο μεταφορών της Δανίας και η κρατική χρηματοδότηση μιας τέτοιας γενικής υποδομής δεν είναι ικανή ούτε να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό ούτε να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA. 39078 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5433_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.