Είσοδος Συνδρομητών
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
 
Προηγούμενα Τεύχη
ΚΔΕΟΔ
 
Τεύχος 1-3/2015
Εκτύπωση

Κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου στην Πολωνία – SA.39050, 17.07.2015

 

Η Επιτροπή έκρινε με την από 17/07/2015 απόφασή της ότι τα σχέδια της Πολωνίας για χορήγηση ενίσχυσης, ύψους 758 εκατ. ευρώ, σχετικά με εννέα έργα φυσικού αερίου είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 1.191,6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 758 εκατομμύρια ευρώ συνιστούν κρατική χρηματοδότηση, η οποία καλύπτει το 64% του συνολικού κόστους. Η εν λόγω κρατική χρηματοδότηση προέρχεται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομής και Περιβάλλοντος 2014-2020, οι πόροι του οποίου θεωρούνται κρατικοί πόροι. Το υπόλοιπο κόστος θα καλυφθεί από το διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς GAZ-System.

Τα εν λόγω σχέδια κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου θα συνεισφέρουν στην οικοδόμηση μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης, αυξάνοντας τη δυναμικότητα διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ της Πολωνίας και των γειτονικών χωρών, εξαλείφοντας τα προβλήματα συμφόρησης και ενδυναμώνοντας το πολωνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου. Η Επιτροπή σημείωσε ότι η κρατική χρηματοδότηση για τα εννέα σχέδια προωθεί σκοπούς κοινού ενδιαφέροντος, σε συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Ενέργεια του 2014.

Επίσης, αποδείχθηκε ότι τα εν λόγω σχέδια δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς κρατική χρηματοδότηση, καθώς μια χρηματοοικονομική ανάλυση κατέδειξε εις βάθος ότι τα αναμενόμενα έσοδα της GAZ-System από τη χρήση των νέων υποδομών φυσικού αερίου θα ήταν ανεπαρκή, για να καλύψει το κόστος των επενδύσεων για τα εννέα έργα υποδομής αερίου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 25 ετών. Αν το συνολικό επενδυτικό κόστος έπρεπε να χρηματοδοτηθεί μόνο από ίδιους πόρους της GAZ-System, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου όρου του τιμολογίου μεταφοράς κατά 22,34%, γεγονός που θα καθιστούσε τη λύση αυτή μη βιώσιμη.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.39050 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5403_en.htm

 
© 2008 Μο.Πα.Δι.Σ   |   Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου   |   Powered by Softways S.A.